Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

convert2-2016_10_28-1197083c9734104702a1949f2d292bea

dd3d2b24f45ff088809496a8e73f3f77
Gửi bởi: Mariko Takahasi 4 tháng 2 2018 lúc 21:45:19 | Được cập nhật: 20 tháng 4 lúc 0:56:42 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 436 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

MBAOBAĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG PHẦN HÌNH HỌCMÔN: TOÁN LỚP 6I. KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG CHỨNG MINH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁPCHỨNG MINH :1. Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Do đó Để chứng minh ba điểm thẳng hàng ta cần chứng ninh có một và chỉ một điểm nằm giữahai điểm còn lại .2. Muốn chứng minh hai hay nhiều đường thẳng trùng nhau ta cần chứng minh chúngthẳng hàng.3. Ba (hay nhiều) đường thẳng cùng đi qua một điểm gọi là ba (hay nhiều) đường thẳngđồng quy Do đó để chứng minh nhiều đường thẳng đồng quy ta có thể xác định giao điểm của haiđường thẳng nào đó rồi chứng minh các đường thẳng còn lại đều đi qua điểm này.4. a) Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng. Do đó để chứngminh hai tia đối nhau ta phải chứng minh hai tia này phải thõa mãn hai điều kiện là chúngchung gốc và tạo thành một đường thẳng. b) Hai tia trùng nhau là hai tia chung gốc và có thêm ít nhất một điểm chung nữa khácđiểm gốc Chú ý: Nếu điểm nằm giữa hai điểm và thì: hai tia MA và MB đối nhau;+ hai tia AM, AB trùng nhau; hai tia BM và BA trùng nhauVề mặt hình ảnh để nhận dạng hai tia trùng nhau là chúng phải chung gốc và tia này nằmchồng lên tia kia. c) Nếu hai tia OA và OB đối nhau thì gốc nằm giữa hai điểm và và ngược lại nếu điểm nằm giữa hai điểm và thì hai tia OA và OB đối nhau.5. a) Nếu điểm nằm giữa và thì AM MB AB và ngược lại, Nếu AM MB AB thì Nếu điểm nằm giữa và B.baxONM b) Nếu AM MB AB thì điểm không nằm giữa và B.6. a) Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm sao cho OM (đơn vịdài) b) Trên tia Ox, OM a, ON b, Nếu thì điểm nẳm giữa hai điểm và 7. a) Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu đoạn thẳng và cách đều haiđầu đoạn thẳng đó b) Nếu điểm là trung điểm của đoạn thẳng AB thì AM MB AB2 c) Mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một trung điểm. d) Để chứng minh là trung điểm của đoạn thẳng AB ta cần chứng minh: MA MB ABM nam giua va MA MB ABAB+ cach deu va MA MB+ AM 2ì+ =ïì ìï+ +ï ïïï ïÛ Ûí íï ïï ïî îïïîVí dụ Cho điểm A, B, C, trong đó ba điểm A, C, thẳng hàng và điểm B, C, Dthẳng hàng Chứng tỏ rằng điểm A, B, C, thẳng hàng.Giải Ba điểm A, C, thẳng hàng nên chúng cùng nằm trên một dường thẳng Ba điểm D, C, thẳng hàng nên chúng cùng nằm trên một dường thẳng. Hai dường thẳng này có hai điểm chung và nên chúng phải trùng nhau. Suy ra điểm A, B, C, thẳng hàng Ví dụ Trên tia Ox có ba điểm M, N, P; OM a, ON b, ON c, nếu thìđiểm nằm giữa hai điểm và P. Kiến thức cơ bản nâng cao) Chứng minh: Hai điểm M, thuộc tia Ox mà OM ON (a b) nên điểm nẳm giữa hai điểmO và N, suy ra hai tia NM và NO trùng nhau (1) Hai điểm N, thuộc tia Ox mà ON OP (b c) nên điểm nẳm giữa hai điểm Ovà P,uy ra hai tia NP và NO trùng nhau (2) Từ (1) và (2) suy ra hai tia NM và NP đối nhau, Do đó điểm nằm giữa hai điểmM và P.BÀI TẬP:Bài Cho đường thẳng xy. Lấy điểm xy; điểm Îxy và điểm trên tia Ay (điểm Bkhác điểm A)a) kể tên các tia đối nhau, các tia trùng nhau;b) Kể tên hai tia không có điểm chung;c) Gọi là điểm di động trên xy. Xác định vị trí điểm để cho tia Ot đi qua điểmM không cắt hai tia Ax, By.Bài Vẽ hai đường thẳng mn và xy cắt nhau tại a) kể tên hai tia đối nhau;b) Trên tia Ox lấy điểm P, trên tia Om lấy điểm (P và khác O). Hãy tìm vị trí điểmQ để điểm nằm giữa và Q; Tìm vị trí điểm sao cho hai tia OE, OF trùngnhau.Bài Cho điểm A, B, C, O. Biết hai tia OA, OB đối nhau; hai tia OA, OC trùng nhau.a) Giải thích vì sao điểm A, B, C, thẳng hàng.b)Nếu điểm nằm giữa và thì điểm có nằm giữa hai điểm và không? Giảithích Vì sao? Bài Cho điểm nằm giữa hai điểm và B; điểm nằm giữa hai điểm và B. Giảithích vì sao: a) nằm giữa và I?b) nằm giữa và B?Bài Gọi và là hai điểm nằm trên tia Ox sao cho OA cm, OB cm. Trên tiaBA lấy điểm sao BC cm. So sành AB với AC.Bài Vẽ đoạn thẳng AB cm. Lấy hai điểm và nằm giữa và sao cho AE BF= cm.a) Chứng tỏ rằng điểm nằm giữa hai điểm và F.b) Tính EF.Bài Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Trên tia Ox lấy hai điểm và (điểm nằm giữa Ovà B). Trên tia Oy lấy hai điểm và sao cho OM OA; ON OB.a) Chứng tỏ rằng điểm nằm giữa và N.b) So sánh AB và MN.Bài Trên tia Ox lấy hai điểm và sao cho OA cm; OB 4,5 cm. Trên tia Ax lấyđiểm sao cho là trung điểm của AB. Hỏi điểm có phải là trung điểm của đoạnthẳng OB không? Vì sao?Bài Cho đoạn thẳng AB cm. Lấy hai điểm và thuộc đoạn AB sao cho AC =BD cm. Gọi là trung điểm của AB.a) Giải thích vì sao cũng là trung điểm của đoạn thẳng CD.b) Tìm trên hình vẽ những điểm khác cũng là trung điểm của đoạn thẳng.Bài 10 Gọi là một điểm của đoạn thẳng AB. Xác định vị trí của điểm để: a) Tổng AB BO đạt giá trị nhỏ nhất b) Tổng AB BO BO c) Tổng AB BO 3.BO.Bài 11 Gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB và là một điểm của đoạn thẳng đó. Cho biết AB cm; AC (cm) (0 6). Tính khoảng cách CM.Bài 12 Cho đoạn thẳng CD cm.Trên đoạn thẳng này lấy hai điểm và sao choCI=1cm;DK=3 cm a) Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng CD không? vì sao? b) Chứng tỏ rằng điểm là trung điểm của CK.Bài 13 Cho đoạn thẳng AB;điểm thuộc tia đối của tia AB.Gọi M, thứ tự là trungđiểm của OA, OBa) Chứng tỏ OA OB.b) Trong ba điểm O, M, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?c) Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí điểm (O thuộc tiađối của tia AB)Bài 14 Cho đoạn thẳng AB cm. Trên tia AB lấy điểm sao cho AC cm.a) Tính CBb) Lấy điểm thuộc tia đối của tia BC sao cho BD cm. Tính CD.Bài 15 Trên tia Ox, lấy hai điểm và sao cho OE cm, OF cm.a) Điểm có nằm giữa hai điểm và không? Vì sao?b) So sánh OE và EF.c) Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng OF không? Vì sao? d) Ta có thể khẳng định OF chỉ có duy nhất một trung điểm hay không? Vì sao?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.