Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình thang

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Giải bài Hình thang

Hướng dẫn giải

Hình thang là hình có một cặp cạnh đối diện song song.

Như vậy, dựa vào khái niệm trên, ta kết luận

Hình 1, hình 2, hình 4, hình 5 và hình 6 là hình thang.

Giải bài Hình thang

 

Câu 2: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải bài Hình thang

  • Bốn cạnh và bốn góc?
  • Hai cặp cạnh đối diện song song?
  • Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?
  • Có bốn góc vuông?

Hướng dẫn giải

  • Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.
  • Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.
  • Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.
  • Hình 1 có 4 góc vuông.

Câu 3: Trang 92 skg toán lớp 5

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang: 

Giải bài Hình thang

Hướng dẫn giải

Ta vẽ như sau:

Giải bài Hình thang

Câu 4: Trang 92 sgk toán lớp 5

Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

(Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông).

Giải bài Hình thang

Hướng dẫn giải

Hình thang ABCD có góc A và góc D là góc vuông. Cạnh AD vuông góc với hai đáy.

Có thể bạn quan tâm