Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2018-2019 mã đề 01

ca0ec8a80866e8b63d631f2e29271523
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 12 2018 lúc 5:54:32 | Được cập nhật: 30 tháng 3 lúc 15:54:52 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 577 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG TRUNG PH THÔNGƯỜ ỔMã thi: 132ề THI THÚC KỲỀ Tên môn: CH KỲỊ ỌTh gian làm bài: 45 phút; ờ(24 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã .............................ọ ốCâu 1: A. Ly Tr ng Thanh, Cung đi kính, ng Ph ng ng th ch.a ươ ươ aB. Ly Tr nga ươ Thanh, Kim thap, Thanh Ba-bi-lon, ng Ph t.ư ươ âC. Thanh Ba-bi-lon, nem đia, Ly Tr ng Thanh.ư ươD. Ly Tr ng Thanh, Cung đi cung, nem đia.a ươ yCâu 2: Nh ng ng nào không ph iả là nô trong xã ph ng Đông?ệ ươA. Nông dân nghèo không tr nả ươ B. trong nha quy cầ ộC. Tù binh chi tranhủ D. Nông dân công xãCâu 3: Ph lãnh th các ph ng Tây hình thành trên nh ng vùng ướ ươ ượ ữđ nào?ấA. Núi va cao nguyên. B. ng ng.ồ C. Núi. D. Cao nguyên.Câu 4: Ch vi tiên ng ph ng Đông làữ ươ ươ ạA. ch La mã.ư B. ch ng hinh.ư ươ C. ch ng Thanh.ư ươ D. ch ng y.ư ươCâu 5: Sau khi xâm chi Rô-ma, ng Giéc man đã th hi chính sách gì kinh ?ê ươ êA. Chia ru ng cho ng Rô-ma va ng Giec man ng nhau.ộ ươ ươ ăB. Chi ru ng ch nô Rô-ma chia cho nhau.ế ồC. Tim cach ph kinh qu Rô-ma cũ.ụ ốD. Phat tri kinh nhiên, p, túc.ể ưCâu 6: kinh xã phong ki Tây Âu là gì?ơ êA. Ngh nông tr ng lúa c.ề ướB. Kinh nông nghi đóng kín trong cac công xã nông thôn.ế êC. Kinh nông nghi đóng kín trong cac lãnh phong ki n.ế ếD. Ngh nông tr ng lúa va chăn nuôi gia súc.ề ướCâu 7: Nét săc và nh ng tri Gup-ta là gì?ặ ươ ộA. th ng nh tr i, vao th ki phat tri cao.ắ ươ ướ ểB. ng tri Gup-ta có vua qua 150 quy n.ươ ềC. nh hinh va phat tri văn hóa truy th ng .ư ộD. ph phat tri nh th Gup-ta.a ướ ơCâu 8: Vì sao nhà Thanh th hi chính sách quan ng?ự ảA. dang ki soat phong trao dân chúng.ê B. Th hi ch Trung Qu c.ể ốC. Nh ngăn ch xâm nh ph ng ươTây. D. ích cho nhân dân Trung Qu c.ả ốCâu 9: Tác ph ngh thu it ng th gi "Ng sĩ ném đĩa, Th Mi-lô" ươ ủn nào?ướA. Hi p.a B. Trung Qu c.ố C. .Ấ D. Rô-ma.Câu 10: Ti là ch quanê ?---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 132ề