Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 (SGK trang 17)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 17 tháng 5 2019 lúc 10:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy chọn câu đúng.

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi:

A. Thay đổi chiều dai của con lắc.

B. Thay đổi gia tốc trọng trường.

C. Tăng biên độ góc đến 300.

D. thay đổi khối lượng của con lắc.

Hướng dẫn giải

Đáp án: D.

Sử dụng công thức tính chu kỳ của con lắc đơn \(\(T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} \)\) ta  thấy chu kỳ của con lắc đơn chỉ phụ thuộc vào g và l mà không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng m. Vậy khi thay đổi khối lượng của con lắc thì chu kỳ của con lắc đơn không thay đổi  

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 10:59

Các câu hỏi cùng bài học