Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Vẽ góc cho biết số đo

VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO

1. Cho tia Ox, Vẽ góc xOy sao cho   =  mo (0o< m < 180o)

- Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với góc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0o

- Kẻ thia Oy qua vạch  mo  của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một  tia Oy sao cho:

 =  mo

2. Dấu hiệu nhận biết tia  nằm giữa hai tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chưa tia Ox có hai tia Oy, Oz mà 

thhì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm