Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương học kỳ 2 môn lịch sử lớp 10

2aaf941bef5c21f8d0ebc28ca63131f9
Gửi bởi: Võ Hoàng 29 tháng 4 2018 lúc 23:38:54 | Được cập nhật: 23 tháng 11 lúc 11:31:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 406 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 17. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI NHÀ PHONG KI th th XV)Ể ƯỚ ỉCâu 1. th nhà Đinh, ta đóng đô đâu?ướ ướ ởA. La.ạ B. Loa.ổ C. Thăng Long. D. Hoa .ưCâu Th Lý Tr quan ta ph ng nh th nào?ờ ướ ươ ếA. Gi thái o, ng gi ng biên ng.ữ ươB. Gi th ph c, phú ng n.ữ C. Gi th ph c, phú ng nh ng luôn gi th dân p.ữ ậD. tác bình ng, hai bên cùng có i.ợ ợCâu năm 1054 qu hi ta là ướA. Vi t. B. Vi t.ạ C. Nam.ạ D. La.ạCâu 4. Sau khi đánh quân Nam Hán, Ngô Quy ng ng, đóng đô đâu?ạ ươ ởA. Hoa .ư B. Loa.ổ C. Thăng Long. D. Phú Th .ọCâu Quân ta trong các th th th XV tuy theo ch độ ượ ộA. Con em trong hoàng c. B.Con nhà dân nghèo. C.Ng binh nông. D.Tù binh, dân nghèo t.ộ ắCâu máy nhà th Đinh- Ti Lê phân chia thành:ộ ướ ềA. ban: Văn ban và Võ ban. B. ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban.B. ban: Văn ban, Võ ban và Thái C. ban: Văn ban ,Võ ban và th n.ư ầCâu 7. Vua Lê Thánh Tông ti hành cu cách trong lĩnh nào?ế ựA. Kinh B. Giáo c. C. Hành chính. D. Văn hóa.ế ụCâu 8. lu tiên ta làộ ướA. Hình th (th Lý). B. Hình lu (th Tr n).ư ầC. ng (th Lê). D. Gia Long (th Nguy n).ồ ễCâu 9. vua nào qu hi ta Vi t?ị ướ ệA. Vua Đinh Tiên Hoàng. B.Vua Lê Hành. C.Vua Lí Thái D.Vua Lí Thái Tông.ạ ổCâu 10. Mô hình ch hành chính nào sau đây thu th Lê sau cách hành chính vua Lê Thánh Tông?ổ ủA. o, ph châu, ng, giáp.ạ ươ B. th tuyên, ph huy n, châu, xã.ạ ệC. tr n, ph châu, xã.ộ D. ph châu, huy n, xã.ộ Câu 11 Tên Vi có th vua nào nhà Lý?ướ A. Vua Lý Thái B. Vua Lý Nhân Tông. C. Vua Lý Thái Tông.ổ D. Vua Lý Thánh Tông.Câu 12. dung các lu th Lý Tr Lê nh mộ ằA. ích ng trong xã i, bi là dân nghèo.ả ệB. quy n, giai th ng tr .ả ịC. đai, lãnh th qu c.ả ốD. tính ng và tài nông dân làng xã.ả ủCâu 13. Vi nhà Lý công chúa và ban hành ch cho các tù tr ng dân ít ng nh đích gì?ệ ướ ưở ườ ụA. Th ch tình đoàn gi các dân c. B. lòng ng dân thi .ắ ườ ốC.Th hi chính sách đa dân c. D. Giúp các dân thi phát tri kinh .ự ếCâu 14 Nhà phong ki Vi Nam trong các th XI XV xây ng theo th chướ ượ ếA. Quân ch chuyên ch B. Dân ch ngh C. Quân ch hi n.ủ D. Dân ch ch nô.ủ TR NGHI BÀI 19 ỆCâu Chi th ng ch ng năm 938, quân dân Vi đã tan quân xâm ượA. Mông –Nguyên B.Minh C. Nam Hán. D.T ng.ốCâu 2. Chi th ng mãi mãi ghi vào ch tranh anh hùng dân Vi Nam, thúc th ng cu kháng chi ch ng ốquân xâm Mông- Nguyên là:ượA. Chi th ng ch ng năm 938 B.Chi th ng Nh Nguy năm 1075.ế ệC. Chi th ng ch ng năm 1288. D. Chi th ng Chi Lăng-X ng Giang năm 1427.ế ươCâu 3.“ Ng yên gi không ng đem quân đánh tr ch mũi nh gi c” là ch tr ng aồ ướ ươ ủA. Tr ng o. B. Lê Hoàn C. Lê i. D. Lý Th ng Ki t.ầ ườ ệCâu .Văn ki nào sau đây xem nh là Tuyên ngôn tiên ta.ệ ượ ướA. Nam qu hà B. Bình Ngô cáo. C. ch ng sĩ. D. Phú sông ch ng.ố ướ ằCâu Chi th ng quân dân Vi đã ra th th ch lâu dài dân ta là ộA. chi th ng ch ng năm 938 B.chi th ng Nh Nguy năm 1075.ế ệC. chi th ng ch ng năm 1288 D.chi th ng Chi Lăng-X ng Giang năm 1427.ế ươCâu .“ mu hàng, xin hãy chém Th tr đã ”, là câu nói ai ?ế ướ ủA.Tr ng B. Tr Th C. Tr Qu To n. D. Tr Quang Kh i.ầ ảCâu .K sách không nhà tr ng nhân dân ta th hi có hi qu trong cu kháng chi nào sau đây ?ế ườ ượ ếA. Ch ng quân xâm Mông-Nguyên. B. Ch ng quân xâm ng th Lí.ố ượ ượ ờC. Ch ng quân xâm Minh. D. Ch ng quân xâm ng th Ti Lê.ố ượ ượ ềCâu Lãnh cu kháng chi ch ng ng th Ti Lê là:ạ ềA.Lê Long nh.ỉ B. Lê Hoàn. C. Lê i.ợ D. Lý Th ng Ki t.ườ ệCâu 10 .H ngh Diên ng th hi quy tâm đánh giăc gi quân dân ta th Tr ướ ướ di ra trong nh nào?ễ ảA.khi quân Nguyên âm và đang chu kéo quân sang xâm ta th nh t.ư ượ ướ ấB.khi quân Nguyên âm và đang chu kéo quân sang xâm ta th hai.ư ượ ướ ứC.quân Nguyên âm và đang chu kéo quân sang xâm ta th ba.ư ượ ướ ứD.Quân Mông –Nguyên hùng nh, nhà Tr vào giai đo suy u.ạ ướ ếCâu 11 ."Đ th ch xu ng t, xin ng lo" là câu nói ti ng th hi tôn dân c, chí quy tâm ch ng ốgi gi danh ng nào th Tr n?ặ ướ ướ ướ ầA.Tr Th .ầ B.Tr Bình Tr ng. C.Tr Qu Tu n. D.Tr Qu To nầ ảCâu 12 Lá thêu ch vàng “phá ng ch, báo Hoàng ân” là ai?ờ ườ ủA. Ph Ngũ Lão.ạ B.Tr Bình Tr ng. C. Tr Qu Tu n. D. Tr Qu To nầ ảCâu 13 ngh Diên ng do nhà Tr ch đã tri nh ng thành ph ch nào bàn đánh gi c?ộ ặA. các ng quý c. ươ B. các ph lão có uy tín.ậ ụC. bi các ng nhân dân. D. ng lĩnh nhà Tr n.ộ ướ ầCâu 14 Chi th ng có nghĩa quy nh th ng cu chi tranh gi phóng dân ng kh nghĩa Lam ướ ơlà tr nào?ậA.Chí Linh (1424) B.Di Châu (1425) C.T ng Chúc ng (1426). D.Chi Lăng ng Giang (1427) .ễ ươCâu 15 Nguyên nhân ch khi cho cu kháng chi ch ng quân xâm Minh nhà năm 1407 th i?ủ ượ ạA.Th gi nh.ế B.Nhà không có ng tài gi i.ồ ướ ỏC. Nhà không đoàn nhân dân. D.Nhà không có ng kháng chi đúng n.ồ ượ ườ ắCâu 16 th XV, Vi vào ách đô tàn quân xâm nào?ầ ướ ượA. Nhà Thanh. B. Nhà Minh. C. Nhà ng. D. Nhà Nguyên.Câu 17. gi th XV, gi quy khó khăn trong c, nhà ng đã ch tr ngỞ ướ ươA. Đánh Liêu, B.Đánh Chăm Pa ng lãnh th .ướ ổC. Đánh Vi làm cho Liêu, ph kiêng D. Gi hòa Vi đánh Liêu, .ạ ạCâu 18 theo th th gian các tri phong ki Vi Nam trong các th X-XV:ắ ỉA.Lí, Tr n, Ngô,Đinh, Ti Lê, Lê B.Ngô,Đinh, Ti Lê, Lí, Tr n, Lê .ầ ơC.Ngô ,Đinh, Ti Lê, Lí Tr Lê D.Ngô,Đinh, Ti Lê, Tr n, Lí, Lê .ề ơCâu 19. Tri nào Vi ph ng các cu xâm quân Mông Nguyên?ề ướ ươ ượ ủA. Lí B.Tr n. C. D. Lê .ơCâu 20 .Lê Hoàn ch huy cu kháng chi ch ng quân xâm ng giành th ng đâu?ỉ ượ ởA. Sông Nh Nguy t. B. Sông ch ng. C. Chi lăng ng Giang. D. ng Chúc ngư ươ ộCâu 21 Nguyên nhân nh th ng các cu kháng chi ch ng xâm –XV?ơ ượ ừA. ng lãnh tài gi iự ượ ỏB. Đoàn toàn dânế C. Giúp các láng gi ngỡ ướ ềD. thù suy uẻ ếCâu 22. Đi gì đã cu kháng chi ch ng ng th Lý tr thành cu kháng chi đáo nh trong ch ?ề ửA. lãnh tài tình Lý Th ng Ki B. Ngh thu tiên phát ch nhân”ự ườ ếC. xu hi bài th th D. thúc chi tranh ng ngh hòaự ịCâu 23. Đi gi ng nhau gi cu kháng chi ch ng ng th Lý và kh nghĩa Lam là ơA. ng quan ng B. ngh thu thúc chi tranhươ ượ ếC. ng lãnh D. các tr quy chi chi ượ ượ BÀI 20Câu Th kì nào Nho giáo, Ph Giáo, giáo du nh vào ta?ờ ượ ướA. Th Văn Lang Âu Th thu C. Th Ly D. Th Tr nờ ầCâu 2. Nho giáo chi trí tôn ta vào th kì nào?ế ướ ờA. Th Ti Lê B. Th Lý.ờ C. Th Tr D. Th Lê.ờCâu 3. Các tri phong ki cao tôn giáo nh đích:ề ụA. ch các cu tranh nhân dân.ạ ủB. Duy trì tôn ti tr ng trong xã cai tr .ậ ịC. cao tôn giáo nh ng ng dân trong làng xã.ề ưD. cao các tôn giáo ch nh ng phong ki ph ng là hoà các tri đó.ề ưở ươ ạCâu Th thu c, ng phong ki nào truy bá vào ta?ờ ưở ượ ướA. ng Nho giáo truy vào ta.ệ ưở ướ B. ng Ph giáo truy vào ta.ệ ưở ướC. ng Nho giáo, Ph giáo truy vào ta.ệ ưở ướ D. ng giáo truy vào ta.ệ ưở ướCâu Ph giáo phát tri nh nh ta vào th kì nào?ậ ướ ờA. th nhà Đinh Ti Lê ướ th nhàLý– Tr n. C. th nhà D. th nhà Lê .ướ ướ ướ ơCâu th thu c, hai tôn giáo đã truy bá vào ta, ng hoà nh vào cu ng nhân dân, đó là ượ ướ ướ ủtôn giáo nào?A. Đó là Nho giáo và Ph giáo. B. Đó là Ph giáo và giáo.ậ ạC. Đó là Ph giáo và Thiên chúa giáo. D. Đó là Ph giáo và giáo.ậ ộCâu vua nào th Tr khi lên làm Thái th ng hoàng đã xu gia Ph và ra dòng Thiên Trúc Lâm Vi t.ị ướ ượ ệA. vua Tr Thái Tông. B. vua Tr Thánh Tông. Cị vua Tr Nhân Tông. D. vua Tr Anh Tông.ị ầCâu vua nào cho Văn Mi kinh đô Thăng Long, ‘đ ng Kh ng Chu Công, 72 hi tài, mùa cúng ượ ếvà cho Hoàng thái c”vào năm 1070?ử ọA. vua Lý Thái Tị .ổ B. vua Lý Thái Tông.ị C. vua Lý Nhân Tông.ị vua Lý Thánh Tông.ịCâu th Tr n, ai là th giáo, nhà Nho tri đình tr ng ng nh t?ướ ượ ấA. Tr ng Hán Siêu.ươ B. Chu Văn An. C. Nguy Trãi.ễ D. Ph nhạ ạCâu 10. Bi hi nào cho th giáo giáo c, thi quan tâm bi th Lê ?ể ượ ơA. năm ch kì thi i.ứ B. Cho ng bia Ti sĩ Văn Mi u, ng danh.ự ướC. năm ch kì thi i, Cho ng bia Ti sĩ Văn Mi u.ứ ếD năm ch kì thi i, Cho ng bia Ti sĩ Văn Mi u, ng danh. ướCâu 11 Chùa Diên xây ng vào:ự ượ ựA Th Lý.ờ B. Th Tr nờ C. Th Lêờ D. Th Nguy n.ờ ễCâu 12 tiên ta biên so có nhan là:ộ ướ ượ ềA. Vi .ạ Vi kíạ C. Vi kí toàn th .ạ D. Vi thông .ạ ửCâu 13 Tình hình khoa kĩ thu ta th XI- XVọ ướ nh th nào?ư ếA. Phát tri ng toàn di n.ể ươ B. Đã có nh ng ti đang so th gi i.ữ ướ ớC Ch phát tri khoa xã i, ch phát tri khoa kĩ thu t.ủ D. Phát tri toàn di n.ễ ệCâu 14 dung văn ta th XI-XV nh th nàoộ ướ ?A. Văn đã phát tri nhi th lo phong phú.ọ ạB. Văn ch Hán phát tri là ch u, hàng lo các bài th phú ch.ọ ịC. dung văn còn mang ng ng tôn giáo, nh là ng ph t.ộ ưở ưở ậD Văn th hi ni hào dân và lòng yêu sâu c.ọ ướ ắCâu 15 Ai là tác gi tác ph ch ng giang phú”, tác ph th hi ni hào dân c? ộA. Tác gi là Tr Qu Tu n.ả .Tác gi là Tr ng Hán Siêuả ươ C.Tác gi là Nguy Trãi.ả D. Tác gi là Lý Th ng Ki t.ả ườ ệCâu 16. Th nhà Tr có danh sĩ là ng qu Tr ng nguyên”. Đó là ai?ờ ượ ưỡ ạA. Đó là Lê Quý Đôn B. Đó là Chu Văn An. C. Đó là Ph nhạ Đó là Đĩnh ChiạCâu 17. Ai là tác gi hai câu th đây:ả ướ “T ng võ, quan bi ch ,ướ Th Thuy n, th cũng hay th ”ợ ơA Tác gi Tr Nguyên Đánả B.Tác gi Tr Nhân Tôngả C.Tác gi Tr Quang Kh iả D. Tác gi Tr nh.ả ạCâu 18 Tr Thái Tông vi hai câu th :ầ “Ng lính già cườ mãi chuy Nguyên Phong”ể ệĐ nói chi công oanh li ch ng quân xâm nào?ể ượA. Ch ng quân xâm nhà ng (1075-1077)ố ượ B. Ch ng quân xâm nhà Nguyên (1288)ố ượC Ch ng quân xâm Mông (1258)ố ượ D. Ch ng quân xâm nhà Minh (1427)ố ượCâu 20 Nh ng công trình ngh thu t, Ki trúc nào ta thu “An Nam khí”?ữ ướ ạA. Quán Thánh.ề B. Chùa Tr Chùa Diên uự D. Ng n.ề ơBài 23. Phong trào Tây và nghi th ng nh c, qu cu th XVIIIơ ướ ỉI. Nh bi t, thông hi uậ ểCâu Năm 1771, anh em nhà Tây ng kh nghĩa đâu? Ai là ng lãnh phong trào Tây n?ơ ườ ơA. Tây o. Lãnh là Nguy Nh c, Nguy Hu Nguy Ánh.ơ ễB. Tây trung o. Lãnh là Nguy Nguy Ánh, Nguy Huơ ệC. Tây th ng o. Lãnh là Nguy Nh c, Nguy Hu Nguy .ơ ượ ữD. Tây o. Lãnh là Nguy Nguy Hu Nguy Ánh.ơ ễCâu năm 1776 năm 1783, quân Tây đã giành nh ng chi th ng vang nào?ừ ộA. Gi phóng Đàng Trong, tiêu di th cát chúa Nguy n.ả ễB. Liên các cu công vào Đàng Trong, đánh chi Phú Yên.ụ ếC. Liên các cu công Đàng Trong và Đàng Ngoài. ảD. Làm ch vùng Quy Nh (Bình nh), đánh quân Xiêm xâm c.ủ ượCâu 3. Ai là ng đã vua Xiêm, vi quân Xiêm sang xâm ta vào năm 1784 1785?ườ ượ ướA. Tr Ích c.ầ B. Nguy Ánh. C. Lê Chiêu Th ng.ễ D. Tr ng.ầ ộCâu Chi th ng nào nghĩa quân Tây đánh th hoàn toàn quân Xiêm năm 1785?ế ủA. Chi th ng ch ng th ba. B. Chi th ng Chi Lăng.ế ắC. Chi th ng ng Giang D. Chi th ng ch Xoài Mút.ế ươ ầCâu tháng 1-1785, Nguy Hu đem quân Quy Nh bi vào Gia nh ch ng quân Xiêm, ông cho đóngầ ượ ạđ doanh đâu?ạ ởA. Trà Tân (phía sông Ti n). B. Trên khúc sông Ti đo ch ch Xoài Mút.ắ ạC. Mĩ Tho. D. Ven sông Trà Lu t.ậCâu Khi Nguy Hu đem quân công ra c, ông đã nêu kh hi gì?ễ ệA. “Phù Lê di c”.ệ B. “Phù Lê di Tr nh”. C. “Phù Lê di Nguy n”.ệ D. “Phù Lê, di Tr nh, Nguy n”.ệ ễCâu 7. Ai là ng đã vua Thanh (Càn Long), vi quân Thanh sang xâm ta vào năm 1788 1789?ườ ượ ướA. Lê Long Đĩnh. B. Nguy Ánh. C. Lê Chiêu Th ng.ễ D. Tr Ki n.ầ ệCâu Phòng tuy do quân Tây thi ngăn quân Thanh sau khi rút lui làế ảA. Tam Đi Bi n.ệ B. Hà Ng i.ồ ồC. Nam sông Gianh.ờ D. Nam sông Nh Nguy t.ờ ệCâu ng nào cho vi th ng nh vào cu th XVIII?ự ượ ướ ướ ỉA. Nghĩa quân Tây n.ơ B. ng chúa Tr nh.ự ượ ịC. ng chúa Nguy n.ự ượ D. ng vua Lê.ự ượCâu 10 Nguy Hu khi lên ngôi hoàng hi là gì?ễ ệA. Quang Trung. B. Nguy ng. C. Gia Long.ễ ươ D. Bình ng.ắ ươCâu 11. Vì sao cu năm 1788, vua Càn Long cho 29 quân Thanh sang xâm ta?ố ượ ướA. Vì ta chia do chúa Tr nh át quy vua Lê.ộ ướ ủB. Vì Nguy Ánh vua Thanh.ễ ứC. Vì vua Xiêm mu quân Thanh và quân Xiêm cùng lúc công ta.ố ướD. Vì vua Càn Long mu ng lãnh th phía Nam.ố ềII. ng và ng caoậ ụCâu 12 Phát bi nào đúng chi th ng ch Xoài Mút năm 1785?ể ầA. Đây là tr ng binh ch ng tiên trong ch .ậ ửB. Đây là trong nh ng tr th chi nh trong ch ta.ộ ướC. Đây là tr ph kích mang tính ch du kích tiêu bi trong ch .ậ ửD. Đây là chi th ng th hi rõ ngh thu “đánh đi di vi n”.ế ệCâu 13 trong nh ng nguyên nhân th ch phong trào nông dân Tây làộ ơA. không có giúp ngoài. ướB. chia đoàn t.ộ ếC. không có ng kháng chi đúng ch ng gi ngo xâm.ườ ạD. quân Thanh quá nh nên đã dàng đánh nghĩa quân.ạ ạCâu 14. nào không ph ánh đúng nguyên nhân các chính sách vua Quang Trung ch áp ng nhi trênả ượ ềth ?ự ếA. Vua Quang Trung m.ấ B. Nguy Ánh đánh tri Tây n.ễ ơC. Tri Tây chia .ề D. Không có thu vua Lê.ự ủCâu 15 nào ph ánh đúng đóng góp phong trào Tây ch dân c?ả ộA. hoàn thành nghi th ng nh c.ướ ướB. Th ng nh hoàn toàn c.ố ướC. tr vua Lê quy tr trên c.ỗ ướD. Đánh ba xâm quân Mông Nguyên, Xiêm và Thanh.ạ ượ ủCâu 16 nào không ph ánh đúng đóng góp phong trào Tây ch dân c?ả ộA. hoàn thành nghi th ng nh c.ướ ướB. Đánh quân xâm Xiêm, Thanh.ạ ượC. th ng tr nhà c.ậ ạD. Có nhi chính sách ti th vua Quang Trung.ề ướ ờCâu 17 th XVIII, xã phong ki Đàng Ngoài và Đàng Trong nh th nào? ếA. vào giai đo suy và kh ng ho ng ướ ảB. Đàng Ngoài kh ng ho ng, Đàng Trong còn nh và phát tri ểC. Đàng Trong kh ng ho ng, Đàng Ngoài còn nh và phát tri ểD. còn nh và phát tri ểCâu 18 .T sao Nguy Hu ch ch Xoài Mút làm tr quy chi ch? ịA. Đây là trí chi quan tr ng ch B. hình thu cho vi ph binh ượ ụC. Đó là con sông D. Hai bên sông có cây Bài 24. Tình hình văn hóa các th XVI XVIIIở ỉI. Nh bi và thông hi uậ ểCâu Trong các th XVI XVIII, tôn giáo nào truy bá vào Vi Nam?ế ượ ệA. Nho giáo. B. giáo. C. Ph giáo.ạ D. Thiên Chúa giáo.Câu Thiên chúa truy bá vào ta thông quaạ ượ ướA. giáo sĩ .Ấ B. giáo sĩ ph ng Tây. C. th ng nhân Trung Qu c.ươ ươ D. giáo sĩ Nh n.ậ ảCâu 3. Lúc u, ch Qu ng ra do nhu uầ ầA. truy bá Thiên chúa.ề B. truy bá Ph t. C. truy bá i.ề D. truy bá Tin Lành.ề ạCâu 4. dung giáo ta trong các th XVI XVIII ch làộ ướ ếA. các môn khoa nhiên.ọ B. kinh, C. giáo lí Ph giáo.ử D. văn Trung Qu c.ọ ốCâu Ch Nôm chính th vào dung thi ượ ừA. Tri c.ề B. Tri Nguy C. Tri Ti Lê.ề D. Tri Tây n.ề ơCâu 6. Tác ph tr ng khu và công trình Lũy Th li nhân ch nàoẩ ướ A. Nguy nh Khiêm.ễ B. Nguy Công Tr C. Thiên .ễ D. Đào Duy .ừCâu 7. Ai nh danh là Tr ng Trìnhượ ?A. Nguy nh Khiêm.ễ B. Phùng Kh Khoan .C. Đào Duy .ắ D. Lê Quý Đôn.Câu 8. nào sau đây ph ánh đúng nh ng ng các La Hán chùa Tây Ph ng ?ả ượ ươA. Nh ng ng này hi đang Hà Tây. B. Có ng ng 21 ng.ữ ượ ượC. Các ng th hi vui mãn nguy tr th cu ng. D. Các ng gi ng nhau.ứ ượ ướ ượ ốCâu Nguy Văn Tú là ng th gi trong lĩnh nàoễ ườ ?A. Ch ng và kính thiên lý. B. Ch súng bác theo ki ph ng Tây. ươC. Ch súng tr ng ki ph ng Tây. D. Làm thuy chi hai (lâu thuy n).ế ườ ươ ềCâu 10 Ai là tác gi tác ph châu cả ?A. ng Văn An.ươ B. Nguy nh Khiêm. C. Lê Quý Đôn.ễ D. Th ng Lãn Ông Lê Trác.ả ượ ữCâu 11 Th Quang Trung, th ch vi nào cao?ờ ượ ềA. Ch Hán.ữ B. Ch Nôm. C. Ch Ph n.ữ D. Ch Qu ng .ữ ữCâu 12 Nh ng nhà th Nôm ti ng th XVI th XVIII làữ ỉA. Tr ng Hán Siêu, Phùng Kh Khoan, Đào Duy B. Đươ ào Duy Phùng Kh Khoan, Nguy nh Khiêm.ừ ỉC. Tr Nhân Tông, Hàn Thuyên, Đào Duy D. Đào Duy Tr Quang Kh i, Tr ng Hán Siêu.ầ ươII. ng và ng caoậ ụCâu 13 nào sau đây không ph ánh đúng tình hình phát tri khoa kĩ thu ta th XVI th XVIIIả ướ ?A. công trình khoa tăng lên.ố ọB. Xu hi nhi công trình c, lý, quân c, nông c,...ấ ượ ọC. Khoa nhiên quan tâm phát tri n.ọ ượ ểD. thành kĩ thu ph ng Tây du nh vào ta.ộ ươ ượ ướCâu 14. nào ph ánh đúng phát tri dòng văn chính th ng th XVI th XVIII?ả ỉA. Ngày càng phát tri nh. ạB. Có ph suy thoái.ầC. Kh ng ho ng nghiêm tr ng.ủ ọD. Phát tri thành trào khá .ể ộCâu 15. nào không ph ánh đúng lý do khoa nhiên th XVI th XVIII không có đi ki phát tri n?ả ểA. Do nh ng ch quan ni và giáo ng th i.ữ ươ ờB. Do dung giáo ch là kinh, .ộ ửC. Do không chính quy phong ki quan tâm đúng c.ượ ứD. Do khoa nhiên không phù th phong ki n.ọ ếCâu 16. Bài rút ra Vi Nam có th phát tri các tiên ti trên th gi hi nay là?ọ ượ ướ ệA. Tích phát tri Nho giáo.ự ểB. Khuy khích ch Hán và ch Nôm.ế ữC. nh phát tri khoa kĩ thu t.ẩ ậD. Chú tr ng các dung kinh, trong giáo c.ọ ụCâu 17. các th XVI XVIII, ng nào gi trí th ng tr trong xã nh ng không còn vai trò tôn? ưở ộA. Ph giáo B. Nho giáo C. giáo D. Thiên Chúa giáo Câu 18 Tôn giáo nào tr đây Nhà Lê ch th chí đoán, th XVI XVIII có đi ki ph ướ ướ ồvà phát tri n? ểA. Ph giáo, giáo B. Thiên Chúa giáo C. giáo, giáo. D. Ph giáo, Thiên Chúa giáo ậCâu 19 Nét văn giai đo th XVI th XVIII là các tác ph văn th vi ng ằch nào? ữA. Nôm B. Hán C. Qu ng D. Các ch trên ữB. CÂU LU NỘ Ậ1. Trình bày cu cách hành chính Lê Thánh Tông? Nh xét cu cách này.ộ ả2. Trình bày chính sách nôi, ngo nhà phong ki th –XV? Tác ng nh ng chính sách đó là ướ ữgì?3. Nguyên nhân th ng các cu kháng chi ch ng ngo xâm th XV? Nguyên nhân nào quan tr ng nh t?ắ ấ4. So sánh các cu kháng chi th Lý Tr kh nghĩa Lam n?ộ ơ5. Nh ng bi hi phát tri ph giáo th Lý Tr n? Vì sao Ph giáo th Lý Tr phát tri n?ữ ể6. Tình hình ng, tôn giáo th XV? Tôn giáo nào đã tr thành ng chính th ng giai th ng tr ?ư ưở ưở ị7. Tình hình giáo ta XV?ụ ướ ừ8. đi văn ta th –XV?ặ ướ