Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 34: Phát tán của quả và hạt

f1371487fe415048e03698247247a2d2
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 5 tháng 10 2018 lúc 20:48:14 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 4:54:20 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 616 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Bài tr nghi Sinh bài 34ậ ệ1. Lo qu nào đây có kh năng phát tán?ạ ướ ựA. Trâm uầB. ThôngC. Ké ng aầ ựD. Chi chi2. Qu trâm phát tán ch theo hình th nào?ả ứA. Phát tán nh cờ ướB. Phát tán nh gióờC. Phát tán nh ng tờ ậD. phát tánự3. Nh ng lo qu có kh năng phát tán thu nhóm nào đây?ữ ướA. Qu ngả ọB. Qu chả ạC. Qu khô nả ẻD. Qu khô không nả ẻ4. Qu cây có hình th phát tán ng qu nào đây?ả ươ ướA. Qu ké ng aả ựB. Qu iả ảC. Qu chi chiảD. Qu pả ắ5. Nh ng lo qu phát tán nh ng có đi nào sau đây?ữ ểA. Khi chín có ng ho bùiị ặB. các ph ng án raấ ươ ưC. Khi chín có mùi th mơD. Có lông ho gai mócặ6. Nhóm nào nh ng qu /h phát tán nh gió?ồ ờA. Qu bông, cau, qu cam, qu táoả ảB. Qu i, qu ké ng a, qu t, qu chu tả ộC. Qu trâm u, qu công anh, hoa a, qu chòả ảD. Qu chu i, qu u, qu nhãn, qu thìa làả ả7. Qu phát tán ch nh hình th nào?ả ứA. Phát tán nh cờ ướB. Phát tán nh ng tờ ậC. Phát tán nh gióờD. phát tánự8. vào hình th phát tán ch u, em hãy cho bi qu nào đây không cùng ướnhóm nh ng qu còn i?ớ ạA. iảB. Hà LanậC. ng xiêmồD. Chi chi9. Nh ng qu và phát tán nh gió th ng có đi nào đây?ữ ườ ướA. các ph ng án raấ ươ ưB. Có cánh ho có lôngặC. NhẹD. Kích th nh béướ ỏ10. Phát bi nào đây là đúng?ể ướDOC24.VN 1A. hoa phát tán ch nh gió.ạ ờB. xanh phát tán ch nh ng t.ạ ậC. thông phát tán ch nh c.ạ ướD. có kh năng phát tán.ạ ựĐáp án Bài tr nghi Sinh 6ậ ệ1. 2. 3. 4. 5. B6. 7. 8. 9. 10. ADOC24.VN