Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT QG Năm 2019 môn Địa lý mã đề 705

56378cfc28ff0e8e32938326ccc8c438
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 2 2019 lúc 19:30 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 17:10 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 307 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GD&ĐT NINHỞ ẮPHÒNG KH THÍ VÀ KI NHẢ HU THI THPT QU GIA NĂM 2017 ỐMÔN: LÍỊTh gian làm bài: 50 phút; không th gian giao ềMã 705ềH tên thí sinh:..........................................................................ọS báo danh:...............................................................................ốCâu 1: Toàn ph ng bi và lòng đáy bi thu ph kéo dài, ng raộ ướ ướ ộngoài lãnh cho ngoài rìa a, có sâu kho ng 200m ho a, đó là vùngả ữA. th aề B. ti giáp lãnh i.ế C. lãnh i.ả D. thu .ộ ỷCâu 2: Khu ng ng ta ướ không có th nh nào sau đây?ế ạA. Du ch.ị B. Khoáng n.ả C. Th n.ủ D. Th đi n.ủ ệCâu 3: Bi pháp mang tính nguyên ng ng ta làệ ướA. duy trì, phát tri di tích và ch ng ng.ả ượ ừB. tr ng ng trên tr ng tr c.ồ ọC. nh quan, đa ng sinh các qu gia, các khu n.ả ườ ồD. có ho ch, bi pháp và nuôi ng ng.ế ưỡ ừCâu 4: trúc hình ta ướ không có đi nào sau đây?ặ ểA. hình th tây xu ng đông nam và phân hóa đa ng.ị ạB. Qúa trình xâm th nh mi núi, nhanh ng ng sông.ự ưC. hình ng Tân ki làm tr và có tính phân rõ t.ị ượ ệD. hình hai ng chính, ng tây đông nam và ng vòng cung.ị ướ ướ ướCâu 5: đi khí ph lãnh th phía ta làặ ướA. nhi trung bình năm trên 25ệ 0C.B. biên nhi năm nh .ộ ỏC. không ch nh ng gió mùa Đông c.ị ưở ắD. có mùa đông nh, ít.ạ ưCâu 6: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 11, hãy cho bi vùng nào sau đây trung nhi nh t?ứ ấA. ng ng sông ng.ồ B. Trung .ắ ộC. Duyên Nam Trung .ả D. ng ng sông Long.ồ ửCâu 7: ta, vùng nào ra úng nghiêm tr ng nh t?Ở ướ ấA. Trung .ắ B. ng ng sông ng.ồ ồC. Duyên Nam Trung .ả D. Đông Nam .ộCâu 8: ch nh ng nhi nh bão ta làơ ưở ướA. Khu duyên Nam Trung .ự B. Khu ng ng sông Long.ự ửC. Khu ven bi ng ng sông ng.ự D. Khu Trung .ự ộCâu 9: phân hóa thiên nhiên gi hai vùng núi Đông và Tây ta ch là doự ướ ếA. tác ng cao hình nh ng Bi Đông.ộ ưở ểB. tác ng gió mùa nh ng Bi Đông.ộ ưở ểC. tác ng cao hình ng các dãy núi.ộ ướ ủD. tác ng gió mùa ng các dãy núi.ộ ướ Trang Mã 705ềCâu 10: Cho ng li u: ệDI TÍCH VÀ CHE PH NG TA, GIAI ĐO 1943 2014Ệ ƯỚ ẠNăm ng di tích có ngổ ừ(Tri ha)ệ Trong đóĐ che phộ ủ(%)Di tích ng tệ ựnhiên(tri ha)ệ Di tích ng tr ngệ ồ(Tri ha)ệ1943 14,3 14,3 43,01983 7,2 6,8 0,4 22,02005 12,7 10,2 2,5 38,02014 13,8 10,1 3,7 41,6 (Ngu n: Niên giám th ng kê Vi Nam 2015, NXB Th ng kê, 2016)ồ ốĐ th hi di tích và che ph ng ta trong th gian trên, bi nào sau đây thích nh t?ể ướ ấA. Bi mi nể B. Bi t.ể ộC. Bi ngể ườ D. Bi pể Câu 11: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 10, hãy cho bi sông nào sau đây thu th ng sôngứ ốH ng?ồA. Sông Ch y.ả B. Sông Mã. C. Sông .ả D. Sông u.ầCâu 12: Di tích ng ng ta ngày càng suy gi m, nguyên nhân ch là doệ ướ ếA. phá ng .ừ ởB. phá ng khai thác i.ừ ủC. nhi môi tr ng và môi tr ng c.ễ ườ ườ ướD. phá ng ng di tích nuôi tr ng th n.ừ ảCâu 13: Cho bi :ể ồNh xét nào sau đây đúng bi trên?ậ ồA. Sông Mê Công có ng trung bình các tháng nh và tháng nh lũ mu sông ng.ư ượ ướ ồB. Sông Mê Công có ng trung bình các tháng nh và tháng nh lũ sông ng.ư ượ ướ ồC. Sông Mê Công có ng trung bình các tháng và tháng nh lũ mu sông ng.ư ượ ướ ồD. Sông Mê Công có ng trung bình các tháng và tháng nh lũ sông ng.ư ượ ướ ồCâu 14: đi hình mi và Đông ta làặ ướA. núi cao chi th ng núi vòng cung; các thung lũng sông ng ng ng.ế ướ ộB. núi th chi th ng núi tây đông nam; các thung lũng sông ng ng ướ ởr ng.ộC. núi th chi th ng núi vòng cung; các thung lũng sông ng ng ng.ồ ướ ộD. núi cao chi th ng núi đông tây; các thung lũng sông ng ng ng.ế ướ ộCâu 15: Bi pháp nào sau đây là quan tr ng nh nh gi thi do lũ quét gây ra ta?ệ ướ Trang Mã 705ềA. Quy ho ch các vùng dân tránh lũ.ạ ưB. Th hi các bi pháp kĩ thu th i, tr ng ng lí.ự ợC. Qu lí, ng đai lí.ả ợD. tài nguyên ng.ả ừCâu 16: Quá trình feralit di ra nh khu nào ta?ễ ướA. Khu núi th trên đá axít.ự B. Khu núi th p.ự ấC. Khu ng ng.ự D. Khu núi cao, hình c.ự ốCâu 17: ta ướ không có khí nhi khô nh có cùng vĩ Tây Nam và Phi làậ ướ ắdoA. trong khu th ng xuyên ch nh ng gió ch.ằ ườ ưở ịB. rìa phía đông bán Đông ng, trung tâm khu Đông Nam Á.ằ ươ ựC. ti giáp Bi Đông và trong khu ho ng gió mùa Châu Á.ế ủD. hoàn toàn trong vùng chí tuy bán u.ằ ầCâu 18: Thành ph loài sinh nào chi th ta?ầ ướA. Các loài nhi i.ậ B. Các loài xích o.ậ ạC. Các loài ôn i.ớ D. Các loài nhi i.ệ ớCâu 19: Vùng có đi ki thu nh xây ng ng bi ta làề ướA. Trung .ắ B. Nam .ộC. Duyên Nam Trung .ả D. .ắ ộCâu 20: Cho ng li u: ệNHI TRUNG BÌNH CÁC THÁNG HÀ VÀ TP.H CHÍ MINH (Đ 0C)Đ đi mị II III IV VI VII VIII IX XI XIIHà iộ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2TP. Chí Minhồ 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7Biên nhi trung bình năm Hà và TP.H Chí Minh làộ ượA. 13,7 0C và 9,4 0C. B. 12, 0C và 3,2 0C. C. 3,2 0C và 12, 0C. D. 9,4 0C và 13,3 0C .Câu 21: đi nào sau đây không ph iả Đông?ểA. Là bi ng kín, phía đông và đông nam bao các vòng cung o.ể ươ ượ ảB. Là bi nóng, nhi nh không thay trong năm.ể ổC. Là bi ng th hai trong các bi Thái Bình ng.ể ươD. trong vùng nhi gió mùa.ằ ớCâu 22: Tính ch nhi gió mùa sông ngòi ta bi hi đi nào sau đây?ấ ướ ểA. Sông ngòi dày c, nhi c, giàu phù sa, ch nh.ặ ướ ướ ịB. Sông ngòi dày c, ch là ng tây đông nam.ặ ướ ắC. Sông ngòi dày c, nhi c, giàu phù sa, ch theo mùa.ặ ướ ướD. Sông ngòi dày c, nhi c, ít phù sa, ch th th ng.ặ ướ ướ ườCâu 23: Gió Tín phong bán khi th vào ta có ngắ ướ ướA. tây c.ắ B. đông nam. C. đông c.ắ D. tây nam.Câu 24: Vi làm nào sau đây không góp ph đa ng sinh ta?ầ ướA. Xây ng và ng các qu gia, các khu thiên nhiên.ự ườ ồB. Ban hành sách Vi Nam ngu gen ng th quý hi m.ỏ ếC. Du nh các gi ng ngo lai ngoài.ậ ướD. Quy nh vi khai thác nh ng lâu dài các ngu sinh t.ị ậCâu 25: ng biên gi trên li ta ph ườ ướ ởA. khu mi núi.ự B. khu cao nguyên.ựC. khu ng ng.ự D. khu trung du.ựCâu 26: Đai ôn gió mùa trên núi ta có lo ch làớ ướ ếA. feralit.ấ B. feralit có mùn.ấ C. mùn thô.ấ D. mùn.ấCâu 27: nh quan tiêu bi cho thiên nhiên nhi gió mùa ta làả ướA. sinh thái ng nhi gió mùa phát tri trên phù sa.ệ ấB. sinh thái ng nhi gió mùa phát tri trên feralit.ệ ấC. sinh thái ng nhi gió mùa phát tri trên feralit.ệ ấD. sinh thái ng nhi gió mùa phát tri trên mùn.ệ Trang Mã 705ềCâu 28: ta, đai cao nhi gió mùa trên núi mi Nam lên cao so mi vìướ ắA. có nhi th n.ề B. có nhi cao n.ề ơC. có hình th n.ề D. có hình cao n.ề ơCâu 29: Khu nào sau đây ta có tình tr ng hán kéo dài -7 tháng?ự ướ ạA. Ven bi Trung .ể B. Ven bi Nam Trung .ể ộC. Ven bi vùng Đông Nam .ể D. Ven bi ng ng sông Long.ể ửCâu 30: trúc hình ta các ng chính nào?ấ ướ ướA. ng tây đông nam và ng vòng cung.ướ ướB. ng tây đông nam và ng tây đông.ướ ướC. ng vòng cung và ng tây đông.ướ ướD. ng nam và ng vòng cung.ướ ướCâu 31: Tài nguyên nông nghi vùng ng ng ta đã ít nên ph iấ ướ ảA. chuy nông nghi sang th .ể ưB. trong canh tác tr ng cây theo băng và làm ru ng thang.ầ ậC. th hi các bi pháp nông lâm p.ự ợD. qu lí ch ch và có ho ch ng di tích lí.ả ợCâu 32: ng ng sông ng, khu phù sa vào mùa lũ làỞ ượ ướA. các trũng ng c.ậ ướ B. vùng ngoài đê.C. rìa phía tây và tây c.ắ D. vùng trong đê.Câu 33: phân hóa thành i: vùng bi th a, vùng ng ng ven bi và vùng núi aự ủn ta là bi hi phân hóa thiên nhiên theoướ ựA. Nam.ắ B. Đông Tây. C. cao.ộ D. mùa.Câu 34: ta có bao nhiêu nh, thành ph ti giáp bi n?ướ ểA. 28. B. 27. C. 30. D. 29.Câu 35: hình vùng núi Tây ta có đi nào sau đây?ị ướ ểA. Ch là núi th p, ng tây đông nam.ủ ướ ắB. Có ng rõ gi hai Đông Tây, ng vòng cung.ự ườ ướC. hình cao nh c, ng tây đông nam.ị ướ ướ ắD. Th và ngang, nâng cao hai u, th gi a, ng tây đông nam.ấ ướ ắCâu 36: Ngành xu nào sau đây ch nh ng tr ti và rõ nh thiên nhiên nhi iả ưở ớm gió mùa ta?â ướA. Ngành nông nghi p.ệ B. Ngành công nghi p.ệC. Ngành du ch.ị D. Ngành th ng i.ươ ạCâu 37: Nh ng kh núi đá vôi vùng núi Đông ta trung ch ướ ởA. giáp biên gi Vi Trung.ớ B. khu trung tâm vùng.ự ủC. khu phía Nam vùng.ự D. th ng ngu sông Ch y.ượ ảCâu 38: Khí ta mang tính ch nhi gió mùa là do nguyên nhân nào sau đây?ậ ướ âA. trong vùng chí tuy n, trong khu ho ng gió mùa Châu và ti giáp Bi Đông.ằ ểB. trong vùng gió mùa, gi hai ng chí tuy nên có ng và góc nh n.ằ ườ ượ ớC. hoàn toàn trong vành đai nhi bán c, quanh năm nh ng n.ằ ượ ớD. vùng vĩ th nên nh nhi nhi ti giáp Bi Đông nên nhi u.ằ ượ ềCâu 39: Căn vào Atlat lí Vi Nam trang 5, hãy cho bi nh nào sau đây không ti giáp iứ ớCampuchia?A. An Giang. B. Đi Biên.ệ C. Kon Tum. D. Gia Lai.Câu 40: trong đê ng ng sông ng màu doấ ạA. vào mùa th ng xuyên ng trên di ng.ư ườ ộB. xâm nh sâu vào trong ng ng.ướ ằC. ch nh ng hi ng cát bay, cát ch vào ng ng.ị ưở ượ ằD. khai thác lâu và không phù sa hàng năm.ờ ượ Trang Mã 705ề----------- ----------Ế Trang Mã 705ề