Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Lịch sử mã đề 617

ab1f9ec4175e57309738f894296e309c
Gửi bởi: Võ Hoàng 20 tháng 2 2019 lúc 0:56:09 | Được cập nhật: 28 tháng 3 lúc 7:03:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 541 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: CH SỊ ỬTh gian làm bài:50 phút (không th gian giao ềMã 617ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Sau Cách ng tháng Tám năm 1945, ng, Chính ph và Ch ch Chí Minh đã “t th hòaạ ờhoãn, tránh xung quân Trung Hoa Dân Qu c” là th hi ch tr ngộ ươA. trung vào xây ng chính quy i.ậ ớB. trung ng phó ph trong c.ậ ượ ướC. tranh th th gian hòa bình xây ng c.ủ ướD. tránh cùng lúc ph phó nhi thù.ộ ẻCâu 2: Trong nh ng năm 60 th XX, tình hình kinh Nh có phát tri nh th nào?ữ ếA. Phát tri nh mể B. Phát tri “th kì”.ể ầC. Phát tri nhanh chóng.ể D. Phát tri nh t.ể ọCâu 3: đi phong trào dân ch 1936 1939 Vi Nam là gì?ặ ệA. Uy tín và nh ng ng ng ng và ăn sâu trong qu chúng nhân dân.ả ưở ượ ầB. ng và ch tr ng ng ph bi n, trình chính tr và công tác ng viên ưở ươ ượ ượnâng cao.C. Quy mô ng n, hình th phong phú, lôi cu đông qu chúng tham gia lãnh ướ ủĐ ng ng n..ả ảD. Xây ng ng chính tr đông o, hình th và ph ng pháp tranh phong phú.ự ượ ượ ươ ấCâu 4: Trong cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp (1945 1954), th ng trong chi chộ ịnào giúp quân dân Vi Nam giành quy ch ng chi trên chi tr ng chính ?ệ ượ ượ ườ ộA. Chi ch Vi thu đông năm 1947.ế ắB. Chi ch Biên gi thu đông năm 1950.ế ớC. Chi ch Đi Biên Ph năm 1954.ế ủD. Cu Ti công chi Đông Xuân 1953 1954.ộ ượCâu 5: Trong cu chi tranh xâm Đông ng (1945 1954), th dân Pháp ra ho ch Navaộ ượ ươ ạnh đích gì?ằ ụA. thúc chi tranh trong danh .ế ựB. th và cho tranh ngo giao.ạ ạC. Chuy thành th ng.ể ắD. Xoay chuy di chi tr ng Đông ng.ể ườ ươCâu 6: đích qu Mĩ khi kí Pháp “Hi nh phòng th chung Đông ng” (12/1950) là gì?ụ ươA. Vi tr quân kinh tài chính cho Pháp, ng thay chân Pháp Đông ng.ệ ướ ươB. Giúp Pháp th hi ho ch Bôlae, ti hành chi “đánh nhanh th ng nhanh”.ỡ ượ ắC. Xóa chính ph bù nhìn i.ỏ ạD. Vi tr quân th dân Pháp th hi ho ch -ve.ệ ơCâu 7: Trong cu chi tranh xâm th dân Pháp Đông ng (1945 1954), dung nàoộ ượ ươ ộsau đây không trong ho ch Lát Tatxinhi?ằ ơA. Thi “Hành lang Đông Tây” (H Phòng Hà Hòa Bình La).ế ơB. Ti hành chi tranh ng c.ế ựC. Thành vành đai tr ng bao quanh trung du và ng ng .ậ ộD. Ra phát tri ngu quân xây ng quân qu gia.ứ ốCâu 8: ng, Chính ph và Ch ch Chí Minh đã có bi pháp gì gi quy “mù ch sau Cáchả ữm ng tháng Tám 1945?ạA. Th hi cách giáo c.ự ụB. Xoá văn hoá th dân nô ch ph ng.ỏ ộC. Thành Nha Bình dân .ậ ụD. Xây ng nhi tr ng c.ự ườ ọCâu 9: Đi khác bi có nghĩa quan tr ng nh các Đông Nam tr và sau Chi tranh thể ướ ướ ếgi th hai là gì?ớ ứA. quan bi đã nh tác trong khuôn kh ASEAN.ừ ổB. nh ng nghèo nàn tr thành nh ng có kinh trung bình ho phát tri n.ừ ướ ướ Trang Mã 617ềC. các thu tr thành các qu gia p.ừ ướ ậD. ch có qu tr thành khu qu coi tr ng.ừ ượ ọCâu 10: quan ngôn lu Vi Nam Cách ng Thanh niên làơ ạA. báo Thanh niên B. báo Búa li mề .C. báo Ng cùng khườ D. báo th tự ậCâu 11: Cho ki ch sau:ữ ử1) Ch nghĩa phát xít lên quy c, Italia, Nh n.ủ ả2) Thành Chính ph tr nhân dân Pháp.ậ ậ3) ngh Ban Ch hành Trung ng ng ng Đông ng Th ng i.ộ ươ ươ ượ ả4) th Qu ng Mátxc va.ạ ơCách ki trên theo đúng trình th gian làắ ờA. 4,1,3,2. B. 1,4,2,3. C. 2,3,1,4. D. 3,2,4,1.Câu 12: Đánh giá nào là đúng nh khi nh nh vai trò giai công nhân nghi pắ ệgi phóng dân Vi Nam?ả ệA. Là ng có trình cao nh t, có lu cao, có kh năng lãnh cách ng.ự ượ ạB. Là ng có tinh th cách ng tri có lôi cu nông dân, có tinh th tranh nh ượ ạm và có kh năng lãnh cách ng.ẽ ạC. Là ng cách ng đông o, vai trò lãnh cu cách ng gi phóng dân Vi Nam.ự ượ ệD. Là ng xã tiên ti n, bi cho quy dân c, là ng và có nh lãnh ượ ệđ cách ng.ạ ạCâu 13: sang giai đo 1951 1953, cu chi tranh xâm Đông ng th dân Pháp cóướ ượ ươ ựchuy bi nh th nào?ể ếA. Liên ti th trên các tr n.ế ậB. nh nh giúp Mĩ.ượ ủC. Chuy sang th phòng ng ng trên chi tr ng chính .ể ườ ộD. Ti gi ng quy ch ng chi trên chi tr ng chính .ế ượ ườ ộCâu 14: trong nh ng nguyên nhân khác bi phát tri kinh Nh so Mĩ vàộ ớTây Âu sau Chi tranh th gi th hai làế ứA. ng đi ki khách quan thu i.ậ ợB. lãnh o, đi ti hi qu Nhà c.ự ướC. lao ng có trình kĩ thu cao.ộ ậD. chi phí qu phòng th pố ấCâu 15: ki nào tr ti cu kháng chi toàn qu ch ng th dân Pháp nhân dânự ủVi Nam bùng vào ngày 19 12 1946?ệ ổA. uân Pháp công Phòng và ng n.ấ ơB. Quân Pháp ti hành th sát nhân dân Vi Nam Hàng Bún (Hà i).ế ộC. Pháp th cho Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa.ử ộD. ngh Phôngtenn blô (Pháp) gi hai Chính ph Vi Nam và Pháp th i.ộ ạCâu 16: Phong trào dân ch 1936 1939 Vi Nam có đi gì so phong trào dân dân chủ ủ1930 1931?A. hình th tranh công khai, pháp bí pháp.ế ợB. Giai công nhân và nông dân đoàn tranh nh .ấ ẽC. Là cu di chu cho cu ng kh nghĩa tháng Tám năm 1945.ộ ởD. ng ng Đông ng ra ch tr ng th cho hoàn nh i.ả ươ ươ ớCâu 17: Ch th ng ta ra trong chi ch Vi thu đông năm 1947 làỉ ượ ắA. “Toàn dân kháng chi n”.ếB. “Ph phá tan cu ti công mùa đông gi Pháp”.ả ặC. “Kháng chi ki qu c”.ế ốD. “Nh Pháp nhau và hành ng chúng ta”.ậ ủCâu 18: Thách th nh Vi Nam ph trong xu th toàn hóa là gì?ứ ầA. nh tranh quy li th tr ng th gi i.ự ườ ớB. chênh ch trình .ự ộC. ng ch hi qu ngu .ử ưD. bình ng trong quan qu .ự ếCâu 19: Th dân Pháp ti hành cu khai thác thu th hai Đông ng (1919 1929) trongự ươhoàn nh nào?ảA. Pháp là tr n, th ng .ướ Trang Mã 617ềB. Pháp là th ng tr n, thu nhi nhu do buôn bán vũ khí.ướ ậC. Pháp là th ng tr n, th ng .ướ ềD. Pháp là tr n, ph bù chi phí.ướ ếCâu 20: Ho ng ch Vi Nam Cách ng Thanh niên làạ ạA. ch c, lãnh qu chúng nhân dân tranh giành p.ổ ậB. hu luy chính tr đào cán xây ng ch c.ấ ứC. th hi ch tr ng “vô hóa”.ự ươ ảD. ra báo Thanh niên, viên đi Trung Qu và Liên Xô.ử ốCâu 21: Vì sao trong cu khai thác thu th hai Đông ng, th dân Pháp ch phátộ ươ ếtri công nghi ng?ể ặA. ch kinh Vi Nam vào kinh Pháp.ể ếB. Do ph nhi vào nông nghi p.ả ệC. ph nhu công nghi chính qu c.ể ốD. Nh thâu tóm quy vào tay ng Pháp.ằ ườCâu 22: Theo th thu các ng qu ngh Ianta, khu Đông Nam thu ph vi nhỏ ườ ảh ng aưở ủA. Mĩ, Anh và Liên Xô. B. Các Đông Âu.ướC. Anh và Pháp. D. Các ph ng Tây.ướ ươCâu 23: Chính ph Vi Nam dủ ướ ân ch ng hòaủ kí Hi nh (6-3-1946) Pháp ch ng tệ ỏA. th ng Pháp trên tr ngo giao.ự ạB. suy ng cách ng.ự ượ ạC. đúng và th Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa.ự ộD. tho hi Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa.ự ộCâu 24: Ch tr ng cách aủ ươ Trung ng ng ng Trung Qu kh iủ ươ ượ ạA. ngh Trung ng ng ng Trung Qu (12/1978).ộ ươ ốB. ng ng Trung Qu th XII (9/1982).ạ ứC. ngh Trung ng ng ng Trung Qu (9 1976).ộ ươ ốD. ng ng Trung Qu th XIII (10/1987).ạ ứCâu 25: Kh hi nào do ng và Chính ph Vi Nam Dân ch ng hòa nêu lên trong chi chẩ ướ ịĐi Biên Ph ?ệ ủA. chi n, th ng nhanh chóng thúc chi ch.ố ịB. Tiêu di quân ch Đi Biên Ph .ệ ủC. cho ti tuy n, chi th ng.ấ ắD. Đi Biên Ph thành chôn gi Pháp.ệ ặCâu 26: đi trong quan qu trong th kì Chi tranh nh làặ ạA. gay gi hai siêu ng Mĩ và Liên Xô.ố ườB. căng th ng gi hai phe ch nghĩa và xã ch nghĩa.ố ủC. tránh xung tr ti quân gi hai siêu ng Mĩ và Liên Xô.ộ ườD. tác nh tranh gi các qu gia.ừ ốCâu 27: nghĩa nh phong trào yêu theo khuynh ng dân ch Vi Nam sauớ ướ ướ ừChi tranh th gi th nh năm 1930 làế ầA. vũ nh tinh th yêu nhân dân Vi Nam.ổ ướ ệB. đào o, rèn luy ngũ nh ng nhà yêu cho phong trào cách ng sau.ạ ướ ềC. th hi tinh th tranh kiên ng khu dân Vi Nam.ể ườ ệD. góp ph kh nghi con ng i, thúc phong trào yêu phát tri n.ầ ườ ướ ướ ểCâu 28: ki nào xem là kh chính sách ch ng Liên Xô Mĩ sau Chi tranh th gi thự ượ ứhai?A. ho ch Mác xan ra i.ế B. Thành kh NATO.ậ ốC. Thành kh ANZUS.ậ D. thuy Truman ra i.ọ ờCâu 29: Đáp án nào sau đây là đúng nh nh ng ch chuyên môn Liên qu c?ấ ốA. WTO, FAO, UNICEF, TPP. B. UNESCO, IMF, WHO, UNICEF.C. WHO, IAEA, UEFA, WB. D. WB, INTERPOL, UNFA, ARF.Câu 30: “Ng Vi Nam ta gi ng trong tim thườ Trang Mã 617ềM chín tháng Tám ch quên là ngày kh nghĩaườ nh phúc sáng tô non sông Vi Nam”ạ ệNh ng câu hát trên nh sĩ Xuân Oanh nói ki nào?ữ ệA. Gi phóng thu đô.ảB. Chi th ng Đi Biên Ph trên không.ế ủC. Kh nghĩa giành chính quy th ng Hà i.ở ộD. Bác Tuyên ngôn pộ .Câu 31: Chi tranh th gi th hai thúc, quan gi Mĩ và Liên Xô đã nhanh chóng chuy sangế ểA. th u, nh chi tranh ng lãnh th .ế ổB. th u, tình tr ng Chi tranh nh.ế ạC. th phòng th ra lôi kéo các ng minh phía mình.ế ướ ềD. th liên minh, tác phân chia th gi i.ế ớCâu 32: Thu nào là nh cách ng Vi Nam sau Cách ng tháng Tám năm 1945?ậ ạA. th ng xã ch nghĩa đang hình thành.ệ ủB. Phong trào cách ng th gi phát tri sau chi tranh.ạ ếC. Nhân dân ph kh bó ch .ấ ộD. Cách ng có ng và Ch ch Chí Minh lãnh o.ạ ạCâu 33: Đi khác bi phong trào công nhân Vi Nam th kì 1919 1925 so các giai đo tr cể ướlà gì?A. Mang tính ch phát, ng tiêu kinh .ấ ếB. Hình th bãi công ph bi n, quy mô n, th gian dài n.ứ ơC. Các cu tranh phát, ch th hi th chính tr th giai p.ộ ấD. Ch có liên nông dân tranh.ư ấCâu 34: Quan Vi Nam và ASEAN chuy sang tho sau khi gi quy xong “v đệ ềA. nhân quy n”.ề B. Bi Đông”.ể C. Vi Nam”.ệ D. Campuchia”.Câu 35: ki nào đánh hoàn toàn ch phong ki Vi Nam?ự ệA. ng kh nghĩa th ng trên c.ổ ướ B. Vi Nam Dân ch ng hòa ra i.ướ ờC. Vua tuyên thoái .ả D. Ch ch Chí Minh “Tuyên ngôn p”.ủ ậCâu 36: Trong phong trào dân ch 1936 1939 Vi Nam, ng ng Đông ng ch qu nủ ươ ầchúng nhân dân mít tinh nh “bi ng” ng, yêu sách đòi quy do dân sinh dân ch Đóằ ươ ượ ủlà ho ng phong trào ho cu tranh nào?ạ ấA. Phong trào “đón c” Gôđa và Brêviê (1937).ướB. Cu Mít tinh ni ngày Qu Lao ng khu (1 1938)ộ ảC. Phong trào Đông ng (6 1936).ươ ộD. Cu ng vào Vi Dân bi Kì (1938).ộ ắCâu 37: danh nào ch làm th đô khu gi phóng Vi c?ị ượ ắA. Tân Trào (Tuyên Quang). B. Pác Bó (Cao ng).ằC. Chiêm Hóa (Tuyên Quang). D. Hòa An (Cao ng).ằCâu 38: Đi gi ng nhau gi ng lĩnh chính tr tiên ng ng Vi Nam do Nguy Áiể ươ ễQu kh th và Lu ng chính tr do Tr Phú so th làố ươ ảA. xác nh nhi cách ng dân quy bao cách ng ru ng t.ị ấB. xác nh hai nhi cách ng Đông ng là ch ng qu c, ch ng phong ki n.ị ươ ếC. xác nh vai trò lãnh cách ng Đông ng là ng ng Vi Nam.ị ươ ệD. xác nh ng cách ng là công nhân, nông dân và ti n.ị ượ ảCâu 39: Nguyên nhân nh quy nh phát tri kinh Mĩ sau Chi tranh th gi th haiơ ứlàA. các đoàn, quân có trình trung cao, có nh tranh n.ậ ớB. lãnh th ng n, tài nguyên phong phú; lao ng đông, trình cao.ổ ộC. ng chi tranh làm giàu.ợ ểD. áp ng hi qu thành cu cách ng khoa kĩ thu t.ụ ậCâu 40: Trong cu Ti công chi Đông Xuân 1953 1954, nhân dân Vi Nam đã bu th dânộ ượ ựPháp ph phân tán ng ra nh ng bàn nào?ả ượ ịA. Đi Biên Ph Sê Nô, Plâyku, a.ệ ưB. Đi Biên Ph Thàkh t, Plâyku, Luôngphabang.ệ ẹC. Lai Châu, Đi Biên Ph Sê Nô, Luôngphabang.ệ ủD. Đi Biên Ph Sê Nô, Plâyku, Luông Phabang.ệ ủ----------------------------------------------- Trang Mã 617ề----------- ----------Ế Trang Mã 617ề