Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra môn hóa lớp 9 (2)

f8213f4b13ef00253aee6ef903fd2493
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 11 2018 lúc 3:54:10 | Được cập nhật: 29 tháng 1 lúc 16:49:04 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 455 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MA TR KI TRA 45 PHÚTẬ ỂMÔN: HÓA 8ỌM cứđộCh đủ Bi tế Hi uể ngậ ụT ngổV ng th pậ ng caoậ ụTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLI. ựbi ếđ ổch tấ Phân bi cệ ượhi ệt ng tượ ậlí và hi ệt ng hoáượh c.ọ2 0,8 0,8II. Ph ảng ứhóa cọ Bi ch tế ấph ng ứvà ảph m.ẩ- ch tả ấc ph ảng hóa ứh cọ4 1,6 1,6III. nh ịlu ậb ảtoàn kh ốl ngượ ộdung ủđ nh lu ậb toàn ảkh ốl ng.ượ- Vi ếđ ượbi th ứliên ệgi kh ốl ng cácượch trongấm ốph ng ức th .ụ -Tính ượkh ốl ng ược tủ ộch ấd vào ựđ nh ịlu oậ ảtoàn kh ốl ngượ -L ậđ ượph ng ươtrình hóa và ọtính cượkh ốl ng ược ộch ấtrong ph ngả ứkhi bi ếkh ốl ng ược ch ấcòn iạ2 0,8 0,4 1,2 2IV. Ph nươg trình hóa cọ ậđ ượPTHH và bi cế ượý nghĩa ộs PTHH ốc th .ụ -Bi ếcân ng ằph ng ươtrình và tính ượcác ệs trongốph ng ươtrình hóa cọ -Cân ng ằđ ượ ơđ ph ảngứ2 0,8 1,6 2,4 1T ngổ 10 15 440% 20% 10% 20% 10% 60% 40%…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tr ng THCS Minh TânườH và tên: ọ………………………… p: …………… Th .......ngày ......tháng.......năm 2018ứBÀI KI TRA MÔN HÓA 8Ể ỌTh gian: 45 phútờ(Bài 2-Đ 1)ố ềĐi mể Nh xét giáo viênậ ủPH I: TR NGHI KHÁCH QUAN (6 đi m)Ầ Khoanh tròn vào trong các ch cái ho B, C, mà em cho là câu tr đúng.ộ ờCâu Trong các hi ng sau, hi ng nào là hi ng lí:ệ ượ ượ ượ ậA. tinh mu ănự B. Đun quá cháy khétử ẽC. mùa hè th ăn th ng thiuề ườ D. lâu ngày trong không khí gắ ỉCâu 2. Trong các hi ng sau, hi ng nào là hi ng hóa :ệ ượ ượ ượ ọA. cháy than ngố ướ B. Cho ng vào c, ng tan nườ ướ ườ ầC. Đun c, sôi iướ ướ D. trong không ầCâu 3. Trong ph ng hóa c, các ch tham gia và ph ph ch cùngộ ứA. phân ch tố B. nguyên nguyên tố C. nguyên ch tố D. ch tố ấCâu 4. ph ng gi ch và ra ch và thì công th kh ng vi ượ ượ ếnh sauưA. mN mM +mQ mP B. mN mM mP mQC. mP mM mQ mN D. mQ mN mM mPCâu 5. Có ph ng trình hóa c:ấ ướ ươ ọA. cướ B. cướ C. cướ D. cướCâu 6. cháy 12g Cacbon trong khí Oxi, thành 44g khí Cacbonic. Kh ng khí dùng làố ượ ầA. 32g B. 16g C. 8g D. 44gCâu 7. Cho ph ng trình hóa sau: ươ 4Al 3O2 ¾¾® 2Al2 O3 Ch tham gia ph ng làấ ứA. Al2 O3 B. Al Al2 O3 C. Al O2 D. O2 Al2 O3Câu 8. Cho ph ng trình hóa sau ươ 4P 5O2 ¾¾® 2P2 O5T nguyên so phân Oỉ ượ ủ2 và P2 O5 làA. 5:4:2 B. 2:5:4 C. 4:5:2 D. 4:2:5Câu 9. Ph ng hóa là: ọA. Quá trình bi tr ng thái, màu c, nhi sôi, nhi nóng ch y,....ế ảB. Quá trình bi nguyên này thành nguyên khác.ế ửC. Quá trình bi nguyên này thành nguyên khác.ế ốD. Quá trình bi ch này thành ch khác.ế Câu 10. Trong ph ng hóa thì: ọA. Ch thay ng các nguyên .ỉ ượ ửB. Ch thay liên và ng các nguyên .ỉ ượ ửC. Ch thay lo nguyên hóa còn ng các nguyên gi nguyên.ỉ ượ ữD. Ch có liên gi các nguyên thay i.ỉ ổCâu 11. Cho các hi sau:ấ ệ(1) Có ch (có ch không tan)ấ ắ(2) Có ch khí thoát ra (s t)ấ ọ(3) Có thay màu cự ắ(4) Chuy tr ng thái sang tr ng thái ngể ỏ(5) Chuy tr ng thái ng sang tr ng thái iể ơ(6) nhi và phát sángỏ ệD hi có th cho bi có ph ng hóa ra là:ấ ảA. (1); (2); (3); (6) B. (1); (2); (3); (4) C. (1); (2); (3); (5) D. (1); (2); (4); (5)Câu 12. Cho ph ng trình hóa sau: Fe Clươ ọ2 FeCl3T ng các trong ph ng trình hóa trên là:ổ ươ ọA. B. C. D. 8Câu 13. Cho ph ng trình hóa sau: Feươ ọ2 (SO4 )3 3NaOH 2Fe(OH)3 3Na2 SO4Trong ph ng trình hóa trên có bao nhiêu phân :ươ ửA. B. C. D. 8Câu 14. tác ng axit clohidric ra clorua và khí hidro. Bi công th hóa ủk m, axit clohidric, clorua, khí hidro là Zn, HCl, ZnClẽ ượ2 H2 Ph ng trình hóa ươ ủph ng hóa trên là:ả ọA. axit clohidric clorua Khí hidroẽ B. Zn HCl ZnCl2 H2C. Zn 2HCl ZnCl2 2H D. Zn 2HCl ZnCl2 H2Câu 15. Trong các ph ng trình hóa sau, ph ng trình hóa nào vi đúng:ươ ươ ếA. 2NaOH 2HCl 2NaCl H2 B. NaCl AgNO3 KNO3 AgClC. Na 2HCl 2NaCl Cl2 D. FeSO4 2NaOH Fe(OH)2 Na2 SO4II. lu n:ự đi mể )Câu 1. (1 đi m)ể Lập phương trình hóa học của phản ứng sau: 1) O2 P2 O52) N2 H2 NH33) Al FeSO4 Al2 (SO4 )3 Fe4) Fe2 O3 CO Fe CO2Câu 2. (2 đi m) Cho ph ng hóa sau: Cho kim lo Natri (Na) tác ng (Hả ướ2 O) raạNatri hidroxit (NaOH) và khí Hidro (H2 a. ph ng trình hóa ph ng hóa trên.ậ ươ b. Tính kh ng Natri tham gia ph ng kh ng c, Natri hidroxit và Khíố ượ ượ ướhidro trong ph ng hóa trên là 36 gam, 80 gam và gam.ả ượCâu 3. (1 đi m) ểN thanh ngoài tr thì sau th gian thanh có kh ng nh th nào so ượ ớban (không thay i, hay nh n). Gi thích.ầ ảBài làm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………UBND HUY TH NGUYÊNỆ ỦPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTR NG THCS MINH TÂNƯỜ NG CH KI TRA 45 PHÚTƯỚ ỂMÔN: HÓA CỌNĂM 2017-2018ỌPH I: TR NGHI (4 đi m)Ầ ểI, Mỗi đúng được 0,25 đCâu 8Đ/án Hi nệt ngượhóa cọ Liên tế Nguyêntử Phântử Ti pếxúc Đunnóng nảph mẩ Ch tấthamgiaII, Mỗi đúng được 0,25 đCâu 8Đ/án AII. lu (6 đi m)ự ểCâu Đáp án Đi mểCâu 1(3 đi m)ể 1, 2H2 CH42, 4P 5O2 2P2 O53, 2Fe 3Cl2 2FeCl34, N2 3H2 2NH35, 2Al 3FeSO4 Al2 (SO4 )3 3Fe6, Fex Oy yCO xFe yCO2 0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đCâu 2(2 đi m)ể 1, Ph ng trình hóa cươ ọZn 2HCl ZnCl2 H2 2, Theo nh lu toàn kh ng ta có:ị ượmZn mHCl mZnCl2 mH2Thay cố ượ65 mHCl 136 2→ mHCl 136 65 73V kh ng axit clohidric dùng là 73gậ ượ đ0,5 đ0,5 đCâu 3(1 đi m)ể Thanh tăng kh ngắ ượ- Vì có ph ng oxi trong không khí.ả 0,5 đ0,5