Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cung và góc liên kết

CUNG VÀ GÓC LIÊN KẾT

a) Cung đối nhau: α và (-α)

sin(-α) = -sinα                      tan(-α) = -tanα

cos(-α) = cosα                       cot(-α) = -cotα

b) Cung bù nhau: α và π – α

sin(π – α) = sinα                              tan(π – α) = -tanα

cos(π – α) = -cosα                            cot(π – α) = -cotα

c) Cung hơn nhau π: α và π + α 

sin(π + α) = -sinα                   tan(π + α) = tanα

cos(π + α) = -cosα                 cot(π + α) = cotα

d) Cung phụ nhau: α và ( – α)

sin( – α) = cosα                                tan( – α) = cosα

cos( – α) = sinα                                cot( – α) = tanα

Bài tập

Có thể bạn quan tâmCó thể bạn quan tâm