Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đối xứng tâm

ĐỐI XỨNG TÂM

1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:

Định nghĩa:

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Hai điểm A và A' gọi là hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O.

2. Hai hình đối xứng qua một điểm:

Định nghĩa:

Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua điểm O và ngược lại.

Điểm O gọi là tâm đối xứng của hai  hình đó.

3. Hình có tâm đối xứng:

Định nghĩa:

Điểm O gọi là tâm đối xứng qua hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua điểm o cũng thuộc hình H.

Định lí:

Giao điểm hai đường chéo cảu hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm