Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (1)

934ecdd3298f0148ba13d868c66652ed
Gửi bởi: hoangkyanh0109 3 tháng 8 2017 lúc 3:43 | Được cập nhật: hôm qua lúc 13:26 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn: Gi¸p ThÞ KhuyªnTr êng THCS Tr êng Giang Lôc Nam tiÕt 119 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c pHÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)Ng÷ V¨n 9KiÓm tra bµi cò:- ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn vµ ®o¹n trÝch? -NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch lµ tr×nh bµy nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ nh©n vËt, sù kiÖn, chñ ®Ò hay nghÖ thuËt cña mét t¸c phÈm cô thÓ.tiÕt 119 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c pHÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)I. Bµi häc:1) §Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn vµ ®o¹n trÝch.a) §Ò bµi: a) §Ò bµi:§Ò 1: Suy nghÜ vÒ th©n phËn ng êi phô n÷ trong x· héi cò qua nh©n vËt Vò ¬ng chuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng cña NguyÔn D÷.§Ò 2: Ph©n tÝch diÔn biÕn cèt truyÖn trong truyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n. §Ò 3: Suy nghÜ vÒ th©n phËn Thuý KiÒu trong ®o¹n trich M· Gi¸m Sinh mua KiÒu cña NguyÔn Du.§Ò 4: Suy nghÜ vÒ ®êi sèng t×nh c¶m gia ®×nh trong chiÕn tranh qua truyÖn ng¾n ChiÕc îc ngµ cña NguyÔn Quang S¸ng.b) NhËn xÐt:C¸c ®Ò bµi trªn ®· nªu vÊn ®Ò nµo vÒ t¸c phÈm truyÖn?tiÕt 119 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c pHÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)I. Bµi häc:1) §Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn vµ ®o¹n trÝch.a) §Ò bµi: a) §Ò bµi:§Ò 1: Suy nghÜ vÒ th©n phËn ng êi phô n÷ trong x· héi cò qua nh©n vËt Vò ¬ng chuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng cña NguyÔn D÷.§Ò 2: Ph©n tÝch diÔn biÕn cèt truyÖn trong truyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n. §Ò 3: Suy nghÜ vÒ th©n phËn Thuý KiÒu trong ®o¹n trich M· Gi¸m Sinh mua KiÒu cña NguyÔn Du.§Ò 4: Suy nghÜ vÒ ®êi sèng t×nh c¶m gia ®×nh trong chiÕn tranh qua truyÖn ng¾n ChiÕc îc ngµ cña NguyÔn Quang S¸ng.b) NhËn xÐt:C¸c tõ Suy nghÜ, Ph©n tÝch ®ßi hái ph¶i lµm kh¸c nhau nh thÕ nµo?-Suy nghÜ: xuÊt ph¸t tõ sù c¶m thô, hiÓu cña m×nh ®Ó nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ t¸c phÈm.- Ph©n tÝch: XuÊt ph¸t tõ cèt truyÖn nh©n vËt ®Ó lËp luËn vµ sau ®ã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t¸c phÈm.tiÕt 119 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c pHÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)I. Bµi häc:1) §Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn vµ ®o¹n trÝch.a) §Ò bµi: a) §Ò bµi:§Ò 1: Suy nghÜ vÒ th©n phËn ng êi phô n÷ trong x· héi cò qua nh©n vËt Vò ¬ng chuyÖn ng êi con g¸i Nam ¬ng cña NguyÔn D÷.§Ò 2: Ph©n tÝch diÔn biÕn cèt truyÖn trong truyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n. §Ò 3: Suy nghÜ vÒ th©n phËn Thuý KiÒu trong ®o¹n trich M· Gi¸m Sinh mua KiÒu cña NguyÔn Du.§Ò 4: Suy nghÜ vÒ ®êi sèng t×nh c¶m gia ®×nh trong chiÕn tranh qua truyÖn ng¾n ChiÕc îc ngµ cña NguyÔn Quang S¸ng.b) NhËn xÐt:VËy nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn lµ bµn vÒ vÊn ®Ò g×?c) Ghi nhí 1: NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch cã thÓ bµn vÒ chñ ®Ò, nh©n vËt cèt truyÖn, nghÖ thuËt cña truyÖn.tiÕt 119 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c pHÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)I. Bµi häc:1) §Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn vµ ®o¹n trÝch.a) §Ò bµi:b) NhËn xÐt:c) Ghi nhí 1: NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch cã thÓ bµn vÒ chñ ®Ò, nh©n vËt cèt truyÖn, nghÖ thuËt cña truyÖn.2) C¸c íc lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch. a) §Ò bµi: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai trong truyÖn ng¾n lµng cña Kim L©n. *) T×m hiÓu ®Ò, t×m ý.*) T×m hiÓu ®Ò:-§Ò thuéc lo¹i nghÞ luËn vÒ vÊn ®Ò g×? Yªu cÇu nghÞ luËn? §Ó lµm îc ®Ò bµi nµy ph¶i dùa vµo ®©u?*) íc 1:T×m hiÓu ®Ò, t×m ý. -ThÓ lo¹i: NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn.-§èi îng: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai.- Néi dung: TruyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n. *) T×m ý:tiÕt 119 C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c pHÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)I. Bµi häc:1) §Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn vµ ®o¹n trÝch.a) §Ò bµi:b) NhËn xÐt:c) Ghi nhí 1: NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch cã thÓ bµn vÒ chñ ®Ò, nh©n vËt cèt truyÖn, nghÖ thuËt cña truyÖn.2) C¸c íc lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch. a) §Ò bµi: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai trong truyÖn ng¾n lµng cña Kim L©n. *) T×m hiÓu ®Ò, t×m ý.*) T×m hiÓu ®Ò:*) íc 1:T×m hiÓu ®Ò, t×m ý. -ThÓ lo¹i: NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn.-§èi îng: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai.- Néi dung: TruyÖn ng¾n Lµng cña Kim L©n. *) T×m ý:C¸i g× lµ nÐt næi bËt nhÊt nh©n vËt «ng Hai? T×nh yªu lµng, yªu íc béc lé trong t×nh huèng nµo? T×nh yªu Êy cã ®Æc ®iÓm g× hoµn c¶nh cô thÓ?