Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thu thập số liệu, tần số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương, số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con 

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Viết dãy giá trị của dấu hiệu ?

c) Khi  nào thì đạt được các giá trị 2; 12 ?

Hướng dẫn giải

a. Dấu hiệu là tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc

b.dãy giá trị của dấu hiệu là :

2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

c+ đạt được giá trị 2 khi cả hai xuất hiện mặt 1 chấm

+ đạt được giá trị 12 khi cả hai xuất hiện mặt 6 chấm

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C 8B, 9S quyên góp được bao nhiêu quyển sách giáo khoa ?

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp ?

Hướng dẫn giải

a. số sách giáo khoa quyên góp mỗi lớp

b.6A:16 , 7C:30 , 8B:40 , 9S:41

c.9 lớp

Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

Điều tra về "mầu mà bạn ưa thích nhất" đối với các bạn trong lớp, bạn Hương thu được ý kiến trả lời và ghi lại trong bảng dưới đây :

a) Theo em thì bạn Hương phải làm những việc gì để có bảng trên ?

b) Có bao nhiêu bạn tham gia trả lời

c) Dấu hiệu ở đây là gi ?

d) Có bao nhiêu mầu được các bạn nêu ra ?

e) Số bạn thích đối với mỗi mầu (tần số) ?

Hướng dẫn giải

Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW.h) trong một xóm gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền. Người đó ghi như sau :

Hướng dẫn giải

Người đó phải lập danh sách gồm tên cacs chủ hộ theo một cột và một cột khác ghi lượng điện đã tiêu thụ tương ứng đỗi với từng hộ thì mới làm hóa đơn thu tiền cho từng hộ được

Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây :

a) Để có được bảng này, theo em người điều tra phải làm những việc gì ?

b) Dấu hiệu ở đây là gì ? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó ?

Hướng dẫn giải

a) Để có đc bảng này, người điều tra phải đi gặp lớp trưởng của từng lớp để lấy số liệu.

b) Dấu hiệu : Số học sinh nữ trong mỗi lớp

Các gt khác nhau của dấu hiệu và tần số của từng giá trị :

x 14 15 16 17 18 19 20 24 25 28
x 2 1 3 3 3 1 4 1 1 1

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm