Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kỳ 2 môn Toán học lớp 11 (14)

e05b6ac901ade8549349e64e813033c2
Gửi bởi: Võ Hoàng 5 tháng 5 2018 lúc 4:16 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 7:28 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 333 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA HKII MÔN TOÁN 11Ể Năm c: 2017-2018ọ Th gian: 90 phútờA. PH TR NGHI (6.0 đi m)ểCâu 1. Dãy nào sau đây có gi ng ằ3 ?A. 2213 2nnan+=- B. 226 32 1n nbn n- -=- .C. 1nc n= D. 24 2nd n= .Câu 2. Bi ế212 2lim 33n na bn+ -= ++ nh đúng làệ ềA. 5a b+ B. 2a b= .C. 3a b+ D. 0a b+ .Câu 3. Tìm mđ ể()3.2 5lim 20181 2.5n nnm+ +=- .A. 4035m=- B. 4035m= C. 4037m= D. 4037m=- .Câu 4. Trong các nh sau đây, nh sai làệ ềA. ()lim 0n- B. 2018 1lim 0n =.C. 2017lim(2018 )n=+¥ D. 21lim1nn+=- ¥- .Câu 5. Cho hàm ố()22225 2x xkhi xf xxx khi xì+ ->-ï=+íï+ -î .K lu sai làế ậA. ()2lim 1xf x®= B. ()3lim 2xf x®-= .C. () liên ạ02x=- D. () liên ạ0 0x =.Câu 6. Tính211lim1xxx-®-- .A. 211lim1xxx-®-=- ¥- B. 211 1lim1 2xxx-®-=- .C.. 211lim1xxx-®-=+¥- D. 211lim 01xxx-®-=- .Câu 7. Cho hàm ố()y x= có 2x =, gia ốxD ạ0x ng ằ0.5 thì gia hàm làố ốA. ()()2.5 2y fD B.. ()2.5y fD .C. ()1.5y fD D. ()()2.5 2y fD .Câu 8. hàm hàm ố()2 1f x= ạ0 4x là A. ()/4 3f= B. ()/146f= C. ()/143f= D. ()/149f=- .Câu 9. Tính hàm hàm ố2sin 2y x= thì qu đúng làế ảA./ 22 cos 2y x= B. /2 sin cos 2y x= .C./2 sin 2y x= D. /4 sin cos 2y x= .Câu 10. ặ()(),u v= .Ch kh ng nh đúngọ ịA. // /2u uv v+æ ö=ç ÷è B. // /u uv v-æ ö=ç ÷è .C. // /2u uv v-æ ö=ç ÷è D. // /u uv v+æ ö=ç ÷è .Câu 11. Hàm nào sau đây có hàm ng 12 ?A. ()2f x= B. ()12f xx=- C. ()2f x= D. ()2 2f x= .Câu 12. góc ti tuy th hàm ố()33 1f x= đi có hoành ộ0 1x là A. B. C. D. .Câu 13. Bi hàm ố()3 23 1f x= khi đó ()/0f x< trên kho ng nào sau đây ?ảA. ()(); 2;- +¥ B. ()2; 0- C. ()(); 0;- +¥ D. () 0; 2.Câu 14. Ti tuy th hàm ố21xyx+=- giao đi tr tung Oy có ph ng trìnhươA. 2y x=- B. 2y x= C. 2y x=- D. 2y x= .Câu 15. Vi phân hàm ố()cos 4f x= là A. ()cos sin .d dx= B. ()cos sin .d dx=- .C. ()cos sin .d dx=- D. ()cos sin .d dx= .Câu 16. Cho hai véc ơ,u có giá là hai ng th ng ượ ườ ,a b. nh nào sau đây sai ?ệ ềA. Góc gi hai ng th ng ườ ,a ng ho bù góc hai véc ơ,u r.B. ế. 0u v=r ớ, 0u ¹r rthì hai ng th ng ườ ,a vuông góc.C. ế,u cùng ph ng thì góc gi hai ng th ng ươ ườ ,a bb ng 00 ho 0180 .D. hai ng th ng ườ ,a vuông góc thì 0u v=r .Câu 17. Cho hình ph ngậ ươ/ /.ABCD Véc nào sau đây vuông góc ớACuuur ?A. /B Duuuuur. B. /CD uuuur. C. /B Cuuuuur. D. /ABuuuur.Câu 18. Hình chóp .S ABCD có ()SA ABCD^ thì góc gi ữSC đáy là góc ớA. SCB. B. SCA C. SCD. D. CSA.Câu 19. di ệABCD có ()AB BCD^ tam giác BCD vuông thì ph ng nào sau đây vuông ẳgóc ớ()SCD ?A. ()BCD B. ()ADC C. ()ABD D. ()ABC .Câu 20. Hình chóp .S ABCD có ()SA ABCD^ đáy ABCD là hình vuông nh ng và 2SA a= thì kho ng cách đi ểA ế()SBD ng ằA. a. B. a. C. 2a D. a.B.PH LU (4.0 đi m)ể Bài 1. (1.0đi m)ể Tính 223 10lim2xx xx®+ -- Bài 2. (1.5đi m)ểa) Ch ng minh ph ng trình ươ5 32 0x x- có nghi thu kho ng ả()2; 0- .b) Vi ph ng trình ti tuy th hàm ươ ố24 32x xyx+ +=+ Bi ti tuy song song ớđ ng th ng ườ ẳ1y x= .Bài 3. (1.5đi m)ể Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông tam giác SAD là tam giác nh ng avà()()SAD ABCD^. ọH là trung đi mểAD và là hình chi đi ểC trên HB .a/ Ch ng minh ng ằ()()SKC SHB^ .b/ Bi góc gi ữSB đáy ng 060 Tính tang góc gi hai ph ng ẳ()(),SBC ABCD .c/ Tính kho ng cách tr ng tâm ọG tam giác ủSCD ph ng ẳ()SHB .--------H T-------Ế