Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 22. Câu phủ định (1)

c5cd7e7d7cdf4a4f7166874deabae018
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 7 2017 lúc 15:03:18 | Được cập nhật: 16 tháng 9 lúc 5:55:31 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 503 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

§ÕN Dù GIê NGỮ VĂN 8/3GV: LÊ TH KI NGỊ ƯƠEm hãy cho bi bài hát sau đây tên gì?ếAnh không đòi quà.CÂU PH ĐNHỦ ỊĐc đi ểhình th cứ Ch năng ứki câuểCÂU PH ĐNHỦ ỊTieát 99 Tieáng Vieät1/ Đặc điểm hình thứcI/ Đặc điểm hình thức và chức nănga/ Xét ví dụ 1, Sgk/52Các câu b, c, xét hình th có gì khác so câu ớa?a/ Nam đi Hu .ếb/ Nam không đi Hu .ếc/ Nam ch đi Hu .ư ếd/ Nam ch ng đi Hu .ẳ Câu ph đnhủ ịCÂU PH ĐNHỦ ỊTieát 99 Tieáng Vieät1/ Đặc điểm hình thứcI/ Đặc điểm hình thức và chức nănga/ Xét ví dụ 1, Sgk/52b/ Xét ví dụ 2, Sgk/52Trong đo trích đây, nh ng câu nào có ng ướ ữph đnh?ủ ịTh vòi o:ầ ả­ ng con voi nh th nào, hóa ra nó sun ưở ếsun nh con đa.ư ỉTh ngà o:ầ ả­Không ph i, nó ch ch nh cái đòn càn.ả ưTh tai o:ầ ả­Đâu có! Nó bè bè nh cái qu thóc.ư Th bói xem voi)ầb/ Nam không đi Hu .ếc/ Nam ch đi Hu .ư ếd/ Nam ch ng đi Hu .ẳ ế­Không ph i, nó ch ch nh cái đòn ưcàn.­Đâu có! Qua tìm hi ví 1,2, sgk/52, em th câu ph ủđnh có đc đi hình th nh th nào?ị ếCâu ph đnh là câu có nh ng ng ph đnh.ủ ịCÂU PH ĐNHỦ ỊTieát 99 Tieáng Vieät1/ Đặc điểm hình thứcI/ Đặc điểm hình thức và chức nănga/ Xét ví dụ 1, Sgk/52b/ Xét ví dụ 2, Sgk/52c/ Ghi nhớ chấm 1, Sgk/52Câu ph đnh là câu có nh ng ng ph đnh ịnh Không ch ng ch ch a, không ph (là), ảch ng ph (là), đâu có ph (là), đâu (có),…ẳ ảCÂU PH ĐNHỦ ỊTieát 99 Tieáng Vieät1/ Đặc điểm hình thứcI/ Đặc điểm hình thức và chức năng2/ Chức năng và kiểu câua/ Xét ví dụ Sgk/52