Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hệ thống văn bản Ngữ văn 8

d2be799958775e82918360661c972322
Gửi bởi: Thành Đạt 28 tháng 10 2020 lúc 13:30:22 | Được cập nhật: hôm kia lúc 22:20:31 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 1570 | Lượt Download: 110 | File size: 0.254653 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HÖ thèng kiÕn thøc 8 v¨n b¶n häc kú i líp 8 TT Tªn t¸c phÈm 1 T«i ®i häc ThÓ lo¹i VH TruyÖn ng¾n PT biÓu ®¹t Tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m T¸c gi¶ vµ xuÊt xø t¸c phÈm T¸c gi¶ Thanh TÞnh (19111988), tªn khai sinh lµ TrÇn V¨n Ninh, quª ë xãm Gia L¹c, ven s«ng H-¬ng, ngo¹i « thµnh phè HuÕ. Tõ n¨m 1933, «ng ®i lµm ë c¸c së tråi vµo nghÒ d¹y häc vµ b¾t ®Çu viÕt v¨n, lµm th¬. S¸ng t¸c cña T.TÞnh th-êng tãat lªn vÎ ®Ñp ®éc ®¸o, t×nh c¶m ªm dÞu, trong trÎo. T¸c phÈm chÝnh: HËn chiÕn tr-êng, Quª mÑ, NgËm ng¶i t×m trÇm, Søc må h«i, Nh÷ng giät n-íc biÓn.. TruyÖn ng¾n T«i ®i häc in trong tËp quª mÑ, xuÊt b¶n n¨m 1941 Tãm t¾t ng¾n gän Néi dung chÝnh Hµng n¨m cø vµo cuèi thu, khi c¶m nhËn ®-îc kho¶nh kh¾c giao mïa vµ thÊy mÊy em nhá lÇn ®Çu tiªn tíi líp, lßng Thanh TÞnh l¹i n¸o nøc nh÷ng kû niÖm m¬n man cña buæi tùu tr-êng ®Çu tiªn, khi «ng vÉn cßn lµ mét cËu bÐ. Sím h«m Êy, chó bÐ T.TÞnh ®-îc mÑ d¾t ®i trªn con ®-êng lµng quen thuéc. Chît ®iÒu g× còng trë nªn thËt míi mÎ vµ xa l¹ víi chó. Ng«i tr-êng bçng trë nªn to cao, ®«ng ®óc vµ uy nghi l¹ th-êng. Chó lóng tóng lo sî, toan khãc nh- bao nhiªu b¹n kh¸c. Nh-ng råi «ng ®èc ®· nhÉn n¹i khuyªn nhñ, dÉn chó vµ ®¸m b¹n vµo líp. Chó ®-îc häc bµi häc ®Çu tiªn ë trong líp, bµi häc cã tªn “T«i ®i häc”. Bè côc 2 phÇn: _ PhÇn 1 : Mïa thu gîi nhí ngµy tùu tr-êng _ PhÇn 2 : T©m tr¹ng cña nh©n vËt t«i víi nh÷ng kû niÖm m¬n man ngµy ®Çu tiªn ®i häc + Trªn con ®-êng cïng mÑ tíi tr-êng + Khi nh×n ng«i tr-êng vµ b¹n bÌ míi + Khi nghe gäi tªn vµo líp vµ rêi bµn tay mÑ + Khi ë trong líp víi giê häc ®Çutiªn. Néi dung: Gîi l¹i ngµy khai tr-êng ®Çu tiªn víi nh÷ng kû niÖm m¬n man kh«ng bao giê phai nh¹t. NghÖ thuËt ®Æc s¾c _ Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m _ Ng«n ng÷ giµu c¶m xóc _ C¸c phÐp tu tõ (nh©n hãa, so s¸nh, ®iÖp tõ…) _ Sö dông c¸c tõ l¸y vµ ®éng tõ gîi c¶m 2 Trong lßng mÑ Håi ký Tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m T¸c gi¶ Nguyªn Hång (1918-1982), tªn khai sinh lµ NguyÔn Nguyªn Hång, quª ë thµnh phè Nam §Þnh. Tr-íc c¸ch m¹ng, «ng sèng chñ yÕu ë thµnh phè c¶ng H¶i Phßng, trong mét xãm lao ®éng nghÌo. Ngay tõ t¸c phÈm ®Çu tay, «ng ®· h-íng ngßi bót vÒ nh÷ng ng-êi cïng khæ gÇn gòi mµ «ng yªu th-¬ng th¾m thiÕt. Sau C¸ch m¹ng, Nguyªn Hång viÕt c¶ tiÓu thuyÕt, kÝ, th¬, næi bËt h¬n c¶ lµ c¸c bé tiÓu thuyÕt sö thi nhiÒu tËp. Nguyªn Hång ®-îc nhµ n-íc trao tÆng gi¶i th-ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc, nghÖ thuËt n¨m 1996. T¸c phÈm chÝnh : BØ vá, Nh÷ng ngµy th¬ Êu, Cöa biÓn, Nói rõng Yªn ThÕ, B-íc ®-êng viÕt v¨n… “Nh÷ng ngµy th¬ Êu” lµ tËp håi kÝ vÒ tuæi th¬ cay ®¾ng cña t¸c gi¶. T¸c phÈm gåm 9 ch-¬ng, ®¨ng b¸o n¨m 1938, in thµnh s¸ch n¨m 1940. §o¹n trÝch “Trong lßng mÑ” lµ ch-¬ng IV cña t¸c phÈm. Sau khi ng-êi cha nghiÖn ngËp qua ®êi, mÑ bÐ Hång còng bá vÇo Thanh Hãa bu«n b¸n, Hång ph¶i sèng dùa vµo nhµ néi, trong sù cay nghiÖt ghÎ l¹nh cña hä hµng. GÇn ®Õn ngµy dç cha, c« Hång gäi cËu l¹i, kÓ vÒ mÑ Hång, r¾p t©m gieo r¾c vµo trÝ ãc cËu nh÷ng ®iÒu xÊu xa vÒ mÑ. Nh-ng Hång ®· sím nhËn ra ©m m-u th©m ®éc cña bµ c«, vÉn gi÷ v÷ng niÒm tin vµ t×nh yªu víi mÑ. Cuéc nãi chuyÖn kÕt thóc trong sù uÊt øc, tñi nhôc vµ nh÷ng giät n-íc m¾t cña Hång. ChiÒu ngµy giç cha, Hång bÊt ngê gÆp l¹i MÑ, ®-îc mÑ vuèt ve, ©u yÕm. Nh÷ng lêi cay ®éc cña bµ c« tho¸ng hiÖn ra trong trÝ ãc cËu nh-ng råi còng tan biÕn ngay. Bè côc 2 phÇn: _ PhÇn 1 : BÐ Hång trong cuéc nãi chuyÖn víi bµ c« _ PhÇn 2 : BÐ Hång vµ c¶m gi¸c sung s-íng, h¹nh phóc khi ®-îc ë trong lßng mÑ. Néi dung: KÓ l¹i mét c¸ch ch©n thùc vµ c¶m ®éng nh÷ng cay ®¾ng, tñi cùc cïng t×nh th-¬ng yªu ch¸y báng cña nhµ v¨n dµnh cho ng-êi mÑ bÊt h¹nh thêi th¬ Êu. _ Håi øc ch©n thùc, c¶m ®éng _ NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lý nh©n vËt ®Æc s¾c _ So s¸nh ®Çy Ên t-îng _ Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m. 3 Tøc n-íc vì bê TiÓu thuyÕt Tù sù, miªu t¶, biÓu c¶m T¸c gi¶ Ng« TÊt Tè (1893 – 1954), quª ë lµng Léc Hµ, huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh; xuÊt th©n lµ mét nhµ nho gèc n«ng d©n. ¤ng lµ mét häc gi¶ cã nhiÒu c«ng tr×nh kh¶o cøu vÒ triÕt häc, v¨n häc cæ cã gi¸ trÞ; mét nhµ b¸o næi tiÕng víi nhiÒu bµi b¸o mang khuynh h-íng d©n chñ tiÕn bé vµ giµu tÝnh chiÕn ®Êu ; mét nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c chuyªn viÕt vÒ ng-êi n«ng d©n tr-íc C¸ch m¹ng. ¤ng ®-îc nhµ n-íc truy tÆng gi¶i th-êng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 1996. T¸c phÈm chÝnh : T¾t ®Ìn, LÒu châng, TËp ¸n c¸i ®×nh, ViÖc lµng…V¨n b¶n “Tøc n-íc vì bê” trÝch trong ch-¬ng XVIII cña t¸c phÈm “T¾t ®Ìn” – t¸c phÈm næi tiÕng nhÊt cña Ng« TÊt Tè Ngµy thu s-u thuÕ, bÇu kh«ng khÝ ngét ng¹t, c¨ng th¼ng bao trïm lªn c¶ lµng. Vèn thuéc h¹ng “nhÊt nh× cïng ®inh”, anh DËu kh«ng ®ñ tiÒn nép s-u nªn bÞ bän cai lÖ b¾t trãi, hµnh h¹ ë s©n ®×nh. Anh DËu kh«ng chÞu næi ngÊt ®i, bän cai lÖ t-ëng anh ®· chÕt, khiªng vÒ tr¶ cho chÞ DËu. Víi b¸t g¹o bµ hµng xãm mang sang, chÞ DËu nÊu ch¸o cho chång ¨n cho l¹i søc. Anh võa b-ng b¸t lªn th× bän cai lÖ vµ ng-êi nhµ lý tr-ëng x«ng vµo quyÕt b¾t trãi anh, mÆc cho chÞ DËu ng¨n c¶n, van xin. ChÞ DËu kh«ng chÞu ®-îc n÷a, liÒu m¹ng cù l¹i, ®uæi chóng ra khái nhµ. Néi dung: V¹ch trÇn bé mÆt tµn ¸c cña x· héi thùc d©n phong kiÕn ®-¬ng thõoi, ®Èy ng-êi n«ng d©n v« téi vµo t×nh c¶nh khèn cïng, ®ång thåi béc lé vÎ ®Ñp t©m hån cña ng-êi phô n÷ n«ng d©n, võa giµu t×nh yªu th-¬ng võa cã søc sèng tiÒm tµng m¹nh mÏ. _ X©y dùng nh©n vËt ®Æc s¾c _ Ngßi bót miªu t¶ sinh ®éng, linh häat _ Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn, miªu t¶, ®èi tho¹i ®Æc s¾c _ Cèt truyÖn gÇn gòi víi lµng quª ViÖt Nam. _ Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m _ §éng tõ m¹nh mÏ, Ên t-îng 4 L·o H¹c TruyÖn ng¾n Tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m. T¸c gi¶ Nam Cao (19151951), tªn khai sinh lµ TrÇn H÷u Tri, quª ë lµng §¹i Hoµng, phñ Lý Nh©n, tØnh Hµ Nam, lµ nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c chuyªn viÕt vÒ ng-êi n«ng d©n nghÌo ®ãi bÞ vïi dËp vµ nh÷ng ng-êi trÝ thøc nghÌo sèng mßn mái, bÕ t¾c trong x· héi cò. Sau C¸ch m¹ng, Nam Cao ch©n thµnh, tËn tôy s¸ng t¸c trong c«ng t¸c phôc vô kh¸ng chiÕn. ¤ng ®· hi sinh trªn ®-êng c«ng t¸c vïng sau l-ng ®Þch. Nam Cao ®-îc nhµ n-íc truy tÆng gi¶i th-ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt n¨m 1996. T¸c phÈm chÝnh : truyÖn ng¾n §êi thõa, Tr¨ng s¸ng, ChÝ phÌo, L·o H¹c, §«i m¾t, Mét ®¸m c-íi…, truyÖn dµi Sèng mßn , bót ký ChuyÖn biªn giíi, tËp nhËt kÝ ë rõng L·o H¹c cã mét ng-êi con trai, mét m¶nh v-ên vµ mét con chã vµng. Con trai l·o kh«ng ®ñ tiÒn lÊy vî, phÉn chÝ bá ®i phu ë ®ån ®iÒn cao su. L·o chØ cßn l¹i cËu Vµng. Nh-ng v× muèn gi÷ l¹i m¶nh v-ên cho con, l·o ®µnh ph¶i b¸n con chã. Cßn ba m-¬i ®ång b¹c, l·o göi «ng gi¸o ®Ó khi l·o chÕt th× khái phiÒn lµng xãm vµ nhê «ng gi¸o tr«ng hé m¶nh v-ên. Mét h«m l·o xin Binh T- Ýt b¶ chã, nãi lµ ®Þnh b¾t con chã l¹ vÉn quanh quÈn trong v-êng. Nghe chuyÖn, «ng gi¸o rÊt buån. Nh-ng bçng nhiªn l·o H¹c l¨n ra chÕt, c¸i chÕt thËt d÷ déi. C¶ lµng ch¼ng ai hiÓu v× sao, chØ m×nh Binh T- vµ «ng gi¸o hiÓu. Néi dung : ThÓ hiÖn mét c¸ch ch©n thùc vµ c¶m ®éng sè phËn ®au th-¬ng cña ng-êi n«ng d©n trong x· héi cò vµ phÈm chÊt cao quý tiÒm tµng cña hä _ X©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê _ NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lý nh©n vËt tinh tÕ, cã chiÒu s©u. _ C¸ch kÓ chuyÖn ®Æc s¾c _ KÕt hîp tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m. 5 C« bÐ b¸n diªm TruyÖn ng¾n Tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m. T¸c gi¶ An-®Ðc-xen (1905 – 1975) , nhµ v¨n §an M¹ch næi tiÕng víi nh÷ng truyÖn ng¾n viÕt cho thݪu nhi. Cã nh÷ng chuyÖn lµ do «ng biªn so¹n l¹i tõ truyÖn cæ tÝch, nh-ng còng cã nh÷ng truyÖn lµ do «ng hoµn toµn s¸ng t¹o ra. B¹n ®äc kh¾p n¨m ch¨u ®· quen víi c¸c t¸c phÈm cña «ng nhNµng tiªn c¸, Bé quÇn ¸o míi cña hoµng ®Õ, C« bÐ b¸n diªm, Bçy chim thiªn nga, Nµng c«ng chóa vµ h¹t ®Ëu…V¨n b¶n nµy trÝch gÇn hÕt truyÖn ng¾n C« bÐ b¸n diªm §ªm giao thõa rÐt m-ít, mét c« bÐ må c«i mÑ dß dÉm trong tèi ®i b¸n diªm. C¶ ngµy em kh«ng b¸n ®-îc que diªm nµo, kh«ng d¸m vÒ nhµ v× sî bè ®¸nh. Em ngåi nÐp vµo xãc t-êng, ®¸nh liÒu quÑt mét que diªm cho ®ì l¹nh. ¸nh löa diªm bïng lªn, em thÊy mét lß s-ëi Êm ¸p. QuÑt tiÕp que diªm thø hai, em thÊy mét bµn ¨n thÞnh so¹n víi ngçng quay, cã c¶ dao ¨n vµ phuèc-sÐt. Que diªm thø ba s¸ng lªn, em thÊy mét c©y th«ng N«-en léng lÉy. L¹i mét que diªm kh¸c, em thÊy bµ hiÖn ra , nh©n tõ vµ hiÒn hËu. Cø thÕ em quÑt hÕt sè diªm cßn l¹i, gÆp ®-îc bµ vµ hai bµ ch¸u cïng vÒ chÇu th-îng ®Õ. Mång mét ®Çu n¨m, mäi ng-êi thÊy mét em bÐ chÕt cãng bªn ®-êng víi nh÷ng que diªm bªn c¹nh, nh-ng kh«ng ai biÕt ®-îc nh÷ng ®iÒu kú diÖu mµ em ®· thÊy trong ®ªm Néi dung : T¸c phÈm thÓ hiÖn lßng th-¬ng c¶m s©u s¾c cña t¸c gi¶ dµnh cho nh÷ng c¶nh ®êi bÊt h¹nh nh- em bÐ b¸n diªm, qua ®ã nªu lªn sè phËn nh÷ng trÎ em thiÕu thèn vÒ c¶ vËt chÊt vµ t×nh c¶m trong mét x· héi thiÕu v¾ng t×nh ng-êi; phª ph¸n nh÷ng con ng-êi l¹nh lïng tr-íc sè phËn kÎ kh¸c. _ C¸ch kÓ chuyÖn ®Æc s¾c, ®an xen gi÷a hiÖn thùc vµ méng t-ëng. _ T×nh tiÕt, diÔn biÕn truyÖn hîp lý _ NghÖ thuËt t-¬ng ph¶n ®èi lËp. _ Nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu, giµu søc gîi c¶m _ Sù kÕt hîp gi÷a yÕu tè tr÷ t×nh vµ cæ tÝch. 6 §¸nh nhau víi cèi xay giã TiÓu thuyÕt Tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m. T¸c gi¶ XÐc–van–tÐt (1547 – 1616), nhµ v¨n T©y Ban Nha, vèn lµ binh sÜ bÞ th-¬ng n¨m 1571 trong mét trËn thñy chiÕn, bÞ b¾t giam ë An-giª tõ n¨m 1575 ®Õn n¨m 1580. Trë vÒ T©y Ban Nha, «ng sèng mét cuéc ®êi cùc nhäc vµ ©m thÇm, cho ®Õn khi c«ng bè tiÓu thuyÕt §«n-ki-h«-tª, gåm 2 phÇn : phÇn 1 52 ch-¬ng, phÇn 2 74 ch­¬ng. §o¹n trÝch “§¸nh nhau víi cèi xay giã” n»m ë ch-¬ng 18, 19 cña t¸c phÈm. 7 ChiÕc l¸ cuèi cïng TruyÖn ng¾n Tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m. T¸c gi¶ O Hen-ri (1862 – 1910), nhµ v¨n MÜ chuyªn viÕt truyÖn ng¾n. NhiÒu truyÖn cña «ng ®· ®Ó l¹i cho b¹n ®äc nh÷ng Ên t-îng s©u s¾c nh- C¨n g¸c xÐp, Tªn c¶nh s¸t vµ g· lang thang, Quµ tÆng cña c¸c ®¹o sÜ,… C¸c truyÖn cña O Hen-ri th-êng nhÑ nhµng nh-ng tãat lªn tinh thÇn nh©n ®¹o cao c¶, t×nh yªu th-¬ng ng-êi nghÌo khæ, rÊt c¶m ®éng. §o¹n trÝch nµy lµ phÇn cuèi truyÖn ng¾n ChiÕc l¸ cuèi cïng. Hai thÇy trß §«n-ki-h«-tª ®ang ®i chît nh×n thÊy nh÷ng chiÕc cèi xay giã ë gi÷a c¸nh ®ång. §«n-ki-h«-tª qu¶ quyÕt ®ã lµ nh÷ng tªn khæng lå xÊu xa vµ lao vµo ®¸nh nhau víi chóng mÆc cho Xan-ch« Panxa ng¨n c¶. Giã thæi m¹nh khiÕn c¸nh qu¹t quay lµm g·y mòi gi¸o vµ hÊt §«n-ki-h«-tª ng·. C¶ ng-êi lÉn ngùa ®Òu bÞ th-¬ng rÊt nÆng nh-ng §«nki-h«-tª vÉn cho r»ng m×nh thÊt b¹i lµ do bÞ phï phÐp, nÝn nhÞn kh«ng kªu ®au vµ l¹i lªn ®-êng. Trªn ®-êng ®i, dï Xanch« ¨n uèng no say, §«n-kih«-tª vÉn kh«ng cÇn ¨n, cho r»ng chØ cÇn thøc vµ nghÜ tíi t×nh n-¬ng lµ ®ñ råi Gi«n-xi, Xiu vµ cô B¬-men lµ 3 häa sÜ nghÌo sèng trong mét khu trä tåi tµn gÇn c«ng viªn Oa-sinh-t¬n. Xiu vµ Gi«n-xi yªu nhau nh- chÞ em ruét. Nh-ng råi Gi«n-xi kh«ng may bÞ bÖn s-ng phæi. C« tuyÖt väng, ngåi ®Õm nh÷ng chiÕc l¸ cuèi cïng trªn c©y th-êng xu©n tr-íc cöa, chê khi nµo chiÕc l¸ cuèi cïng rông xuèng th× c« còng bu«ng xu«i, l×a ®êi. Cô B¬-men vµ Xiu rÊt lo cho c«. Nh-ng råi sau hai ®ªm m-a b·o, chiÕc l¸ cuèi cïng vÉn b¸m chÆt vµo cµnh c©y. Gi«n-xi nh×n thÊy søc sèng m·nh liÖt cña chiÕc l¸, l¹i tin vµo cuéc sèng vµ ®· qua c¬n nguy hiÓm. Tuy nhiªn cô B¬-men tù d-ng l¹i bÞ viªm phæi nÆng vµ qua ®êi chØ trong hai ngµy. Sau ®ã Xiu míi ph¸t hiÖn ra vµ kÓ cho Gi«n-xi r»ng cô B¬-men ®· Néi dung : V¨n b¶n nªu lªn sù t-¬ng ph¶n vÒ mäi mÆt gi÷a §«n-ki-h«-tª vµ Xan-ch« Pan-xa thÓ hiÖn qua cuéc chiÕn ®Êu víi nh÷ng chiÕc cèi xay giã cña §«nki-h«-tª trªn ®-êng ph-u l-u, ®ång thêi phª ph¸n sù hçn lo¹n cña x· héi T©y Ban Nha thêi bÊy giê vµ thÓ hiÖn th«ng ®iÖp cña t¸c gi¶ mong -íc con ng-êi võa cã lý t-ëng võa thùc tÕ _ T-¬ng ph¶n ®èi lËp lµm næi bËt tÝnh c¸ch hai nh©n vËt _ Giäng v¨n hãm hØnh, hµi h-íc kÕt hîp tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m. _ TÝnh c¸ch nh©n vËt ®-îc x©y dùng mét c¸ch nhÊt qu¸n  T¹o nªn ®-îc tÝnh ®iÓn h×nh cña nh©n vËt. Bè côc 2 phÇn: _ PhÇn 1 : Nh÷ng ng-êi häa sÜ nghÌo _ PhÇn 2 : KiÖt t¸c “ChiÕc l¸ cuèi cïng”. Néi dung: V¨n b¶n ca ngîi t×nh yªu th-¬ng cao c¶ cña nh÷ng con ng-êi nghÌo khæ, qua ®ã nªu lªn th«ng ®iÖp mµ t¸c gi¶ göi g¾m: T¸c phÈm nghÖ thuËt ch©n chÝnh lµ kÕt tinh cña tµi n¨ng vµ lßng nh©n ¸i. _ Bè côc chÆt chÏ _ X©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê _ Miªu t¶ t©m lý nh©n vËt tiinh tÕ _ KÕt thóc më t¹o nhiÒu c¶m xóc. c¶m l¹nh trong c¸i ®ªm ®i vÏ chiÕc l¸ cuèi cïng vµ ®ã chÝnh lµ kiÖt t¸c mµ cô mong ®îi 8 Hai c©y phong TruyÖn võa Tù sù , miªu t¶ vµ biÓu c¶m. T¸c gi¶ Ai-ma-tèp (1928) lµ nhµ v¨n C--r¬-g--xtan, mét n-íc céng hßa Trung ¸, thuéc Liªn X« tr-íc ®©y. NhiÒu t¸c phÈm cña «ng quen thuéc víi b¹n ®äc ViÖt Nam nh- C©y phong non trïm kh¨n ®á, Ng-êi thÇy ®Çu tiªn, Con tµu tr¾ng,… V¨n b¶n Hai c©y phong trÝch trong phÇn ®Çu truyÖn Ng-êi thÇy ®Çu tiªn Mçi khi trë vÒ lµng, ng-êi häa sÜ l¹i -a m¾t t×m hai c©y phong – hai ngän h¶i ®¨ng trªn ®Êt liÒn - ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña lµng Ku-ku-rªu. §i xa th× nhí, trë vÒ l¹i mang nçi buån da diÕt, mét nçi mong nhí kh«ng ngu«i. Trong lµng kh«ng thiÕu c¸c lo¹i c©y nh-ng hai c©y phong næi bËt h¬n h¼n, chóng cã tiÕng nãi riªng vµ t©m hån riªng chøa chan nh÷ng lêi ca ªm dÞu. Hai c©y phong më ra ch©n trêi míi víi nh÷ng -íc m¬ vµ cuéc ®êi cña ng-êi häa sÜ vµ c¸c b¹n. Sau nµy dï ®· lín lªn, nh-ng c¸ch c¶m thô tuæi th¬ cña hai ng-êi häa sÜ kh«ng hÒ mÊt ®i. Duy chØ cã mét ®iÒu mµ ng-êi häa sÜ m·i kh«ng hiÓu, ®ã lµ t¹i sao qu¶ ®åi cã hai c©y phong Êy l¹i ®­îc gäi lµ “Tr­êng §uy-sen” Bè côc 3 phÇn: _ Hai c©y phong vµ quª h-¬ng _ Hai c©y phong vµ ký øc tuæi th¬ _ Hai c©y phong vµ thÇy §uy-sen. Néi dung: v¨n b¶n truyÒn cho chóng ta t×nh yªu quª h-¬ng da diÕt vµ lßng xóc ®éng ®¾c biÖt vÒ c©u chuyÖn thÇy §uysen, ng-êi ®· vun trng nh÷ng hi väng, -íc m¬ cho c¸c häc trß cña m×nh. _ KÕt hîp tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m _ C¸c phÐp tu tõ _ Ngßi bót giµu chÊt héi häa _ Tõ t-îng h×nh, t-îng thanh sö dông cã hiÖu qu¶