Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bất phương trình một ẩn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 54)

Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau :

a) \(-4x+5>10\)

b) \(2x+100< 90\)

Hướng dẫn giải

Bài 3.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Hãy chọn phương án đúng :

Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x\le2\) là :

Hướng dẫn giải

C

haha

Bài 35 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Viết thành bất phương trình và chỉ ra một nghiệm của nó từ các mệnh đề sau :

a) Tổng của một số nào đó và 5 lớn 7

b) Hiệu của 9 và một số nào đó nhỏ hơn -12

Hướng dẫn giải

a. x + 5 > 7

Ta có x = 3 là nghiệm của bất phương trình vì 3 + 5 = 8 > 7

b. 9 – x < 12

Ta có x = 22 là nghiệm của bất phương trình vì 9 – 22 = -13 < -12

Bài 37 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Với tập hợp \(A=\left\{-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,......,8,9,10\right\}\)

Hãy cho biết số nào trong A là nghiệm của bất phương trình :

a) \(\left|x-2\right|\le3\)

b) \(\left|x-3\right|>5\)

Hướng dẫn giải

Bài 3.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Hãy lựa chọn khẳng định đúng

Giá trị \(x=-3\) là nghiệm của bất phương trình :

(A) \(x^2-1\ge8\)                (B) \(x^2-1>8\)

(C) \(x^2-1< 8\)                (D) \(x^2-1\le6\)

Hướng dẫn giải

Bài 38 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Hãy đưa ra ba nghiệm của bất phương trình :

a) \(5>x\)

b) \(-4< x\)

Hướng dẫn giải

a) 5 > x

=> x = -5

x = 1

x = 2

b) -4 < x

=> x = 4

x = 5

x = 3

haha

Bài 3.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 56)

Lập bất phương trình cho bài toán sau :

Một ngân hàng đang thực hiện tỉ lệ lãi gửi tiết kiệm hàng tháng là 0,8%. Hỏi rằng, muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 2 triệu đồng thì số tiền phải gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải

Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 54)

Cho tập \(A=\left\{-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,......,8,9,10\right\}\)

Hãy cho biết giá trị nào của \(x\) trong tập \(A\) sẽ là nghiệm của bất phương trình :

a) \(\left|x\right|< 3\)

b) \(\left|x\right|>8\)

c) \(\left|x\right|\le4\)

d) \(\left|x\right|\ge7\)

Hướng dẫn giải

a) x \(\in\) {2;1;0; -1; -2}

b) x \(\in\) {...; -10; -9; 9;10;...}

c) x \(\in\) {-1; -2; -3; -4; 0; 1; 2;3;4}

d) x \(\in\) {...; -9; -8; -7; 7;8;9;...}

haha

Bài 36 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau :

a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12

b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10

Hướng dẫn giải

a. $2x + 3 > 12$

Ta có: x = 6 và x = 7 là nghiệm của bất phương trình vì:

$2.6+3=15>12$ và $2.7+3=17>12$

b. $5 – 3x < 10$

Ta có: $x = 1$ và $x = 2$ là nghiệm của bất phương trình vì:

$5–3.1=2<10$ và $5–3.2=–1<10$

Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 54)

Kiển tra xem các giá trị sau của \(x\) có là nghiệm của bất phương trình \(x^2-2x< 3x\) hay không ?

a) \(x=2\)

b) \(x=1\)

c) \(x=-3\)

d) \(x=4\)

Hướng dẫn giải

Bài 39 (Sách bài tập - tập 2 - trang 55)

Viết tập nghiệm của bất phương tình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số :

a) \(2>x\)

b) \(-3< x\)

Hướng dẫn giải

Bài 32 (Sách bài tập - tập 2 - trang 54)

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số :

a) \(x>5\)

b) \(x< -3\)

c) \(x\ge4\)

d) \(x\le-6\)

Hướng dẫn giải

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Có thể bạn quan tâm