Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 lần 2

cefc45e817fc72b2205f011c12ea3ddd
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 11 2018 lúc 3:55:15 | Được cập nhật: 7 tháng 5 lúc 12:00:00 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 565 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THCS SEN TH PHI KI TRA 45’ ƯỜ ỂH và tên:ọ ……………………………......…………………… p:ớ ……… TI 20 MÔN: HÓA ỌĐ IỀI .TR NGHI KHÁCH QUAN 3đ)Ắ Ệkhoanh tròn vào ch cái ng tr cho câu tr đúngữ ướ ờCâu Công th hóa Natrihidroxit là ủA. Na2 O. B. NaOH. C. NaHCO3 D. NaCl.Câu 2: Trong các ch sau đây, ch nào làm quỳ tím chuy màu xanhấ ểA. H2 O. B. dd H2 SO4 dd Ca(OH)2 D. dd Na2 SO4 .Câu 3: Ch nào sau đây không ph là mu axit?ả ốA. Na2 SO4 B. KHSO4 C. Ca(HCO3 )2 D. NaHSO3 .Câu 4: Hi ng ra khi ngâm chi đinh trong dung ch ng (II) sunfat là ượ ồA. không có hi ng gì.ệ ượB. ch có đinh hòa tan.ỉ ịC. kim lo màu nâu bám ngoài đinh t, đinh không có thay i.ạ ổD. ph đinh hòa tan, kim lo nâu bám ngoài đinh t, màu xanh dung ủd ch ban nh n.ị ầCâu 5: Dung ch NaOH tác ng ch nào sau đây?ị ượ ấA. CuO. B. SO2 C. FeO. D. H2 O.Câu 6: Ch nào sau đây nhi phân y?ấ ủA. NaOH B. KOH. C. Zn(OH)2 D. Ba(OH)2 .Câu 7: Kim lo nào sau đây không tác ng iụ ượ dd HCl?A. Ag. B. Mg. C. Al. D. Zn.Câu 8: Ch tác ng dd HCl thu khí COượ2 làA. NaOH. B. K2 CO3 C. Zn(OH)2 D. CaCl2 .Câu 9: Ch nào sau đây th ng dùng kh chua tr ng?ấ ườ ồA. CuSO4 B. Ca(OH)2 C. CuCl2 D. KCl.Câu 10: ch nào sau đây cùng ra ph ng trao i?ặ ổA. NaOH và FeCl2 B. KOH và CuSO4 .B. C. NaOH và K2 CO3 D. Ca(OH)2 và K2 CO3 .Câu 11: Nhóm ch có th dùng làm thu th nh bi các dung ch Hấ ị2 SO4 và NaOH, HCl là A. Quỳ tím và H2 B. Dung ch BaClị2 và H2 C. Quỳ tím và dung ch BaClị2 D. Quỳ tím và dung ch NaNOị3Câu 12: Ph ng hoá nào sau đây là ph ng trao i:ả A. H2 BaO Ba(OH)2 B. Na2 CO3 BaCl2 BaCO3 2NaCl C. 2KClO3 0t 2KCl 3O2 D. Fe CuSO4 FeSO4 CuII. LU (7 đi m)Ự ểCâu 13 (2đ) Có nh ng ch sau: HCl, Fe, Ag.ữ ấHãy ch ch thích đi vào ph ng sau và ph ng trình hóa c:ọ ươ ọa. NaOH …… NaCl H2 O.b. AgNO3 Fe(NO3 )2 Ag.Câu 14: (2đ) ng ph ng pháp hoá nào có th nh bi hoá ch nhãn ng ươ ượ ựriêng bi dung ch sau HCl, NaNOệ ị3 H2 SO4 Vi ph ng trình ph ng (n có).ế ươ ếCâu 15: (3đ) Cho 10,6 gam Na2 CO3 tác ng hoàn toàn dung ch Hụ ị2 SO4a/ Vi ph ng trình ph ng ra.ế ươ ảb/ Tính kh ng mu thành sau ph ng.ố ượ ức/ Tính th tích khí COể2 sinh ra đktc.ởd/ Toàn khí sinh ra vào 300ml dung ch Ca(OH)ộ ượ ị2 0,5M thì thu a. ượ ủTính kh ng này, bi hi su ph ng th khí 80%.ố ượ ạ(Cho bi t: Na 23, 16, 1, 32 12)ếĐi mểBÀI LÀM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TR NG THCS SEN TH PHI KI TRA 45’ ƯỜ ỂH và tên:ọ ………………………….................…......……..…….… p:ớ ……… TI 20 MÔN: HÓA ỌĐÊ III .TR NGHI KHÁCH QUAN 3đ)Ắ ỆHãy khoanh tròn vào ch cái ng tr cho câu tr đúngữ ướ ờCâu Trong các ch sau đây, ch nào làm quỳ tím chuy màu xanhấ ểA. H2 O. B. dd H2 SO4 C. dd Ca(OH)2 D. dd Na2 SO4 .Câu 2: Ch nào sau đây không ph là mu axit?ả ốA. Na2 SO4 B. KHSO4 C. Ca(HCO3 )2 D. NaHSO3 .Câu 3: Công th hóa Natrihidroxit là ủA. Na2 O. B. NaOH. C. NaHCO3 D. NaCl.Câu 4: Hi ng ra khi ngâm chi đinh trong dung ch ng (II) sunfat là ượ ồA. không có hi ng gì.ệ ượB. ch có đinh hòa tan.ỉ ịC. kim lo màu nâu bám ngoài đinh t, đinh không có thay i.ạ ổD. ph đinh hòa tan, kim lo nâu bám ngoài đinh t, màu xanh dung ủd ch ban nh n.ị ầCâu 5: Kim lo nào sau đây không tác ng iụ ượ dd HCl?A. Ag. B. Mg. C. Al. D. Zn.Câu 6: Ch nào sau đây nhi phân y?ấ ủA. NaOH B. KOH. C. Zn(OH)2 D. Ba(OH)2 .Câu 7: Dung ch NaOH tác ng ch nào sau đây?ị ượ ấA. CuO. B. SO2 C. FeO. D. H2 O.Câu 8: ch nào sau đây cùng ra ph ng trao i?ặ ổA. NaOH và FeCl2 B. KOH và CuSO4 .B. C. NaOH và K2 CO3 D. Ca(OH)2 và K2 CO3 .Câu 9: Ch tác ng dd HCl thu khí COượ2 làA. NaOH. B. K2 CO3 C. Zn(OH)2 D. CaCl2 .Câu 10: Ph ng hoá nào sau đây là ph ng trao i:ả A. H2 BaO Ba(OH)2 B. Na2 CO3 BaCl2 BaCO3 2NaCl C. 2KClO3 0t 2KCl 3O2 D. Fe CuSO4 FeSO4 CuCâu 11: Ch nào sau đây th ng dùng kh chua tr ng?ấ ườ ồA. CuSO4 B. Ca(OH)2 C. CuCl2 D. KCl.Câu 12: Nhóm ch có th dùng làm thu th nh bi các dung ch Hấ ị2 SO4 và NaOH, HCl là A. Quỳ tím và H2 B. Dung ch BaClị2 và H2 C. Quỳ tím và dung ch BaClị2 D. Quỳ tím và dung ch NaNOị3II. LU (7 đi m)Ự ểCâu 13 (2đ) Có nh ng ch sau: HCl, Hữ ấ2 SO4 Ba(OH)2 KClO3Hãy ch ch thích đi vào ph ng sau và ph ng trình hóa c:ọ ươ ọa. t0 KCl O2.b. .. H2 SO4 BaSO4 H2 O.Câu 14: (2đ) ng ph ng pháp hoá nào có th nh bi hoá ch nhãn ng ươ ượ ựriêng bi dung ch sau NaOH, NaNOệ ị3 Ba(OH)2 Vi ph ng trình ph ng (n có).ế ươ ếCâu 15: (3đ) Cho 10,6 gam Na2 CO3 tác ng hoàn toàn dung ch Hụ ị2 SO4a/ Vi ph ng trình ph ng ra.ế ươ ảb/ Tính kh ng mu thành sau ph ng.ố ượ ức/ Tính th tích khí COể2 sinh ra đktc.ởĐi mểd/ Toàn khí sinh ra vào 300ml dung ch Ca(OH)ộ ượ ị2 0,5M thì thu a. ượ ủTính kh ng này, bi hi su ph ng th khí 80%ố ượ ạ(Cho bi t: Na 23, 16, 1, 32 12)ếBÀI LÀM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………