Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tam giác

TAM GIÁC

1. Tam giác AB là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC , CA khi A,B,C không thẳng hàng.

2. Cạnh và góc của ta m giác.

- Ba cạnh: AB,BC,CA;

- Ba góc:  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm