Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ

1. Hình trụ

Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta thu được một hình trụ.

- Hai dáy là hình tròn bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.

- DC là trục của hình trụ.

- Các đường sinh của hình trụ( chẳng hạn EF) vuông góc với hai mặt đáy.

Độ dài đường sinh cũng là độ dài đường cao của hình trụ.

2. Diện tích xung quanh của hình trụ: \(S_{xp}=2\pi rh\)

- Diện tích toàn phần của hình trụ: \(S_{tp}=2\pi rh+2\pi r^2\)

(r: là bán kính đường tròn đáy, h là chiều cao)

3. Thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ: \(V=S_h=\pi r^2h\)

(S là dịch tích đáy, h: là chiều cao)

Bài tập

Có thể bạn quan tâm