Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập hóa học lớp 9 (3)

4416bfdc23b1cdc158168fa6814117ac
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 11 2018 lúc 3:16 | Được cập nhật: 1 tháng 3 lúc 9:33 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 298 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

KI TRA HÓA VÀO TI 10Ề ẾA/Tr nghi m: (3đ)ắ Hãy khoanh tròn vào trong các ch A,B,C,D ng tr ph ng án tr em cho làộ ướ ươ ờđúng nh t:ấ Câu (0,5đ) Có nh ng ch sau đây:BaO,Kữ ấ2 SO4 ,SO2 ,CuO,NO,Na2 O,HCl;các ch nào tácấd ng c:ụ ượ ướ A.BaO,NO,HCl C.SO2 ,Na2 O,BaO B.CuO,K2 SO4 ,SO2 D.K2 SO4 ,Na2 O,NO Câu (0,5đ) Kim lo nào sau đây tác ng dung ch HCl :ạ ượ A.Mg B.Cu C.Ag D.t cấ Câu (0,5đ) Cho ph ng trình ph ng sau: Naươ ứ2 SO3 HCl 2NaCl H2 O; là: A.CO2 B.NaHSO3 C.SO2 D.H2 SO3 Câu (0,5đ pha loãng Hể2 SO4 ng ta th hi nh sau:ặ ườ ưA. Hổ2 SO4 vào Hặ2 SO4 loãng và khu u.ấ ềB. Hổ2 SO4 vào và khu u.ặ ướ ềC. vào Hổ ướ ừ2 SO4 và khu u.ặ ềD. Làm các khác. Câu (0,5đ) Oxit nào sau đây không tác ng Ba(OH)ụ ớ2 và HNOả3 A. K2 B.NO C.ZnO D.CO2 Câu (0,5đ) Có th dùng ch nào sau đây nh bi các nhãn,không màu:ể ấK2 SO4 ,HCl,H2 SO4 A.quỳ tím B.phenolphtalein C.BaCl2 D.không có ch nàoấB/T lu :(7 đ)ự Câu 1(2đ): Hãy nh bi các dung ch sau NaOH, HNOậ ị3 CaCl2 H2 SO4 ng ph ngằ ươpháp hoá c.Vi PTHH xãy ra(n có).ọ Câu 2( 2đ) Vi PTHH th hi dãy chuy hoá sau:(ghi rõ đi ki có)ế Ca CaO Ca(OH)2 CaSO3 SO2 Câu (3đ) Cho 30,6 BaO tác ng thu 0,5 lít dd baz .ụ ướ ượ a.Vi PTHH và tính ng mol dd baz .ế b.Tính kh ng dd HCl 14,6% dùng trung hoà dd baz thu trên.ố ượ ượ ĐÁP ÁN KI TRA TI TỀ ẾA. Tr nghi m: câu đúng 0.5 đi mắ ểB. Câu Câu Câu Câu Câu Câu DB. lu n: ậCâu 1: Cho quỳ tím vào các dung chầ ượ ị- Dung ch làm quỳ tím chuy sang màu xanh là NaOHị ể- Dung ch làm quỳ tím chuy sang màu là HNOị ổ3 ,H2 SO4 (0.75đ )- Dung ch không làm quì tím màu là CaClị ổ2- Cho dung ch BaClị2 vào dung ch HNOị3 ,H2 SO4 0.75đ )+ Dung ch xu hi màu tr ng là Hị ắ2 SO4 Dung ch không xu hi màu tr ng là CaClị ắ2CaCl2 H2 SO4 CaSO4 2HCl( 0.5đ) Câu 2: ph ng trình đúng 0.5đ )ỗ ươCa O2 CaOCaO H2 Ca(OH)2Ca(OH)2 SO2 CaCO3 H2 OCaCO3 H2 SO4 CaSO4 SO2 H2 OCâu 3: a/ BaO H2 Ba(OH)2 Ba(OH)2 2HCl BaCl2 2H2 O( 0.75đ )S mol BaO 30.6: 153 0.2 mol )ố ủTheo PTHH: suy ra mol Ba(OH)ố ủ2 0.2 mol )N ng mol Ba(OH)ồ ủ2 0.2: 0.5 0.4 (M)( 0.75đ )b/ Theo PTHH (2) suy ra mol HCl 0.2x2 0.4 mol )ố ủKh ng HCl 0.4 36.5 14.6 )ố ượ ủ(0.75đ)Kh ng dung ch HCl ượ x100 100 0.75đ KI TRA HÓA VÀO TI 20Ề ẾA/Tr nghi mắ :(4đi m)ể Câu I: Hãy khoanh tròn vào ch cái (ữ câu tr em cho là ờđúng nh t:ấ 1/ Dung ch Ca(OH)ị2 ph ng nh ng ch nào sau đây?ả ượ ấA. dd NaCl; dd HCl; C. dd Ba(OH)2 D. dd KNO3 2/ chanh ép có tính axit chanh ép có pH làướ ướ pH< 7; B. pH 7; C. pH 7; D. 7