Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn tập hóa học lớp 9 (2)

3032d08321453d0dde47754632cc9c06
Gửi bởi: Võ Hoàng 9 tháng 11 2018 lúc 3:15 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 20:56 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 327 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHONG GIAO VA ĐAO OU AHUY YÊN MÔÊMÔN HOA (Đ II)O KH SAT CH NG SINH GI IÊ ƯƠ O8NĂM 2008 2009OMôn: Hoa co(Th gian lam bai: 120 phut)ơBài 1. a) Tinh mol 13 gam Zn va đo la kh ng bao nhiêu nguyên Zn?ô ươ b) Ph bao nhiêu gam Cu co nguyên đung ng nguyên Zn trên?a ơBài 2. a) Vi ph ng trinh ph ng hoan thanh chuy hoa sau?ê ươ ê1 73 4Fe Fe SO2 SO SO ZnSO¾¾® ¾¾® ¾¾® ¾¾® ¾¾® ¾¾® ¾¾® FeSO4 b) Co ch mau tr ng la CaCO3, CaO, P2O5, NaCl va Na2O Hay trinh bay ăph ng phap hoa phân bi cac ch trên. Vi ph ng trinh ph ng (n co)?ươ ươ êBài 3. Tinh th tich dung ch HCl 18,25% (D 1,2 g/ml) va th tich dung ch HCl 13%i i(D 1,123 g/ml) pha thanh dung ch HCl 4,5 ?ê iBài 4. chay hoan toan 0,672 gam kim lo ch dung 80% ng oxi sinh ra khi ươphân 5,53 gam KMnOu4 Hay xac nh kim lo R?i aBài 5. Zn va Fe co kh ng la 37,2 gam Hoa tan nay trong litô ươ ơdung ch Hi2 SO4 0,5M a) Ch ng ng nay tan ?ư b) dung ng Zn va Fe đôi tr ng tr c, ng Hê ươ ươ ươ ươ2 SO4 nânh cu thi nay co tan hay không?ư c) Trong tr ng (a) hay tinh kh ng kim lo trong bi ng ươ ươ ăl ng Hươ2 sinh ra trong ph ng tac ng 48 gam CuO?a ơ--------------------- ----------------------ê89PHONG GIAO VA ĐAO OU AHUY YÊN MÔÊMÔN HOA (Đ II)O BI ĐI VA NG CH MÊ ƯƠ ÂĐ KH SAT CH NG SINH GI IÊ ƯƠ O8NĂM 2008 2009OMôn: Hoa coBai 1: (2 đi m)êa) đi .êTa co ()Zn13n 0,2 mol65= (0,5 đi m)ê nguyên Zn 0,2 6.10ô 23 1,2.10 23(0,5 đi m)êb) đi mêS nguyên Cu nguyên Zn 1,2.10ô 23(0,25 đi m)ê 2323Cu1,2.10n 0,2 (mol)6.10= (0,5 đi m)ê mCu 0,2 64 12,8 gam (0,25 đi m)êBai 2: (6,5 đi m)êa) đi mê1. ot2 43Fe 2O Fe O+ ¾¾®2. ot3 2Fe 4H 3Fe 4H O+ ¾® +3. dienphan2 22H 2H O¾ ¾¾® +4. ot2 2S SO+ ¾®5. o2 5t ,V O2 3SO SO+ ¾®6. SO3 H2 H2 SO47. Zn H2 SO4 ZnSO4 H2 8. Fe H2 SO4 FeSO4 H2 9. FeSO4 Zn ZnSO4 Fe Vi đung đi ki cân ng đung cac ph ng trinh ươ 1,3,4,6,7,8 ôph ng trinh ươ ươ 0,25 đi mê con PTP 2,5,9 ph ng trinh ươ ươ 0,5 đi mê- thi đi ki ho cân ng sai thi không cho đi mê êb) 3,5 đi mê- ch cho vao ng nghi co ng ươ ươ ê(0,25đi m)ê+ ch nao không tan trong ươ CaCO3 (0,25 đi m)ê+ ch con tan trong thanh dung ch.