Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 (SGK trang 17)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 17 tháng 5 2019 lúc 10:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy chọn đáp án đúng.

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: 

A. \(\(T = \displaystyle{1 \over {2\pi }}\sqrt {{l \over g}} \)\).                          B. \(\(T = \displaystyle{1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over l}}\)\)

C. \(\(T = \displaystyle{\rm{ }}\sqrt {2\pi {l \over g}}) \)                             D. \(\(T = 2\pi \sqrt {\displaystyle{l \over g}} \)\)

Hướng dẫn giải

Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ (sinα ≈ α (rad)) là: \(\(T = 2\pi \sqrt {\displaystyle{l \over g}} \)\)

Đáp án: D

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 11:00

Các câu hỏi cùng bài học