Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (1)

9bc4b4d98b450cc46c591c837cbe0688
Gửi bởi: hoangkyanh0109 28 tháng 7 2017 lúc 17:15 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 13:48 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn thùc hiÖn TH NG ỌLANTR NG THCS TT YÊN NHÂNƯỜ ẦKiÓm tra bµi cò Hãy nêu tác ng yÕu tè miªu t¶ trong trong văn bản thuyết minh?KiÓm tra bµi cò Miêu tả trong văn bản thuyết minh sẽ làm cho đối tượng thuyết minh được nổi bật, gây ấn tượng.TiÕt 10: Luyện tập sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minhTiÕt 10 Luyện tập Sö dông yÕu tè trong v¨n b¶n thuyÕt minh1. T×m hiÓu ®Ò, t×m ý:§Ò bài: Con tr©u lµng quª ViÖt Nam1. ThÓ lo¹i Văn thuyÕt minh2. Néi dung Con tr©u trong ®êi sèng lµng quª Việt Nam.- Con tr©u trong nghÒ n«ng-Con tr©u trong ®êi sèng ngư êi n«ng d©nTiÕt 10 Luyện tập Sö dông yÕu tè trong v¨n b¶n thuyÕt minh1.T×m hiÓu ®Ò, t×m ý2.Dµn Dµn ý1. Më bµiGiíi thiÖu chung vÒ con tr©uSù g¾n bã cña con tr©u víi ng ưêi ViÖt NamTiÕt 10 Luyện tập sö dông yÕu tè trong v¨n b¶n thuyÕt minh2. Th©n bµia. §Æc ®iÓm cña con tr©u1.T×m hiÓu ®Ò, t×m ý2.Dµn ý- Đặc điểm nguồn gốc Là động vật thuộc họ bò, phân bộ nhai lại, nhóm sừmg rỗng, bộ guốc chẵn, thuộc lớp thú có vú cần thêm các yếu tố miêu tả). Trâu có nguồn gốc từ trâu rừng thuần hoá.- Đặc điểm hình dạng Lông màu xám, xám đen, thân hình vạm vỡ, to khoẻ, bụng to, mông dốc, sừng hình lưỡi liềm cong cong....- Đặc điểm sinh sản Trâu sinh sản có mùa vụ. Một đời trâu cái thường đẻ 5->6 nghé...TiÕt 10 Luyện tập sö dông yÕu tè trong v¨n b¶n thuyÕt minh 2. Th©n bµib. Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng- Tr©u cµy bõa ruéng- Tr©u kÐo xe chë lóa, r¬m r¹ Con tr©u ®i tr íc c¸i cµy theo sau Trªn ®ång c¹n íi ®ång s©u Chång cµy, vî cÊy, con tr©u ®i bõa1.T×m hiÓu ®Ò, t×m ý2.Dµn ý- Trâu còn cung cấp cho người nông dân lượng phân bón lớn để bón ruộng, một con trâu trưởng thành có thể cung cấp cho 20 -> 25 kg phân ngày.TiÕt 10 Luyện tập Sö dông yÕu tè trong v¨n b¶n thuyÕt minh 2. Th©n bµic. Con tr©u trong lÔ héi, ®×nh ®¸m- Lµ mét trong nh÷ngvËt tÕ thÇn trong lÔ héi ®©m tr©u T©y Nguyªn- Lµ nh©n vËt” chÝnh trong lÔ héi chäi tr©u §å S¬n.- Lµ vËt kh«ng thÓ thiÕu nh÷ng dÞp lÔ héi ®×nh ®¸m.1.T×m hiÓu ®Ò, t×m ý2.Dµn