â ươ i- Dung gi quỳ tim nhung vao ng nghi ươ (0,25 đi m)ê+ ng nghi nao lam quỳ tim chuy sang mau co ng Pự2 O5 (0,25đi m)êP2 O5 H2 H3 PO4 (0,25 đi m)ê+ ng nghi nao lam cho quỳ tim chuy sang mau xanh la hai ng ônghi co ng CaO va Naê ự2 (0,25 đi m)êCaO H2 Ca(OH)2 (0,25 đi m)êNa2 H2 NaOH (0,25 đi m)ê+ Con không lam quỳ tim dhuy mau ng nghi co ng NaCl (0,25 đi m)ê- khi COâ ươ2 đi qua dung ch lam quỳ tim chuy xanhi (0,25 đi m)ê+ ng nghi nao la dung ch Ca(OH)i2 hay chinh la CaO (0,25đi m)êCa(OH)2 CO2 CaCO3 H2 (0,25 đi m)ê+ Con la dung ch NaOH hay chinh la Naa i2 (0,25 đi m)ê2NaOH CO2 Na2 CO3 H2 (0,25 đi m)êBai (3 đi m)êADCTM10DC C%.M=Ta co: MC dung ch HCl 18,25% la i10.1,218, 25. 6MM (1)36,5C= (0,5 đi m)ê MC dung ch HCl 13% la i10.1,12313. 4MM (1)36,5C= (0,5 đi m)êG Vo1 n1 V2 n2 la th tich mol dung ch 6M va 4Mâ ươ (0,25 đi m)êKhi đo: n1 CM1 V1 6V1 (0,25 đi m)ên2 CM2 V2 4V2 (0,25 đi m)êKhi pha hai dung ch trên nhau thi ta co ơVdd V1 V2 (0,25 đi m)ênm iơ n1 n2 6V1 4V2 (0,25 đi m)êMa CMddm iơ 4,5 11 26V 4V 14,5V 3+= =+ (0,75 đi m)êBai (3,5 đi m)êTa co ()4K MnO5,53n 0,035 mol158= (0,25 đi m)êPtp :ưKMnO4 ot¾ ¾® K2 MnO4 MnO2 O2 (1) (0,25 đi m)êTheo ptp (1):ư24K MnOO1 1n 0,035 0,0175 (mol)2 2= =(0,25 đi m)êS mol oxi tham gia ph ng la ư2Onpư 80% 0,0175 0,014 (mol) (0,5 đi m)êG la hoa tr co th nh cac gia tr 1, 2, (*)ê (0,5 đi m)ê PTP chay .Ư ô4R nO2 ot¾ ¾® 2R2 On (2) (0,25 đi m)êTheo ptp (2) ư2OR4 0,056n .n .0,014 moln n= =(0,25 đi m)êMa kh ng đem la mô ươ ôR 0,672 gam RRRm0,672M 12n0,056nn= (*,*) (0,5 đi m)êT (*) va (**) ta co ng sauư (0,5 đi m)ên 3MR 12(lo i)a 24(nh n)ậ 36(lo i)aV la kim lo co hoa tr II va co nguyên kh la 24 là Magie: Mg (0,25 đi m)êBai 5: (5 đi m)êa) 1,5 đi mêTa gi ch co Fe (kim lo co kh ng nh nh trong ươ ôh p)ơ (0,25 đi m)ê Fe37,2n 0,66mol56= (0,25 đi m)êPtp Fe Hư2 SO4 FeSO4 H2 (1) (0,25 đi m)êTheo ptp (1) ư2 4H SOFen 0,66 (mol)= =Ma theo bai:ê2 4H SOn 2.05 1mol= (0,25 đi m)êV nậFe <2 4H SOn (0,25 đi m)êM khac trong con co Zn nên mol ch ch con nh 0,66 mol.ă ơCh ng mol Hư ơ2 SO4 thi axit kim lo tan tỗ (0,25 đi m)êb) 1,5 đi mêTheo mêhh 37,2.2 74,2 gam (0,25 đi m)êGi trong ch co kim lo Zn (kim lo co kh ng nh trong ươ ôh p)ơ(0,25 đi m)ê Zn74,4n 1,14 mol65= (0,25 đi m)êPtp Zn Hư2 SO4 ZnSO4 H2 (2) (0,25 đi m)êTheo ptp (1) ư2 4H SOZnn 1,14 (mol)= =Ma theo bai ê2 4H SOnđa dung (mol)V nậZn >2 4H SOnđa dung (0,25 đi m)êV mol Hậ ơ2 SO4 thi không hoa tan 1,14 mol Znu êMa trong th mol ch ch 1,14 mol vi con co Feự ôCh ng axit thi không tan tỗ (0,25 đi m)êc) đi mêG x, la mol Zn va Feo ươ u Ta co 65x 56y 37,2 (*) (0,25 đi m)êTheo PTP (1) va (2):Ư nH2 nhh (0,25 đi m)ê H2 CuO Cu H2 (3) (0,25 đi m)êTheo (3): 2H CuO48n 0, mol80= (0,25 đi m)ê 0,6 (**)ậ (0,25 đi m)êT (*),(**)ư co ph ng trinh ươ65x 56y 37,2 0,6 ìíî (0,25 đi m)êGi ph ng trinh trên ta co 0,4 0,2a ươ (0,25 đi m)ê mZn 0,4 65 26g mFe 0,2 56 11,2g (0,25 đi m)êPhßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn h¶I hµ kú thi chän häc sinh giái cÊphuyÖn líp n¨m häc 2009-2010 Ngµy thi: 25/5/2010 (§Ò chÝnh thøc) M«n Hoa coThêi gian lµm bµi: 120 phót(Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Câu (3,0 đi m)êa, Cac ch sau đây ch nao la ch t, ch t: Silic, than, vôi ng, vôi tôi,â ôkali, khi nit mu ăn, c. ươb, Trong cac ch đây hay riêng bên la ch t, bên la p: aâ ươ ưđ nanh, xenluloz t, nhôm, axit, bi n, mu i. ươ ươ ôc, Co nhan ng riêng bi trong nh ng ch sau: t, to ôthan, huỳnh. Hay vao tinh ch tr ng ch nh bi ch tô âđ ng trong tr ch trên nhau, lam th nao tach riêng tự ăra kh p.o ơCâu (7,0 đi m)êa, Mu crom sunfat co phân kh la 392 va công th Crô ư2 (SO4 )x Tim hoa tr ai ucrom. Cho bi hoa tr nhom SOê u4 la II. b, gam nguyên ch 0,3. 10ư 23 nguyên Hay tim tên nguyên X. ôc, ch co thanh ph cac nguyên la: 40% Cu; 20% va 40% O. Em hayô ôxac nh công th hoa ch đo. Bi ch co phân kh la 160đvC.i ôd, tăng năng su cho cây tr ng, nông dân hang phân bon muaê êphân m. hang co cac lo phân sau: NHa a4 NO3 (đ la), CO(NHa2 )2 (urê);(NH4 )2 SO4 (đ la), theo em, bac nông dân mua 500kg phân thi nên mua lo ia aphân nao la co nh t? sao? aCâu (3,0 đi m)êHoan thanh (ch ch thich va cân ng) cac ph ng trinh ph ng: ươ ư1. Zn …… -------> ZnCl2 H22. KMnO4 -------> K2 MnO4 MnO2 …..3. CH4 ……. -------> CO2 H2 O4. Fe O2 -------> ….. 5. Al2 (SO4 )3 NaOH --------> Na2 SO4 …..6. Fex Oy CO --------> ….. CO2 Câu (7,0 đi m) SBD:...................Ch÷ ký cña1. Cho mu Aô ô2 SO4 va BSO4 co kh ng 44,2 gam tac ng iô ươ ơ62,4 gam dung ch BaCli2 thi cho ra 69,9 gam BaSOê u4 va mu tan. Tim kh iô ôl ng mu sau ph ng. ươ ư2. Cho 98 gam dung ch Hi2 SO4 20% vao 400 gam dung ch BaCli2 5,2%. a, Vi ph ng trinh ph ng ra va tinh kh ng thanh. ươ ươ ab, Tinh ng ph trăm cac ch co trong dung ch sau khi tach a./.ô u-----------------*H t*------------------ê(Chu y: Thi sinh phep ng ng th ng tu hoan)ươ âĐAP AN BI ĐI MÊ ÊMÔN: HOA 8OCâu dungô Bi uêđi mê1 a, Cac ch la ch t: silic, kali, khi nit va than vi ch doâ âm nguyên nên. 0,5 đ- Cac ch t: vôi ng, vôi tôi, mu ăn, la ch vi vôi ngâ ươ ôdo hai nguyên caxi va oxi nên; vôi tôi do ba nguyên tô ôcanxi, oxi va hidro nên; mu ăn do hai nguyên natri vaâ ôclo nên; do hai nguyên hidro va oxi nên.â ươ 0,5 đb, Ch tâ pỗ ợXenlulozoS tăNhômAxit nanh m: c, ng, ch beo, ch tư ươ ươ âđ m.a- bi m: c, mu va cac ch khac. ươ ươ â- mu m: mu va cươ ươ 1,0 đc, vao mau cac ch nh bi cac ch ng trongự ựcac nhan. mau vang la huỳnh, mau đen la than,o ôb mau xam, ng la t. 0,5 đ- Dung nam châm ta co th tach riêng ra kh (namê ơchâm hut t)ă 0,5 đ2 a, Tinh gia tr x: (52.2) (96 x) 392 Gi ta c: 3.i ươCông th phân mu la Crư ô2 (SO4 )3 0,5 đ- hoa tr Crom la ta co: 2.y II. => IIICrom co hoa tr IIIi 1,0 đb, 23X230, 3.10n 0, 05mol6.10= => X2M 400, 05= 1,0 đX la nguyên Caô 0,5 đc, Tinh kh ng cac nguyên ươ ôCu160.40m 64gam100= =; S160.20m 32gam100= ==> Om 160 (64 32) 64gam= 0,5 đ- Tim mol nguyên nguyên ôCu64n 1(mol)64= =; Cu32n 1(mol)32= Cu64n 4(mol)16= 0,5 đ- Trong phân ch co: nguyên Cu, nguyên va 4ư ưnguyên Oư 0,5 đ- Công th hoa ch la: CuSOư â4 0,5 đd, Mua phân co nh la lo phân co %N cao nh ta 0,25 đNH NO4 3( NH CO2 2( NH SO2 428.100%M 80 35%8028.100%M 60 46, 6%6028.100%M 132 %N 21, 2%132= == == =1,5 đNh la bac nông dân nên mua phân ure (NHư a2 )2 CO la co iơnh vi %N cao.â 0,25 đ3 ph ng trinh vi đung va cân ng (ghi ro đi ki co)ô ươ êđ 0,5 đi m. ươ ê1. Zn 2HCl ZnCl2 H2 2. 2KMnO4 t0 K2 MnO4 MnO2 O2 3. CH4 2O2 t0 CO2 2H2 O4. 3Fe 2O2 t0 Fe3 O4 5. Al2 (SO4 )3 6NaOH 3Na2 SO4 2Al(OH)3 6. Fex Oy yCO t0 xFe yCO2 3,0 đ4 1. Ph ng trinh: ươA2 SO4 BaCl2 2ACl BaSO4 BSO4 BaCl2 BCl2 BaSO4 0,5 đ- Theo nh lu toan kh ng: ươT ng ô2 22 muôi SO va BSO BaCl BaSO muôi ACl va BaClm m+ +#=> 44,2 62,4 69,9 22 muôi ACl va BaClm 1,0 đV ậ22 muôi ACl va BaClm (44,2 62,4) 69,9 36,7 gam 0,5 đ2. a,Tinh c: ươ 42 2H SO SOBaCl BaCl98.20 19, 6m 19, 6gam 0, 2(mol)100 98400.5, 20, 8m 20, 8gam 0,1(mol)100 208= == 1,0 đPh ng trinh: BaClươ2 H2 SO4 2HCl BaSO4 0,5 đTheo PT: mol mol mol molTheo bai: 0,1 mol 0,2 mol âPh ng: 0,1 mol 0,1 mol 0,2 mol 0,1 mola 0,5 đVi H2 SO4 nên tinh kh ng BaSOư ươ4 theo BaCl2 0,5 đ4BaSOm 0,1.233 23, 3(gam)= =0,5 đb, Kh ng dung ch sau khi tach a: ươ u98 400 23,3 474,7 gam 0,5 đ- Kh ng HCl thu c: 0,2. 36,5 7,3 gamô ươ ươ 0,25 đ- Kh ng Hô ươ u2 SO4 la: 19,6 (0,1. 98) 9,8 gamư 0,25 đN ng cac axit co trong dung ch sau ph ng la: ưHCl7, 3.100%C% 1, 54%474, 7= =0,5 đ2 4H SO9, 8.100%C% 2,1%474, 7= =0,5