Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 5 2019 lúc 15:58

Lý thuyết

Câu hỏi

Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu

Hướng dẫn giải

Trò chơi ô chữ

Hàng ngang

1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử: hỗ độn

2. Dạng năng lượng vật nào cũng có: Nhiệt năng

3. Một số hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt

4. Số đo phần nhiệt năng tu vào, hay mất đi: Nhiệt lượng

5. Đại lượng có đơn vị là J/kg.K: Nhiệt dung riêng

6. Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy: Nhiên liệu

7. Tên của một chương trong Vật lí 8: Cơ học

8. Một hình thức truyền nhiệt: Bức xạn nhiệt

Hàng dọc

NHIỆT HỌC

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 15:58

Các câu hỏi cùng bài học