Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp (1)

88d904214b340f75de0dcdcd53309f87
Gửi bởi: hoangkyanh0109 2 tháng 8 2017 lúc 4:37 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 18:52 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 315 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Môn: Ng Văn 9/ữ 1NHI TỆTI ẾLI TỆ QUÝCHÀO TH YẦM NGỪ CÔGIÁO VỀ DỰ CỌ HÔM NAY !TR NG THCSƯỜXUÂN HI PỆ5403045855024E20484905 Văn n:ả Trang ph cụNgh lu n.ị ậ+ ngh ịlu n:ậ Trang ph có văn hóa.ụ+ c:ố ụa. Đo văn 1:ạ bài (ở nêu đấ ).b. Đo văn và 3:ạ Thân bài lu ng th ng lu ậđi làm sáng để ).c. Đo văn 4:ạ bài (ế ch đố ).+ Ki văn n:ể Không trên đng tu tra, ng hay ườ ậsu ốsâu, ... ph giày ra đi chân đt, thông th ng trong ườdoanh tr hay công ng, có không ai áo ặqu ầch nh mà đi chân đt, ho đi giày có bít đy ầđ ủnh ng phanh cúc áo, da th tr ướ ọng i.ườ đo đu, bài văn đã nêu nh ng ch ng ứgì trang ph ?ề Không trên đng tu tra, ng hay ườ ậsu ốsâu, ... ph giày ra đi chân đt, thông th ng trong ườdoanh tr hay công ng, có lẽ không ai áo ặqu ầch nh mà đi chân đt, ho đi giày có bít đy ầđ ủnh ng phanh cúc áo, da th tr ướ ọng i.ườ Vì sao “không ai” làm cái đi phi lí nh tác gi nêu ảra Không trên đng tu tra, ng hay ườ ậsu ốsâu, ... ph giày ra đi chân đt, thông th ng trong ườdoanh tr hay công ng, có lẽ không ai áo ặqu ầch nh mà đi chân đt, ho đi giày có bít đy ầđ ủnh ng phanh cúc áo, da th tr ướ ọng i.ườ Vi không làm đó cho th nh ng quy nào ắtrong ăn con ng ?ặ ườ y, đo đu, bài vi đã nêu ra lo ẫch ng cách ăn rút ra nh xét ềgì Ăn ph ch nh ỉt .ềĐo văn 1:ạ bàiở (Nêu ăn ặph ảch nh thi ch nh không đng ồb ộy trông ch ng t, vì trái quy ướ ắđng ồb và ch nh bài ng cách ph ảđ. Ng ta nói: “Ăn cho mình, cho ng i”, có ườ ườ ẽnhi ph đúng. Cô gái mình trong hang sâu ch ắkhông váy xòe váy ng n, không xanh môi đ, không tô chót móng chân móng tay. Anh thanh niên đi tát ỏn hay câu cá ngoài cánh đng ng ướ ch khôngắ ch ảđu ng sáp th m, áo ­mi là ph ng ượ ắTrang ph không có pháp lu nào can thi p, nh ng có ưquy ng ph tuân th đó là văn hóa xã i. Đi ộđám ướ không thể lôi thôi ch th ch, nh nhem, ọchân tay bùn. Đi đám tang không đcượ áo ặqu lòe lo t, nói oang oang.ầ ườEm hãy cho bi lu đi chính đo văn th ứ? Ng ta nói: “Ăn cho mình, cho ng i”, có ườ ườ ẽnhi ph đúng.ề Cô gái mình trong hang sâu ch ắkhông váy xòe váy ng n, không xanh môi đ, không tô chót móng chân móng tay. Anh thanh niên đi tát ỏn hay câu cá ngoài cánh đng ng ướ ch khôngắ ch ảđu ng sáp th m, áo ­mi là ph ng ượ ắTrang ph không có pháp lu nào can thi p, nh ng có ưquy ng ph tuân th đó là văn hóa xã i. Đi ộđám ướ không thể lôi thôi ch th ch, nh nhem, ọchân tay bùn. Đi đám tang không đcượ áo ặqu lòe lo t, nói oang oang.ầ ườLu đi đó đc đt trí nào trong đo ượ ạvăn Ng ta nói: “Ăn cho mình, cho ng i”, có ườ ườ ẽnhi ph đúng.ề Cô gái mình trong hang sâu ch ắkhông váy xòe váy ng n, không xanh môi đ, không tô chót móng chân móng tay. Anh thanh niên đi tát ỏn hay câu cá ngoài cánh đng ng ướ ch khôngắ ch ảđu ng sáp th m, áo ­mi là ph ng ượ ắTrang ph không có pháp lu nào can thi p, nh ng có ưquy ng ph tuân th đó là văn hóa xã i. Đi ộđám ướ không thể lôi thôi ch th ch, nh nhem, ọchân tay bùn. Đi đám tang không đcượ áo ặqu lòe lo t, nói oang oang.ầ ườTác gi đã dùng nh ng ch ng nào ch ng ứminh Ăn cho mình, cho ng i” ườ là đúng