Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

be757967bff1142245e50323760f3330
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 25 tháng 9 2017 lúc 18:30:47 | Được cập nhật: 17 giờ trước (17:52:17) Kiểu file: DOC | Lượt xem: 635 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài SGK ch 12 bài 25: Vi Nam xây ngả ựch nghĩa xã và đu tranh qu (1976­1986)ủ ốCâu 1: Trong vi th hi các ho ch Nhà năm (1976 1980 vàệ ướ1981 1985), ta đã đt đc nh ng thành và đi m, đng th cóướ ượ ờnh ng khó khăn và kém gì?ữ ếTr i:ả ờ* ho ch Nhà năm 1976 1980:ế ướThành u:ự­ Các nông nghi p, công nghi p, giao thông đc khôi ph vàơ ượ ụb đu phát tri n.ướ ể+ Nông nghi p: Năng su không ng ng tăng, đc trang nhi máy kéoệ ượ ềcác lo i.ạ+ Công nghi p: Xây ng nhi nhà máy, xí nghi p.ệ ệ+ Giao thông i: khôi ph và xây nhi tuy đng.ậ ườ­ Công cu xã ch nghĩa đc đy nh.ộ ượ ạ­ Xóa nh ng bi hi văn hóa ph đng th dân, xây ng nỏ ềvăn hóa cách ng.ạH ch :ạ ế­ kinh còn cân đi. Kinh qu doanh và th còn thuaề ểl không phát huy đc tác ng.ỗ ượ ụ­ Kinh nhân và các nhân ngăn m.ế ấ­ xu phát tri ch m, năng su lao đng th p.ả ấ­ Thu nh qu dân th p, đi ng nhân dân nhi khó khăn.ậ ề­ Xã này sinh nhi hi ng tiêu c.ộ ượ ự* ho ch Nhà năm 1981 1985:ế ướThành u:ựDoc24.vn­ Trong xu nông nghi và công nghi p, đã ch đc đà gi sút aả ượ ủ5 năm tr (1976 1980) và có phát tri n.ướ ướ ể­V xây ng ch kĩ thu t: hàng trăm công trình ng đi n,ề ươ ớhàng nghìn công trình và nh đc hoàn thành. đu đcừ ượ ượkhai thác. Công trình th đi Hòa Bình, th đi Tr An đc kh nủ ượ ẩtr ng xây ng, chu đi vào ho đng.ươ ộ­ Các ho đng khoa kĩ thu đc tri khai, góp ph thúc đy nạ ượ ảxu phát tri n.ấ ểH ch :ạ ế­ Nh ng khó khăn kém năm tr ch đc kh ph c,ữ ướ ượ ụth chí có ph tr tr ng n.ậ ơ­ tiêu là đnh tình hình kinh xã ch th hi nụ ệđc..ượ­ Sai khuy đi trong lãnh đo và qu lí, ch đc kh ph c.ầ ượ ụCâu 2: Cu đu tranh biên gi Tây Nam và biên gi phía Tộ ổQu nhân dân ta đã di ra nh th nào?ố ếTr i:ả ờ* biên gi Tây Nam:ả ớ­ Tháng 1975 Kh me đánh chi đo Phú Qu c, sau đó chi đoơ ảTh Chu.ổ­ Ngày 22 12 1978, chúng huy đng binh, pháo binh ti đánh Tâyộ ếNinh, đu cu chi tranh xâm biên gi phía Tây Nam ta.ở ướ­ Th hi quy chính đáng, quân dân ta đã tiêu di và quét chự ạb chúng ra kh lãnh th ta.ọ ướ­ Theo yêu tr dân Campuchia, quân đi Vi tầ ướ ệNam ng cách ng Campuchia ti công, tiêu di Pônế ượ ệP t.ố­ Ngày 1979, Th đô Phnôm Pênh đc gi phóng.ủ ượ ả* biên gi phía c:ả ắDoc24.vn­ Ngày 17­2­1979, quân đi Trung Qu huy đng 32 đoàn cu ti nộ ếcông biên gi ta Móng Cái (Qu ng Ninh) đn Phong Th (Laiớ ướ ổChâu).­ qu c, quân dân ta đã đng lên chi đu, đn ngày 18 ­ể ế1979, Trung Qu rút kh ta.ố ướCâu 3: Giai đo cách ng Vi Nam sau khi thúc th ng iạ ợcu kháng chi ch ng Mĩ, th hi nh th nào?ộ ướ ếL gi i:ờ ả­ Sau khi thúc th ng cu kháng chi ch ng c: Vi tế ướ ệNam vào giai đo th ng nh đt c, ti lên xây ng ch nghĩaướ ướ ủxã hai mi n.ộ ề­ Đc và th ng nh là đi ki tiên quy đt ti lên Chộ ướ ủnghĩa xã i.ộ­ Ti lên Ch nghĩa xã đm cho đc và th ng nh đtế ấn thêm ng.ướ ữ­ Đc và th ng nh đt không nh ng nhau mà còn nộ ướ ắv ch nghĩa xã i. Đó là quy lu phát tri quy lu cáchớ ủm ng ta.ạ ướCâu 4: Vi Nam chuy sang giai đo cách ng xã ch nghĩa sauệ ủth ng cu kháng chi ch ng Mĩ, năm 1975 nh ngắ ướ ữthu và khó khăn gì?ậ ợL gi i:ờ ả* Thu i:ậ ợ­ Chi tranh thúc, đt đc ng hòa bình, th ng nh là đi uế ướ ượ ưở ềki căn ki thi t, phát tri đt c.ệ ướ­ Cách ng xã ch nghĩa mi đt đc nh ng thành to n,ạ ượ ớb đu xây ng ch thu cho ch nghĩa xã i.ướ ộ­ Mi Nam hoàn toàn gi phóng, ch th dân Mĩ cùng máyề ộchính quy trung ng Sài Gòn đ, đi ki thu cho vi cề ươ ệhoàn thành các nhi đt ra.ệ ặDoc24.vn* Khó khăn:­ Chiên tranh xâm qu Mĩ đã qu ng làmượ ềch quá trình phát tri đt c.ậ ướ­ mi Nam, di xã còn i, kinh mang tính ch nh ,Ở ỏphân tán, phát tri không cân đi, thu ng vào vi tr bên ngoài.ể ợ=> qua nh ng khó khăn, phát huy nh ng thu i, Đng ta đã lãnh đoượ ạnhân dân th ng nh toàn di đt và ng ph i, xây ngố ướ ướ ựl đt ngày càng phát tri n.ạ ướ ơDoc24.vn