Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 14. Dấu ngoặc kép

fbbcade62de43c276f661a17bd371576
Gửi bởi: hoangkyanh0109 25 tháng 7 2017 lúc 16:20:11 | Được cập nhật: 27 tháng 1 lúc 3:52:38 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 399 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng th hi Nguy Th Ph ngườ ượĐn Tr ng THCS Nguy nh Khiêmơ ườ PHÒNG GIÁO HUY ĐĂKR ẤKI TRA BÀI CŨ Ể2.Gi thích công ng hai ch trong ví sau ngày rào .M giăng giăng phía Có quãng ốn ng xuyên xu ng bi óng ánh màu xanh lá tím ạph t, ng xanh bi ,…ớ ế( Vũ Tú Nam Bi đp ẹ1.Em hãy cho bi công ng ngo đn ơ1.D ngo đn dùng đánh ph chú thích gi thích ảthuy minh sung thêm ).ế ổ2. hai ch có tác ng đánh báo tr ph thuy minh ướ ếcho ph tr đó óng ánh màu ).ầ ướ ủI. CÔNG NG 1. VD (sgk)a.Thánh Găng –đi có ph ng ươchâm: Chinh ph đc ượ ọng ai cũng cho là khó nh ng ườ ưt đc tình th ng lòng nhân ượ ươđo thông gi con ng ườl càng khó .b. Nhìn xa Long ầBiên nh ốl ngang sông ượ ắH ng ,nh ng th ra ảl aụ ng 17 nghìn ớt .ấ d. Hàng lo ch nhạ Tay ng đàn bàườ ”, Giác ngộ ”, Bên kia sông Đu nố g”,… ra đi.ờ c.Tre ng nh th đã nghìn ườ ấnăm. th “văn minh”, “khai ỉhóa” th dân cũng không làm ra ựđc Tre ph còn ượ ảv mãi ng ườTìm công ng ngo kép trong các ví sauụ ụTH ẢLU ẬNHÓM b. Nhìn xa Long Biên ầnh ượ ắngang sông ng ,nh ng th ựra aả ng 17 ớnghìn .ấa.Thánh Găng –đi có ộph ng châm:ươ Chinh ph ụđc ng ai cũng cho ượ ườlà khó nh ng đc tình ượth ng lòng nhân đo ươ ựthông gi con ng ườl càng khó .d. Hàng lo ch nhạ Tay ng đàn bàườ ”, Giác ngộ ”, Bên kia sông Đu nố g”,… ra đi.ờc Tre ng nh th đã ườ ếm nghìn năm. th ỉ“ văn minh khai hóa ủth dân cũng không làm ra ựđc .Tre ượ ẫph còn mãi ớng .ườTìm công ng ngo kép trong các ví sauụ ụTH ẢLU ẬNHÓM Mahatma GandhiI. CÔNG NG 1. VD (sgk) 2. Nh xét I. CÔNG NGỤ 1.VD (sgk) 2. Nh xét ậD ngo kép dùng đánh :­Câu i, đo văn đc tr ượ ựti pế­T ng đc hi theo nghĩa đc ượ ặbi ho có hàm mai.ệ ỉ­Tên tác ph báo san…ẩ b. Đánh ừng đc hi ượ ểtheo nghĩa đc ặbi ệd. Đánh ấtên các tác ph mẩa. Đánh ẫtr ti câu nói ếc thánh Găng ủ–đi c.Đánh ừng đc hi ượ ểv hàm ỉmai châm bi mế440A700E6E0F200F6E1020 3A2D430975006F086E006320641074072D54006320681061200063201462062068076D11201C2D54056E026320026F1D 620E6E016E0063206813741061006302621C 640E6E0174056E0263026320701D 610E6E017409752006691263026E086E0CB10069 630E6E016E00631376076D11206D0B6D096D07I. CÔNG NG 1. VD (sgk) 2. Nh xét ngo kép dùng :ấ ểa. Đánh tr ti câu nóiấ thánh Găng –đi .ủb. Đánh ng đc hi theoấ ượ nghĩa đc bi ệc. Đánh ng đc hi ượ ớhàm mai châm bi mỉ ếd. Đánh tên các tác ph mấ 3.Ghi nh •GHI NH ỚD ngo kép dùng đ:ấ ể­Đánh ng câu, đo ạd tr ti .ẫ ế­Đánh ng đc hi ượ ểtheo nghĩa đc bi hay có hàm ệý mai .ỉ­ Đánh tên tác ph m, báo, ờt san,… đc .ậ ượ ẫ­Tôi ti ng Cho ắNghe ti ng th a, tôi “chú mình có mu cùng đùa vui ớkhông ?”­Tôi ti ng Cho ắNghe ti ng th a, tôi nó có ỏmu cùng tôi đùa vui không.ốSo sánh hai ví sau và cho bi sao ạcùng dung mà Vd dùng ộd ngo kép Vd2 thì không Hai VD ặđó có VD nào sai hay không I.CÔNG NG 1. VD (sgk) VD Nó làm in nh nó trách tôi ,nó kêu ửnhìn tôi nh mu tôi ng A! lão già !Tôi ăn lão nh th mà lão ửv tôi nh th này ?”ớ ế+ Hai ti ng “em bé mà cô tôi ngân dài ra th ậng th rõ qu nhiên đã xo ch tâm ấcan tôi nh cô tôi mu n.ư ố+Thánh Găng –đi có ph ng châm: ươ“Chinh ph đc ng ai cũng cho ượ ườlà khó nh ng đc tình th ng lòng ượ ươnhân đo thông gi con ng ườl càng khó ”.ạ ơSo sánh các ởví sau th tìm ửxem chúng khác nhau đi nào nẫ tr ti pự ếĐo nạCâu ngừ 2. Nh xét 3. Ghi nh ớTìm vài ví ụcó ng ấngo kép trong ặnh ng văn các ảem đã 1.­Ngày tr Tr ng Đo căn nhà ướ ặvua: gi đánh nh vũ bão thì không đáng ưs đáng là gi nh nh ăn ằdâu”2. Qu đi có hai cây phong không bi vì ếsao làng tôi là “Tr ng Đuy­sen”.ườ 3. ti ng đng sau cô nói Ch Xiu ịthân yêu i,m ngày nào đó em hi ng ẽđc nh Na­pl ”.ượ ơ540B6D07690420640D630620216E1270026E086E200263136500200F 0B