Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhận biết

c36de1115b9123b610ea68037a0e2d77
Gửi bởi: Thành Đạt 30 tháng 9 2020 lúc 12:52:59 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 8:57:53 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 433 | Lượt Download: 3 | File size: 0.185525 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Hãy đam mê thêm phần cố gắng rồi bạn sẽ thành công. HÓA HỌC THCS NHẬN BIẾT-Phần 1 *Dạng 1: Không giới hạn hóa chất làm thuốc thử: Câu 1: Nhận biết các kim loại sau bằng phương pháp hóa học: a. Fe, Al. b. Cu, Fe. c. Mg, Fe, Al. d. Cu, Mg, Fe, Zn. e. Zn, Na, Mg, Ag. g. Al, Na, Cu, Ag. Câu 2: Nhận biết các chất rắn đựng riêng biệt sau(bằng phương pháp hóa học): a. MnO2, CuO, Fe2O3. b. FeO, Fe2O3, MgO, Cu. c. NaOH, CaO, CaCl2. d. Ag, Na2O, MgCl2, BaCl2. e. MgCO3, BaSO3, CuCO3,CaCO3. Câu 3: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: (bằng pp hóa học) a. HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4. b. HCl, NaNO3, NaOH, BaCl2. c. NaOH, Ba(OH)2, CaCl2, H2SO4. d. NaCl, NaNO3, HCl, HNO3. Câu 4: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau ( bằng pp hóa học): a. AlCl3, MgCl2, FeCl3, CuCl2. b. MgCl2, NaCl, AlCl3,AgNO3. c. Na2CO3, K2SO3, NH4NO3. d. AgNO3, Na2CO3, CuSO4, BaCl2. Dạng 2: Thuốc thử bị hạn chế. Câu 1: Chỉ được dùng kim loại Fe nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: a. HCl, NaOH, AgNO3, KCl b. H2SO4, BaCl2, NaCl, CuCl2. Câu 2: Chỉ dùng một hóa chất nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: AlCl3, CuSO4, NaCl, BaCl2, MgCl2, FeCl2. Câu 3: Chỉ được dùng CO2 và H2O nhận biết các chất rắn sau: BaSO4, BaCO3, Na2CO3, Na2SO4. Bằng phương pháp hóa học. Câu 4: Tự chọn thêm 1 hóa chất để nhận biết các dung dịch sau bằng pp hóa học: Na2S, NaHSO4, KHSO3, K2CO3. Dạng 3: Không dùng thêm hóa chất nhận biết các dung dịch sau: a. HCl, Na2CO3, MgCl2, NaOH. b. NaCl, AgNO3, K2CO3, HCl. c. AlCl3, NaOH, HCl, MgCl2. d. MgCl2, NaOH, HCl, K2CO3.