Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hệ thống văn bản Ngữ văn 8

d2be799958775e82918360661c972322
Gửi bởi: Thành Đạt 28 tháng 10 2020 lúc 13:30 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 22:47 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 375 | Lượt Download: 7 | File size: 0.254653 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HÖ thèng kiÕn thøc 8 v¨n b¶n häc kú i líp 8
TT

Tªn t¸c phÈm

1

T«i ®i häc

ThÓ
lo¹i VH
TruyÖn
ng¾n

PT biÓu
®¹t
Tù sù,
miªu t¶,
biÓu c¶m

T¸c gi¶ vµ xuÊt xø t¸c
phÈm
T¸c gi¶ Thanh TÞnh (19111988), tªn khai sinh lµ TrÇn
V¨n Ninh, quª ë xãm Gia
L¹c, ven s«ng H-¬ng, ngo¹i
« thµnh phè HuÕ. Tõ n¨m
1933, «ng ®i lµm ë c¸c së tråi vµo nghÒ d¹y häc vµ b¾t
®Çu viÕt v¨n, lµm th¬. S¸ng
t¸c cña T.TÞnh th-êng tãat
lªn vÎ ®Ñp ®éc ®¸o, t×nh c¶m
ªm dÞu, trong trÎo. T¸c phÈm
chÝnh: HËn chiÕn tr-êng,
Quª mÑ, NgËm ng¶i t×m
trÇm, Søc må h«i, Nh÷ng
giät n-íc biÓn.. TruyÖn ng¾n
T«i ®i häc in trong tËp quª
mÑ, xuÊt b¶n n¨m 1941

Tãm t¾t ng¾n gän

Néi dung chÝnh

Hµng n¨m cø vµo cuèi thu, khi
c¶m nhËn ®-îc kho¶nh kh¾c
giao mïa vµ thÊy mÊy em nhá
lÇn ®Çu tiªn tíi líp, lßng
Thanh TÞnh l¹i n¸o nøc nh÷ng
kû niÖm m¬n man cña buæi
tùu tr-êng ®Çu tiªn, khi «ng
vÉn cßn lµ mét cËu bÐ. Sím
h«m Êy, chó bÐ T.TÞnh ®-îc
mÑ d¾t ®i trªn con ®-êng lµng
quen thuéc. Chît ®iÒu g× còng
trë nªn thËt míi mÎ vµ xa l¹
víi chó. Ng«i tr-êng bçng trë
nªn to cao, ®«ng ®óc vµ uy
nghi l¹ th-êng. Chó lóng tóng
lo sî, toan khãc nh- bao nhiªu
b¹n kh¸c. Nh-ng råi «ng ®èc
®· nhÉn n¹i khuyªn nhñ, dÉn
chó vµ ®¸m b¹n vµo líp. Chó
®-îc häc bµi häc ®Çu tiªn ë
trong líp, bµi häc cã tªn “T«i
®i häc”.

Bè côc 2 phÇn:
_ PhÇn 1 : Mïa thu
gîi nhí ngµy tùu
tr-êng
_ PhÇn 2 : T©m tr¹ng
cña nh©n vËt t«i víi
nh÷ng kû niÖm m¬n
man ngµy ®Çu tiªn ®i
häc
+ Trªn con ®-êng
cïng mÑ tíi tr-êng
+ Khi nh×n ng«i
tr-êng vµ b¹n bÌ míi
+ Khi nghe gäi tªn
vµo líp vµ rêi bµn
tay mÑ
+ Khi ë trong líp
víi giê häc ®Çutiªn.
Néi dung: Gîi l¹i
ngµy khai tr-êng ®Çu
tiªn víi nh÷ng kû
niÖm
m¬n
man
kh«ng bao giê phai
nh¹t.

NghÖ thuËt ®Æc
s¾c
_ Tù sù kÕt hîp víi
miªu t¶ vµ biÓu
c¶m
_ Ng«n ng÷ giµu
c¶m xóc
_ C¸c phÐp tu tõ
(nh©n hãa, so s¸nh,
®iÖp tõ…)
_ Sö dông c¸c tõ
l¸y vµ ®éng tõ gîi
c¶m

2

Trong lßng


Håi ký

Tù sù,
miªu t¶,
biÓu c¶m

T¸c gi¶ Nguyªn Hång
(1918-1982), tªn khai sinh lµ
NguyÔn Nguyªn Hång, quª ë
thµnh phè Nam §Þnh. Tr-íc
c¸ch m¹ng, «ng sèng chñ
yÕu ë thµnh phè c¶ng H¶i
Phßng, trong mét xãm lao
®éng nghÌo. Ngay tõ t¸c
phÈm ®Çu tay, «ng ®· h-íng
ngßi bót vÒ nh÷ng ng-êi
cïng khæ gÇn gòi mµ «ng
yªu th-¬ng th¾m thiÕt. Sau
C¸ch m¹ng, Nguyªn Hång
viÕt c¶ tiÓu thuyÕt, kÝ, th¬,
næi bËt h¬n c¶ lµ c¸c bé tiÓu
thuyÕt sö thi nhiÒu tËp.
Nguyªn Hång ®-îc nhµ n-íc
trao tÆng gi¶i th-ëng Hå ChÝ
Minh vÒ v¨n häc, nghÖ thuËt
n¨m 1996. T¸c phÈm chÝnh :
BØ vá, Nh÷ng ngµy th¬ Êu,
Cöa biÓn, Nói rõng Yªn ThÕ,
B-íc ®-êng viÕt v¨n…
“Nh÷ng ngµy th¬ Êu” lµ tËp
håi kÝ vÒ tuæi th¬ cay ®¾ng
cña t¸c gi¶. T¸c phÈm gåm 9
ch-¬ng, ®¨ng b¸o n¨m 1938,
in thµnh s¸ch n¨m 1940.
§o¹n trÝch “Trong lßng mÑ”
lµ ch-¬ng IV cña t¸c phÈm.

Sau khi ng-êi cha nghiÖn ngËp
qua ®êi, mÑ bÐ Hång còng bá
vÇo Thanh Hãa bu«n b¸n,
Hång ph¶i sèng dùa vµo nhµ
néi, trong sù cay nghiÖt ghÎ
l¹nh cña hä hµng. GÇn ®Õn
ngµy dç cha, c« Hång gäi cËu
l¹i, kÓ vÒ mÑ Hång, r¾p t©m
gieo r¾c vµo trÝ ãc cËu nh÷ng
®iÒu xÊu xa vÒ mÑ. Nh-ng
Hång ®· sím nhËn ra ©m m-u
th©m ®éc cña bµ c«, vÉn gi÷
v÷ng niÒm tin vµ t×nh yªu víi
mÑ. Cuéc nãi chuyÖn kÕt thóc
trong sù uÊt øc, tñi nhôc vµ
nh÷ng giät n-íc m¾t cña
Hång. ChiÒu ngµy giç cha,
Hång bÊt ngê gÆp l¹i MÑ,
®-îc mÑ vuèt ve, ©u yÕm.
Nh÷ng lêi cay ®éc cña bµ c«
tho¸ng hiÖn ra trong trÝ ãc cËu
nh-ng råi còng tan biÕn ngay.

Bè côc 2 phÇn:
_ PhÇn 1 : BÐ Hång
trong cuéc nãi
chuyÖn víi bµ c«
_ PhÇn 2 : BÐ Hång
vµ c¶m gi¸c sung
s-íng, h¹nh phóc khi
®-îc ë trong lßng
mÑ.
Néi dung: KÓ l¹i
mét c¸ch ch©n thùc
vµ c¶m ®éng nh÷ng
cay ®¾ng, tñi cùc
cïng t×nh th-¬ng yªu
ch¸y báng cña nhµ
v¨n dµnh cho ng-êi
mÑ bÊt h¹nh thêi th¬
Êu.

_ Håi øc ch©n thùc,
c¶m ®éng
_ NghÖ thuËt miªu
t¶ t©m lý nh©n vËt
®Æc s¾c
_ So s¸nh ®Çy Ên
t-îng
_ Tù sù kÕt hîp víi
miªu t¶ vµ biÓu
c¶m.

3

Tøc n-íc vì


TiÓu
thuyÕt

Tù sù,
miªu t¶,
biÓu c¶m

T¸c gi¶ Ng« TÊt Tè (1893
– 1954), quª ë lµng Léc Hµ,
huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c
Ninh; xuÊt th©n lµ mét nhµ
nho gèc n«ng d©n. ¤ng lµ
mét häc gi¶ cã nhiÒu c«ng
tr×nh kh¶o cøu vÒ triÕt häc,
v¨n häc cæ cã gi¸ trÞ; mét
nhµ b¸o næi tiÕng víi nhiÒu
bµi b¸o mang khuynh h-íng
d©n chñ tiÕn bé vµ giµu tÝnh
chiÕn ®Êu ; mét nhµ v¨n hiÖn
thùc xuÊt s¾c chuyªn viÕt vÒ
ng-êi n«ng d©n tr-íc C¸ch
m¹ng. ¤ng ®-îc nhµ n-íc
truy tÆng gi¶i th-êng Hå ChÝ
Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt
n¨m 1996. T¸c phÈm chÝnh :
T¾t ®Ìn, LÒu châng, TËp ¸n
c¸i ®×nh, ViÖc lµng…V¨n
b¶n “Tøc n-íc vì bê” trÝch
trong ch-¬ng XVIII cña t¸c
phÈm “T¾t ®Ìn” – t¸c phÈm
næi tiÕng nhÊt cña Ng« TÊt


Ngµy thu s-u thuÕ, bÇu kh«ng
khÝ ngét ng¹t, c¨ng th¼ng bao
trïm lªn c¶ lµng. Vèn thuéc
h¹ng “nhÊt nh× cïng ®inh”,
anh DËu kh«ng ®ñ tiÒn nép
s-u nªn bÞ bän cai lÖ b¾t trãi,
hµnh h¹ ë s©n ®×nh. Anh DËu
kh«ng chÞu næi ngÊt ®i, bän
cai lÖ t-ëng anh ®· chÕt,
khiªng vÒ tr¶ cho chÞ DËu. Víi
b¸t g¹o bµ hµng xãm mang
sang, chÞ DËu nÊu ch¸o cho
chång ¨n cho l¹i søc. Anh võa
b-ng b¸t lªn th× bän cai lÖ vµ
ng-êi nhµ lý tr-ëng x«ng vµo
quyÕt b¾t trãi anh, mÆc cho chÞ
DËu ng¨n c¶n, van xin. ChÞ
DËu kh«ng chÞu ®-îc n÷a, liÒu
m¹ng cù l¹i, ®uæi chóng ra
khái nhµ.

Néi dung: V¹ch
trÇn bé mÆt tµn ¸c
cña x· héi thùc d©n
phong kiÕn ®-¬ng
thõoi, ®Èy ng-êi
n«ng d©n v« téi vµo
t×nh c¶nh khèn cïng,
®ång thåi béc lé vÎ
®Ñp t©m hån cña
ng-êi phô n÷ n«ng
d©n, võa giµu t×nh
yªu th-¬ng võa cã
søc sèng tiÒm tµng
m¹nh mÏ.

_ X©y dùng nh©n
vËt ®Æc s¾c
_ Ngßi bót miªu
t¶ sinh ®éng, linh
häat
_ Ng«n ng÷ kÓ
chuyÖn, miªu t¶,
®èi tho¹i ®Æc s¾c
_ Cèt truyÖn gÇn
gòi víi lµng quª
ViÖt Nam.
_ Tù sù kÕt hîp
víi miªu t¶ vµ
biÓu c¶m
_ §éng tõ m¹nh
mÏ, Ên t-îng

4

L·o H¹c

TruyÖn
ng¾n

Tù sù,
miªu t¶
vµ biÓu
c¶m.

T¸c gi¶ Nam Cao (19151951), tªn khai sinh lµ TrÇn
H÷u Tri, quª ë lµng §¹i
Hoµng, phñ Lý Nh©n, tØnh
Hµ Nam, lµ nhµ v¨n hiÖn
thùc xuÊt s¾c chuyªn viÕt vÒ
ng-êi n«ng d©n nghÌo ®ãi bÞ
vïi dËp vµ nh÷ng ng-êi trÝ
thøc nghÌo sèng mßn mái,
bÕ t¾c trong x· héi cò. Sau
C¸ch m¹ng, Nam Cao ch©n
thµnh, tËn tôy s¸ng t¸c trong
c«ng t¸c phôc vô kh¸ng
chiÕn. ¤ng ®· hi sinh trªn
®-êng c«ng t¸c vïng sau
l-ng ®Þch. Nam Cao ®-îc
nhµ n-íc truy tÆng gi¶i
th-ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n
häc nghÖ thuËt n¨m 1996.
T¸c phÈm chÝnh : truyÖn
ng¾n §êi thõa, Tr¨ng s¸ng,
ChÝ phÌo, L·o H¹c, §«i m¾t,
Mét ®¸m c-íi…, truyÖn dµi
Sèng mßn , bót ký ChuyÖn
biªn giíi, tËp nhËt kÝ ë rõng

L·o H¹c cã mét ng-êi con
trai, mét m¶nh v-ên vµ mét
con chã vµng. Con trai l·o
kh«ng ®ñ tiÒn lÊy vî, phÉn chÝ
bá ®i phu ë ®ån ®iÒn cao su.
L·o chØ cßn l¹i cËu Vµng.
Nh-ng v× muèn gi÷ l¹i m¶nh
v-ên cho con, l·o ®µnh ph¶i
b¸n con chã. Cßn ba m-¬i
®ång b¹c, l·o göi «ng gi¸o ®Ó
khi l·o chÕt th× khái phiÒn
lµng xãm vµ nhê «ng gi¸o
tr«ng hé m¶nh v-ên. Mét h«m
l·o xin Binh T- Ýt b¶ chã, nãi
lµ ®Þnh b¾t con chã l¹ vÉn
quanh quÈn trong v-êng. Nghe
chuyÖn, «ng gi¸o rÊt buån.
Nh-ng bçng nhiªn l·o H¹c l¨n
ra chÕt, c¸i chÕt thËt d÷ déi.
C¶ lµng ch¼ng ai hiÓu v× sao,
chØ m×nh Binh T- vµ «ng gi¸o
hiÓu.

Néi dung : ThÓ hiÖn
mét c¸ch ch©n thùc
vµ c¶m ®éng sè phËn
®au th-¬ng cña
ng-êi n«ng d©n
trong x· héi cò vµ
phÈm chÊt cao quý
tiÒm tµng cña hä

_ X©y dùng t×nh
huèng truyÖn bÊt
ngê
_ NghÖ thuËt
miªu t¶ t©m lý
nh©n vËt tinh tÕ,
cã chiÒu s©u.
_ C¸ch kÓ chuyÖn
®Æc s¾c
_ KÕt hîp tù sù,
miªu t¶ vµ biÓu
c¶m.

5

C« bÐ b¸n
diªm

TruyÖn
ng¾n

Tù sù,
miªu t¶
vµ biÓu
c¶m.

T¸c gi¶ An-®Ðc-xen (1905
– 1975) , nhµ v¨n §an
M¹ch næi tiÕng víi nh÷ng
truyÖn ng¾n viÕt cho thݪu
nhi. Cã nh÷ng chuyÖn lµ do
«ng biªn so¹n l¹i tõ truyÖn
cæ tÝch, nh-ng còng cã
nh÷ng truyÖn lµ do «ng hoµn
toµn s¸ng t¹o ra. B¹n ®äc
kh¾p n¨m ch¨u ®· quen víi
c¸c t¸c phÈm cña «ng nhNµng tiªn c¸, Bé quÇn ¸o
míi cña hoµng ®Õ, C« bÐ b¸n
diªm, Bçy chim thiªn nga,
Nµng c«ng chóa vµ h¹t
®Ëu…V¨n b¶n nµy trÝch gÇn
hÕt truyÖn ng¾n C« bÐ b¸n
diªm

§ªm giao thõa rÐt m-ít, mét
c« bÐ må c«i mÑ dß dÉm trong
tèi ®i b¸n diªm. C¶ ngµy em
kh«ng b¸n ®-îc que diªm nµo,
kh«ng d¸m vÒ nhµ v× sî bè
®¸nh. Em ngåi nÐp vµo xãc
t-êng, ®¸nh liÒu quÑt mét que
diªm cho ®ì l¹nh. ¸nh löa
diªm bïng lªn, em thÊy mét
lß s-ëi Êm ¸p. QuÑt tiÕp que
diªm thø hai, em thÊy mét bµn
¨n thÞnh so¹n víi ngçng quay,
cã c¶ dao ¨n vµ phuèc-sÐt.
Que diªm thø ba s¸ng lªn, em
thÊy mét c©y th«ng N«-en
léng lÉy. L¹i mét que diªm
kh¸c, em thÊy bµ hiÖn ra ,
nh©n tõ vµ hiÒn hËu. Cø thÕ em
quÑt hÕt sè diªm cßn l¹i, gÆp
®-îc bµ vµ hai bµ ch¸u cïng
vÒ chÇu th-îng ®Õ. Mång mét
®Çu n¨m, mäi ng-êi thÊy mét
em bÐ chÕt cãng bªn ®-êng
víi nh÷ng que diªm bªn c¹nh,
nh-ng kh«ng ai biÕt ®-îc
nh÷ng ®iÒu kú diÖu mµ em ®·
thÊy trong ®ªm

Néi dung : T¸c
phÈm thÓ hiÖn lßng
th-¬ng c¶m s©u s¾c
cña t¸c gi¶ dµnh cho
nh÷ng c¶nh ®êi bÊt
h¹nh nh- em bÐ b¸n
diªm, qua ®ã nªu lªn
sè phËn nh÷ng trÎ
em thiÕu thèn vÒ c¶
vËt chÊt vµ t×nh c¶m
trong mét x· héi
thiÕu v¾ng t×nh
ng-êi; phª ph¸n
nh÷ng con ng-êi
l¹nh lïng tr-íc sè
phËn kÎ kh¸c.

_ C¸ch kÓ chuyÖn
®Æc s¾c, ®an xen
gi÷a hiÖn thùc vµ
méng t-ëng.
_ T×nh tiÕt, diÔn
biÕn truyÖn hîp lý
_ NghÖ thuËt
t-¬ng ph¶n ®èi
lËp.
_ Nh÷ng h×nh ¶nh
tiªu biÓu, giµu søc
gîi c¶m
_ Sù kÕt hîp gi÷a
yÕu tè tr÷ t×nh vµ
cæ tÝch.

6

§¸nh nhau
víi cèi xay
giã

TiÓu
thuyÕt

Tù sù,
miªu t¶
vµ biÓu
c¶m.

T¸c gi¶ XÐc–van–tÐt
(1547 – 1616), nhµ v¨n T©y
Ban Nha, vèn lµ binh sÜ bÞ
th-¬ng n¨m 1571 trong mét
trËn thñy chiÕn, bÞ b¾t giam
ë An-giª tõ n¨m 1575 ®Õn
n¨m 1580. Trë vÒ T©y Ban
Nha, «ng sèng mét cuéc ®êi
cùc nhäc vµ ©m thÇm, cho
®Õn khi c«ng bè tiÓu thuyÕt
§«n-ki-h«-tª, gåm 2 phÇn :
phÇn 1 52 ch-¬ng, phÇn 2 74
ch­¬ng. §o¹n trÝch “§¸nh
nhau víi cèi xay giã” n»m ë
ch-¬ng 18, 19 cña t¸c phÈm.

7

ChiÕc l¸ cuèi
cïng

TruyÖn
ng¾n

Tù sù,
miªu t¶
vµ biÓu
c¶m.

T¸c gi¶ O Hen-ri (1862 –
1910), nhµ v¨n MÜ chuyªn
viÕt truyÖn ng¾n. NhiÒu
truyÖn cña «ng ®· ®Ó l¹i cho
b¹n ®äc nh÷ng Ên t-îng s©u
s¾c nh- C¨n g¸c xÐp, Tªn
c¶nh s¸t vµ g· lang thang,
Quµ tÆng cña c¸c ®¹o sÜ,…
C¸c truyÖn cña O Hen-ri
th-êng nhÑ nhµng nh-ng tãat
lªn tinh thÇn nh©n ®¹o cao
c¶, t×nh yªu th-¬ng ng-êi
nghÌo khæ, rÊt c¶m ®éng.
§o¹n trÝch nµy lµ phÇn cuèi
truyÖn ng¾n ChiÕc l¸ cuèi
cïng.

Hai thÇy trß §«n-ki-h«-tª
®ang ®i chît nh×n thÊy nh÷ng
chiÕc cèi xay giã ë gi÷a c¸nh
®ång. §«n-ki-h«-tª qu¶ quyÕt
®ã lµ nh÷ng tªn khæng lå xÊu
xa vµ lao vµo ®¸nh nhau víi
chóng mÆc cho Xan-ch« Panxa ng¨n c¶. Giã thæi m¹nh
khiÕn c¸nh qu¹t quay lµm g·y
mòi gi¸o vµ hÊt §«n-ki-h«-tª
ng·. C¶ ng-êi lÉn ngùa ®Òu bÞ
th-¬ng rÊt nÆng nh-ng §«nki-h«-tª vÉn cho r»ng m×nh
thÊt b¹i lµ do bÞ phï phÐp, nÝn
nhÞn kh«ng kªu ®au vµ l¹i lªn
®-êng. Trªn ®-êng ®i, dï Xanch« ¨n uèng no say, §«n-kih«-tª vÉn kh«ng cÇn ¨n, cho
r»ng chØ cÇn thøc vµ nghÜ tíi
t×nh n-¬ng lµ ®ñ råi
Gi«n-xi, Xiu vµ cô B¬-men lµ
3 häa sÜ nghÌo sèng trong mét
khu trä tåi tµn gÇn c«ng viªn
Oa-sinh-t¬n. Xiu vµ Gi«n-xi
yªu nhau nh- chÞ em ruét.
Nh-ng råi Gi«n-xi kh«ng may
bÞ bÖn s-ng phæi. C« tuyÖt
väng, ngåi ®Õm nh÷ng chiÕc l¸
cuèi cïng trªn c©y th-êng
xu©n tr-íc cöa, chê khi nµo
chiÕc l¸ cuèi cïng rông xuèng
th× c« còng bu«ng xu«i, l×a
®êi. Cô B¬-men vµ Xiu rÊt lo
cho c«. Nh-ng råi sau hai
®ªm m-a b·o, chiÕc l¸ cuèi
cïng vÉn b¸m chÆt vµo cµnh
c©y. Gi«n-xi nh×n thÊy søc
sèng m·nh liÖt cña chiÕc l¸, l¹i
tin vµo cuéc sèng vµ ®· qua
c¬n nguy hiÓm. Tuy nhiªn cô
B¬-men tù d-ng l¹i bÞ viªm
phæi nÆng vµ qua ®êi chØ
trong hai ngµy. Sau ®ã Xiu
míi ph¸t hiÖn ra vµ kÓ cho
Gi«n-xi r»ng cô B¬-men ®·

Néi dung : V¨n b¶n
nªu lªn sù t-¬ng
ph¶n vÒ mäi mÆt
gi÷a §«n-ki-h«-tª vµ
Xan-ch« Pan-xa thÓ
hiÖn qua cuéc chiÕn
®Êu víi nh÷ng chiÕc
cèi xay giã cña §«nki-h«-tª trªn ®-êng
ph-u l-u, ®ång thêi
phª ph¸n sù hçn lo¹n
cña x· héi T©y Ban
Nha thêi bÊy giê vµ
thÓ hiÖn th«ng ®iÖp
cña t¸c gi¶ mong -íc
con ng-êi võa cã lý
t-ëng võa thùc tÕ

_ T-¬ng ph¶n ®èi
lËp lµm næi bËt
tÝnh c¸ch hai
nh©n vËt
_ Giäng v¨n hãm
hØnh, hµi h-íc kÕt
hîp tù sù, miªu t¶
vµ biÓu c¶m.
_ TÝnh c¸ch nh©n
vËt ®-îc x©y
dùng mét c¸ch
nhÊt qu¸n  T¹o
nªn ®-îc tÝnh
®iÓn h×nh cña
nh©n vËt.

Bè côc 2 phÇn:
_ PhÇn 1 : Nh÷ng
ng-êi häa sÜ nghÌo
_ PhÇn 2 : KiÖt t¸c
“ChiÕc l¸ cuèi
cïng”.
Néi dung: V¨n b¶n
ca ngîi t×nh yªu
th-¬ng cao c¶ cña
nh÷ng con ng-êi
nghÌo khæ, qua ®ã
nªu lªn th«ng ®iÖp
mµ t¸c gi¶ göi g¾m:
T¸c phÈm nghÖ thuËt
ch©n chÝnh lµ kÕt
tinh cña tµi n¨ng vµ
lßng nh©n ¸i.

_ Bè côc chÆt chÏ
_ X©y dùng t×nh
huèng truyÖn bÊt
ngê
_ Miªu t¶ t©m lý
nh©n vËt tiinh tÕ
_ KÕt thóc më t¹o
nhiÒu c¶m xóc.

c¶m l¹nh trong c¸i ®ªm ®i vÏ
chiÕc l¸ cuèi cïng vµ ®ã chÝnh
lµ kiÖt t¸c mµ cô mong ®îi

8

Hai c©y
phong

TruyÖn
võa

Tù sù ,
miªu t¶
vµ biÓu
c¶m.

T¸c gi¶ Ai-ma-tèp (1928) lµ
nhµ v¨n C--r¬-g--xtan, mét
n-íc céng hßa Trung ¸,
thuéc Liªn X« tr-íc ®©y.
NhiÒu t¸c phÈm cña «ng
quen thuéc víi b¹n ®äc ViÖt
Nam nh- C©y phong non
trïm kh¨n ®á, Ng-êi thÇy
®Çu tiªn, Con tµu tr¾ng,…
V¨n b¶n Hai c©y phong trÝch
trong phÇn ®Çu truyÖn Ng-êi
thÇy ®Çu tiªn

Mçi khi trë vÒ lµng, ng-êi häa
sÜ l¹i -a m¾t t×m hai c©y phong
– hai ngän h¶i ®¨ng trªn ®Êt
liÒn - ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña lµng
Ku-ku-rªu. §i xa th× nhí, trë
vÒ l¹i mang nçi buån da diÕt,
mét nçi mong nhí kh«ng
ngu«i. Trong lµng kh«ng thiÕu
c¸c lo¹i c©y nh-ng hai c©y
phong næi bËt h¬n h¼n, chóng
cã tiÕng nãi riªng vµ t©m hån
riªng chøa chan nh÷ng lêi ca
ªm dÞu. Hai c©y phong më ra
ch©n trêi míi víi nh÷ng -íc
m¬ vµ cuéc ®êi cña ng-êi häa
sÜ vµ c¸c b¹n. Sau nµy dï ®·
lín lªn, nh-ng c¸ch c¶m thô
tuæi th¬ cña hai ng-êi häa sÜ
kh«ng hÒ mÊt ®i. Duy chØ cã
mét ®iÒu mµ ng-êi häa sÜ m·i
kh«ng hiÓu, ®ã lµ t¹i sao qu¶
®åi cã hai c©y phong Êy l¹i
®­îc gäi lµ “Tr­êng §uy-sen”

Bè côc 3 phÇn:
_ Hai c©y phong vµ
quª h-¬ng
_ Hai c©y phong vµ
ký øc tuæi th¬
_ Hai c©y phong vµ
thÇy §uy-sen.
Néi dung: v¨n b¶n
truyÒn cho chóng ta
t×nh yªu quª h-¬ng
da diÕt vµ lßng xóc
®éng ®¾c biÖt vÒ c©u
chuyÖn thÇy §uysen, ng-êi ®· vun
trng nh÷ng hi väng,
-íc m¬ cho c¸c häc
trß cña m×nh.

_ KÕt hîp tù sù,
miªu t¶ vµ biÓu
c¶m
_ C¸c phÐp tu tõ
_ Ngßi bót giµu
chÊt héi häa
_ Tõ t-îng h×nh,
t-îng thanh sö
dông cã hiÖu qu¶