Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

TOÁN 6 TUYỂN SINH TRẦN ĐẠI NGHĨA CÓ ĐÁP ÁN

e47c646e43f7bc499d0d3072f3cf1022
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 8 2018 lúc 22:45:22 | Được cập nhật: 12 tháng 4 lúc 16:57:07 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 566 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

thi tuy sinh môn TOÁN 6ề ớTHPT CHUYÊN TR NGHĨA năm 2003 –Ầ 2004Bài :Ba An, bình, Dũng cùng góp ti mua qu bóng. An góp ti mua ềqu bóng, Bình 3/10 ti mua qu bóng,ả Dũng góp nhi Bình ạ3000 ng. tính ti góp.ồ ạBài tínha) (58,76 7,75 72,72 3) 13,5b) (4,578 3,27 0,872 2,18) 6,04 3,241Bài (2 đ) Tích hai là 5037. gi trong hai đi thì tích gi đi 483. ảTìm hai .ốBài (2 đ) hình thang có đáy là 40cm, đáy bé ng 3/5 đáy n.bi di tích hình thang ệlà 0,272m 2. Tính ng cao hình thang y.ườ ấBài (1 đ) Tìm phân ng thêm vào và gi nguyên thì ta phân ượs ng 1. gi nguyên và ng thêm vào thì ta phân ượ ốm ng 1/2.ớ ằBài (1 đ) Tìm hai bi th ng gi hai ng 0,0625 và hi gi hai là 7,5.ố ươ ấ1Đ thi tuy sinh môn TOÁN 6ề ớTHPT CHUYÊN TR NGHĨA năm 2004 –Ầ 2005Bài (2 đ) tínha) 39,28 11,25 +12,36 :0,4 17,25 0,3b) (0,872 2,5 4,578 30) 500 36,18Bài (2 đ) :Hai ti An và Bình có ng là 56000 ng. sau khi Bình tiêu ti ủmình và An tiêu 2/3 đã ti mình thì ti còn hai ng ng nhau. ườ ằTìm ti ng i.ố ườBài (2 đ) :Sân hình ch nh có chu vi 330m. bi 1/7 chi dài ng chi ng. tìm ườ ộdi tích sân n.ệ ườBài (2 đ) :Năm nay con tu và kém cha 30 tu i. sau bao nhiêu năm thì hai tu iổ ổcha ng tu con ?ằ ổBài (2 đ) :Tìm hai phân bi ng phân th nh ng phân th hai thì ứđ 11/15 và phân th nh chia cho phân th hai thì 6/5.ượ ượBài (2 đ) :Tìm ba nhiên có ng là 96 bi ng th nh ng 1/3 th hai và ng ằ1/5 th ba.ố ứ2Đ thi tuy sinh môn toán 6ề ớTHPT CHUYÊN TR NGHĨA năm 2005 –Ầ 2006Bài (2 đ) tính Bài (2 đ) :Ba chi tô cho 136 sinh đi tham quan. Bi sinh đi xe th nh ng ốh sinh đi xe th hai và 2/3 sinh đi xe th nh ng 4/5 sinh đi xe th ứba. xe ch bao nhiêu sinh ?ỏ ọBài (2 đ) :M mi ng hình ch nh có chi dài ng chi ng. gi chi ườ ềdài đi 2m chi dài và tăng chi ng đi 2m thì di tích mi ng tăng 12mề ườ 2. ỏdi tích mi ng lúc là bao nhiêu ?ệ ườ ầBài (2 đ) :Hi nay tu cha tu con và cho năm mà tu con đôi tu con ổhi nay thì ng tu hai cha con là 91. tu cha hi nay là bao nhiêu?ệ ệBài (2 đ) :Tìm nhiên có ch bi ng ra do ta ra chố ượ ữs hàng trăm nó.ố ủ3Đ thi tuy sinh môn toán 6ề ớTHPT CHUYÊN TR NGHĨA năm 2006 –Ầ 2007Bài (2 đ) tính Bài (2 đ) :Ba nhiên có ng là 72. Hãy tìm ba bi th nh ng 1/3 th haiố ứvà ng 1/5 th ba.ằ ứBài (2 đ) :Sân hình ch nh có chu vi là 110m. Tính di tích sân bi ng ườ ườ ớchi dài đi 2/3 chi dài và chi ng đi 3/5 chi ng thì sân tr thành ườ ởhình vuông.Bài (2 đ) :Cha con 32 tuô Sau năm thì tu cha ba tu con. tu cha và ổtu con hi nay là bao nhiêu tu i?ổ ổBài (2 đ) :Hai ng th Thành và Long cùng làm chung công vi theo nh ngày thì ườ ịxong. Làm chung ngày thì Thành nh ph nghĩ, long ph làm mình ượ ộtrong ngày thì xong. làm mình công vi thì ng ườm bao nhiêu ngày?ấ4Đ thi tuy sinh môn toán 6ề ớTHPT CHUYÊN TR NGHĨA năm 2007 –Ầ 2008Bài (2 đ) tínhBài (2 đ) :Hai nhiên có ng ng 694. Hãy tìm hai bi ng đem chia ớcho nh thì th ng là và 64.ố ươ ưBài (2 đ) :M hình ch nh gi chi dài đi 1/7 dài nó thì ph tăng chi ng ộthêm bao nhiêu cho di tích hình ch nh không i.ể ổBài (2 đ) :Ba Th y, ng, Loan làm bài ki tra toán và ng đi là 28. Tìm ượ ểđi riêng bi ng đi ng cao nh và đi ba ạđ là nhiên.ề ựBài (2 đ) :Cho phân 34/41 hãy tìm nhiên bi ng và thêm ởm phân đã cho thì ta phân và rút phân ượ ượphân 2/3.ố5Đ thi tuy sinh môn toán 6ề ớTHPT CHUYÊN TR NGHĨA năm 2008 –Ầ 2009Câu 1:a/ A= (2.721:0.25+6.165:2.5)*1.25b/B=(3/20+1/2-1/15):(3/1/3+2/9)Câu 2:M tộ ngưiờ bán viả bán lnầ thứ nhtấ 1/5 mấ vải, lnầ thứ hai bán 4/7 chỗ vi cònả lại thì mấ vải còn 12 m> Hỏi mấ vải dài bao nhiêu mét?Câu 3:Cho hai phân số 7/11 và 1/5. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem miỗ phân đã cốho ngộ với phân a/b thìố đưcợ hai phân số mới có tỉ là 3ốCâu 4:Hai người thợ làm chung mt côngộ vic thì saệu gi xonờ ẽg. uế mtộ mình ngừiơthứ nhtấ làm công vicệ yấ thì mtấ giờ miớ xong. Hiỏ uế ngưiờ th ứhai làm mtộmình công vic đó thệì phiả mtấ myấ giờ miớ xong ?Câu5:M th tộ hình chữ nht có chậiuề dài dài hơn chiuề nộg m. Nếu tăng chảiuềdài và chiuề ng tộhêm thì di nệ tích th tănử ẽg thêm 264 m2 Tính diệntích của tha yử ấ678