Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 19. Các thành phần biệt lập (1)

0a0d10a1d566f282ea27def549edf7bd
Gửi bởi: hoangkyanh0109 2 tháng 8 2017 lúc 4:38 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 13:09 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 314 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

9Ki tra bài cũể1. ThÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp? Thành ph bi là thành ph ầkhông tham gia vào vi di đt nghĩa ựvi câuệ ủ2. KÓ tªn vµ nªu t¸c dông cña nh÷ng thµnh phÇn biÖt lËp ®· häc? C¸c thµnh phÇn biÖt lËp ®· häc: Thµnh phÇn t×nh th¸i vµ thµnh phÇn c¶m th¸n. Thµnh phÇn t×nh th¸i là thành ph đc ượdïng ®Ó thÓ hiÖn c¸ch nh×n cña ng nóiườ ®èi víi sù viÖc đc ượ nãi ®Õn trong c©u.+ Thµnh phÇn c¶m th¸n là thành ph đc ượdïng ®Ó béc lé t©m lÝ cña ng ườ nãi (vui, buån, mõng, giËn…). Ki tra bài cũểTiÕt 110: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp (tiÕp theo)I. Thµnh phÇn gäi- ®¸p1. VÝ dô (sgk trang 31)2. NhËn xÐt:- Tõ nµy dïng ®Ó gäi. t¹o lËp cuéc tho¹i Tõ th ôngư dïng ®Ó ®¸p. duy tr× cuéc tho¹i.- Hai tõ in ®Ëm trªn kh«ng tham gia vµo viÖc diÔn ®¹t nghÜa cña c©u thành ph bi pầ Thµnh phÇn gäi ®¸p Đọc các đoạn trích sau đây trích từ truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân) và trả lời câu hỏi: a) Này bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn đâu mà nghe rát thế không? b) Các ông, các bà đâu ta lên đấy ạ? Ông hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời: Thưa ông chúng cháu Gia Lâm lên đấy ạ.I. Thµnh phÇn gäi- ®¸p1. VÝ dô (sgk trang 31)2. NhËn xÐt:3. Ghi nhí: (sgk- trang 32) Thµnh phÇn gäi ®¸p là thành phần biệt lập cượ dïng ®Ó t¹o lập hoÆc duy tr quan hÖ giao tiÕp. TiÕt 103: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp (tiÕp theo)Bài nhanhậ :Đt câu nh ng kìa, vâng, ...Ví dụ :­ Kìa, tr ưcác con ẩth nhé!ậ­ Vâng! Con chào cô.I. Thµnh phÇn gäi- ®¸p1. VÝ dô (sgk trang 31)2. NhËn xÐt:3. Ghi nhí: (sgk- trang 32) Thành ph đáp là thành ph bi ậdùng ho duy trì quan giao ti pể Có ng nh ng ng dùng đáp: ọkìa, này, vâng, th ông…ưTiÕt 103: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp (tiÕp theo)TiÕt 103: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp (tiÕp theo)I Thµnh phÇn gäi- ®¸pII. Thµnh phÇn phô chó:1. VÝ dô (sgk trang 31.32) 2. NhËn xÐt:-NghÜa cña c©u vÉn kh«ng ®æi bëi phÇn in ®Ëm lµ thµnh phÇn biÖt lËp, đc thêm vào làm rõ ượ ểh cho chi ti trong ếcâu-“ vµ còng lµ ®øa con duy nhÊt cña anh chó thÝch cho côm tõ “®øa con g¸i ®Çu lßng của anh”-Côm chñ vÞ t«i nghÜ vËy chó thÝch cho lão không hi tôi”ể đi nhân ềv tôi suy nghĩ)ậ- Thµnh phÇn phô chó §äc nh÷ng c©u sau ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái:a) Lóc ®i, ®øa con g¸i ®Çu lßng cña anh vµ còng lµ ®øa con duy nhÊt cña anh, ch ®Çy mét tuæi. NguyÔn Quang S¸ng, ChiÕc cượ ngµ )b) L·o kh«ng hiÓu t«i, t«i nghÜ vËy vµ t«i cµng buån l¾m.( Nam Cao, L·o H¹c )I Thµnh phÇn gäi- ®¸pII. Thµnh phÇn phô chó:1. VÝ dô (sgk trang 31,32) 2. NhËn xÐt:3. Ghi nhí: sgk trang 32 TiÕt 103: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp (tiÕp theo)Thµnh phÇn phô chó: là thành phần biệt lập cượ dïng ®Ó ®Ó bæ sung mét sè chi tiÕt cho néi dung chÝnh cña c©u.* Bài nhanh:ậTìm thành ph ph chú trong các ví sau:ầ ụ­ Bác Ba đã th hi đc nguy ng cu cùng ượ ốc ng đng đi cũ (Anh Sáu) trao tay cho ườ ậThu chi ngà.ế ượ­ ngày rào. giăng giăng phía. ốCó quãng ng xuyên xu ng bi n, óng ánh màu: ủxanh lá tím ph t, ng, xanh bi c…ạ Ngay bây gi cô giáo nói ta ph ốg ng nhi a.ắ TIÕT 103: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp (tiÕp theo)