Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đối xứng trục

ĐỐI XỨNG TRỤC

 

1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng

Định nghĩa:

ai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu  d là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Qui ước:

Nếu điểm B nằm trên đường thẳng d thì điểm đối xứng với B qua đường thẳng d cũng là điểm B.

2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng

Định nghĩa:

Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia qua đường thẳng d và ngược lại.

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hai hình đó.

3. Hình có trục đối xứng

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H.

Ta nói rằng hình H có trục đối xứng.

Định lí:

Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang đó. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm