Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11 mã đề 03 (2)

79acaf265f1957cf119a19832ab31393
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 5 2018 lúc 23:25:32 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 15:01:22 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 410 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THPT KỲ ANHƯỜ ki tra p: tên:ọI.TR NGHI M.Ắ MĐ 003C©u1 Trong không gian Oxyz ph ng trình tâm ươ ầ()2; 4; 1I- và đi qua()5; 2; 3A.A. 24 0x z+ B.2 24 12 0x z+ C.2 24 12 0x z+ D. 24 0x .C©u2 Trong không gian đớ ộOxyz cho ph ng ẳ( 0x za+ Đi nàoểd đây ướ không thu ộ( )a ?A.(2; 2; 2)N B.(3; 3; 0)Q C.(1; 1;1)M-D.(1; 2; 3)PC©u3 Trong không gian Oớ xyz cho đi ể(2; 2;1)A Tính dài đo th ng OA A.3OA=B.5OA= C.9OA=D.5OA=C©u4 không ộ0xyz phư ng nh dư nh ph gđi (1; 2; 3) ec ph uy (1; 2; 3)n= -r ?A. x-2y-3z+6=0 B. x-2y+3z-12=0C. x-2y+3z+12=0 D. x-2y-3z-6=0 C©u5 Trong không gian Oớ xyz cho ba đi ể(0; 1; 3)A- (1; 0;1)B 1;1; 2)C- Ph ng trình ươnào đây là ph ng trình chính ng th ng đi qua ướ ươ ườ và song song ng th ng ườ ẳBC ?A.1 12 1x z- -= =- B.2 0x z- C.213x ty tz t=-ìï=- +íï= +î D.1 32 1x z+ -= =-C©u6 Trong không gian ộOxyz vect nào đây là vect pháp tuy ướ ặph ng ẳ(Ox )y A.(0;1; 0)j=rB.(1; 0; 0)i=r C.(0; 0;1)k=rD.(1;1;1)m=urC©u7 Trong không gian 0xyz, cho hai đi A(1;1;0), B(0;1;2) Vecto nào đây là ướvecto ch ph ng ng th ng AB?ỉ ươ ườ ẳA. cr (1;2;2) B.br (-1;0;2 C.dur (- 1;1;2)D.ar (-1;0;-2)C©u8 Trong không gian Oxyz cho đi M(3;-1;-2) và ph ng ẳ( 0x za- Ph ng trình nào đây là ph ng trình ph ng đi qua và song song ươ ướ ươ ớ( )a ?A.3 14 0x z+ B.3 0x z- =C.3 0x z- D.3 0x z- =C©u9 Trong không gian Oxyz, cho ba đi ể()()A 5; 2; 2; 3; 0- và ()C 0; 2; Tìm ọđ tr ng tâm tam giác ABC.ộ ủA. G()1;1; 2- B. G()1;1;1 C. G()2; 0; 1- D. G()1; 2;1 .C©u10 Trong không gian ộOxyz cho ph ngặ ẳ( 0P z- Đi nàod đây ướthu ộ( )P ?A.(0; 0; 5)P- B.(2; 1; 5)Q- C.( 5; 0; 0)N- D.(1;1; 6)M C©u11 Trong không gian Oớ xyz cho hai đi ể(4; 0;1)A và 2; 2; 3)B- Ph ng trình nào ươd đây là ph ng trình ph ng trung tr đo th ng ướ ươ ẳAB ?A.3 0x z- =B.3 0x z+ C.6 0x z- =D.3 0x z- =C©u Trong không gian Oxyz ph ng trình nào đây là ph ng trình ph ngươ ướ ươ ẳ112 )Oyz ?A.0y=B.0x= C.0y z- =D.0z=C©u13 Trong không gian tr ụOxyz vi ph ng trình ph ng đi qua đi ươ ể()1; 1; 2M- và song song ph ng ẳ(): 0P z- .A.2 0x z- B.2 0x z+ C.2 0x z- D.2 0x z+ .C©u14 Trong không gian ộOxyz cho (1; 3; 5), 5; 3; 1)A B- Ph ng trình ng ươ ườkính AB làA.2 24 10 0x z+ B.2 24 19 0x z+ =C.2 22 19 0x z+ D.2 24 19 0x z+ =C©u15 Trong không gian ộOxyz ph ng trình nào đây là ph ng trình ng ươ ướ ươ ườth ng đi qua đi ể(2; 3; 0)A và vuông góc ph ngớ 0P z+ ?A.131x ty tz t= +ìï=íï= -îB.11 31x ty tz t= +ìï= +íï= -î C.1 331x ty tz t= +ìï=íï= +îD.1 331x ty tz t= +ìï=íï= -î C©u16 Trong không gian Oxyz, ph ng ẳ(): 0P z- .Vect nào đây là ướ ộvect pháp tuy (P)?ơ ủA.()33; 1; 0n= -uur B.()13; 1; 2n= -ur C.()41; 0; 1n= -uur D.()23; 0; 1n= -uurC©u17 Trong không gian Oớ xyz tìm các giá tr ph ng trìnhể ươ2 22 0x m+ là ph ng trình u.ươ ầA.6m£ .B.6m³ C.6m>D.6m