Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13. Bài toán dân số (1)

8b0b2a142fb6bcbb8af0163983637ddf
Gửi bởi: hoangkyanh0109 25 tháng 7 2017 lúc 16:11:37 | Được cập nhật: 2 tháng 2 lúc 22:17:02 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 415 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KiÓm tra bµi cò“ NGH ỊTHUY TRÌNH”ẾV MÔI TR NG THÔNG TIN ƯỜV NGÀY TRÁI ĐT NĂM 2000Ề ẤV TÁC THU LÁ­ ÔN ỐD CH THU LÁỊ Ố01TiÕt 48: VĂN NẢ- Th¸i An -0D 56004E01 12050DNg÷ v¨n 8- Th¸i An -i/ Đc tìm hi chú thíchọ :1. Tác gi ả2. Tác ph m:ẩ Thái Anc) Xu Trích: “Báo Giáo và Th đi Ch nh 28, ố1995”. a) Th lo i: Văn nh ngả ụb) Ph ng th bi đt ươ ngh luËn chøng minh gi¶i thÝch) tù sùd) Đi ý: ch gia tăng dân là đòi phát ựtri loài ng i.ể ườ ii/ Đc tìm hi văn nọ :1. Nêu Đo 1ạ­Bài toán dân đã đc đt ra th điố ượ Cách nêu nh nhàng, gi thân ựb ng n, lôi cu chú ng đc ườ 1205 09 0163066D07207408630B 01 3A 312E 5409630D 322E205409630E 5401692041 630F 540263016F2047016F206403205404692043680231393935BA 640169200B3A2011 48056E066E207303206D040769206801740474720369206E670F 20 09090A 0163066D0C6E20620B 01 3A 2D0369016E066E2073040820046304742072610469072. Gi quy Đo 2,3,4ạa) Bài toán :ổ đo (ạ C©u chuyÖn kÐn rÓ cña nhµ th«ng th¸i) -§Æt h¹t thãc vµo thø nhÊt, thø ®Æt h¹t thãc, ... qu §Õn 64 tæng sè thãc thu cã thÓ phñ kh¾p bÒ mÆt tr¸i ®Êt. ChuyÖn kÓ cô thÓ, thó vÞ, hÊp dÉn.b) Bài toán dân và th :ố đo 3,4ạ­… ch có ng ườ 1995 là 5,63 ng ườLoài ng phát tri theo nhân công là 2ườ ộ- Trong th …th ng kê năm 1994…ự sinh con ủph Châu và Châu Phi cao hi nay là ỉng iườ lu ch ch li th thuy ph ụng đc ườ QUAN SÁT BÀN CỜ16 328 1283031 645, 63 tỉ7 tỉ Theo thống kê dân số thế giới đến ngày 25/08/2016, thế giới hiện có 7,34 tỷ người.31 33 38 3132 1D1E 1D 36 352C203633207423 372023Ô nhi môi tr ngễ ườTài nguyên thiên nhiên ki tạ ệTr em nghèo đói các Châu Phiẻ ướ54006F01026920036304752001