Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

9461b2d8b37a623e3fc89ae6d688c3e6
Gửi bởi: ngọc nguyễn 16 tháng 2 2018 lúc 0:34:48 | Được cập nhật: hôm qua lúc 17:38:12 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 441 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíBài11:ThiênnhiênphânhóađadạngCâu1.“Địathếcaohaiđầu,thấpởgiữa,chạytheohướngtâybắc-đôngnam”.Đólàđặcđiểmnúicủavùng:A.TâyBắc.B.ĐôngBắc.C.TrườngSơnBắc.D.TrườngSơnNam.Câu2.NằmởcựctâycủanămcánhcungthuộcvùngnúiĐôngBắclàdãy:A.SôngGâm.B.ĐôngTriều.C.NgânSơn.D.BắcSơnCâu3.ĐâylàhướngnghiêngcủađịahìnhvùngĐôngBắc.A.Tâybắc-đôngnam.B.Đôngbắc-tâynam.C.Bắc-nam.D.Tây-đông.Câu4.NằmởphíatâynamcủahệthốngTrườngSơnNamlàcaonguyên:A.Plây-cu.B.MơNông.C.ĐắcLắc.D.DiLinh.Câu5.CácsườnđồibadanlượnsóngởĐôngNamBộđượcxếpvàoloạiđịahình:A.Đồngbằng.B.Cácbậcthềmphùsacổ.C.Cáccaonguyên.D.Cácbánbìnhnguyên.Câu6.ĐồngbằngchâuthổsôngHồngvàđồngbằngchâuthổCửuLongcóchungmộtđặcđiểmlà:A.Cóđịahìnhthấpvàbằngphẳng.B.Cóhệthốngđêngănlũvensông.C.Hìnhthànhtrênvùngsụtlúncủahạlưusông.D.Cóhệthốngsôngngòikênhrạchchằngchịt.Câu7.“Địahìnhnúiđổxôvềmạnđông,cónhiềuđỉnhcaotrên2000m,phíatâylàcáccaonguyên”.Đólàđặcđiểmcủavùng:A.ĐôngBắc.B.TâyBắc.C.TrườngSơnBắc.D.TrườngSơnNam.Câu8.DãyBạchMãlà:A.DãynúibắtđầucủahệnúiTrườngSơnNam.B.DãynúilàmbiêngiớigiữaTâyBắcvàTrườngSơnBắc.C.DãynúilàmranhgiớigiữaTrườngSơnBắcvàTrườngSơnNam.D.DãynúiởcựcNamTrungBộ,nằmchênhvênhgiữađồngbằnghẹpvàđườngbờbiển.Câu9.ĐâylàđặcđiểmcủađồngbằngvenbiểnmiềnTrung.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíA.Làmộttamgiácchâuthổcódiệntích15000km2.B.Nằmởvùngbiểnnông,thềmlụcđịamởrộng.C.Hìnhthànhtrênvùngsụtlúnởhạlưucácsônglớn.D.Biểnđóngvaitròchủyếutrongviệchìnhthànhnêncónhiềucồncát.Câu10.ỞđồngbằngchâuthổsôngHồngcónhiềuchânruộngcaobạcmàuvàcácôtrũnglàdo:A.Thườngxuyênbịlũlụt.B.Cóhệthốngsôngngòikênhrạchchằngchịt.C.Cóđịahìnhtươngđốicaovàbịchiacắt.D.Cóhệthốngđêngănlũhaibêncácsông.Câu11.Địahìnhnúicaohiểmtrởnhấtcủanướctatậptrungở:A.VùngnúiTrườngSơnNam.B.VùngnúiTâyBắc.C.VùngnúiTrườngSơnBắc.D.VùngnúiĐôngBắc.Câu12.Địahìnhvùngđồitrungduvàbánbìnhnguyêncủanướctathểhiệnrõnhấtở:A.VùngđồitrungduthuộcdãyTrườngSơnNamvàĐôngNamBộ.B.TrêncáccaonguyênxếptầngởsườnphíatâycủaTâyNguyên.C.VùngđồitrungduthuộcdãyTrườngSơnBắcvàvùngthấpởTâyNguyên.D.RìaĐồngbằngsôngHồngvàĐôngNamBộ.Câu13.Caonguyênđấtđỏbadanrộnglớnnhấtởnướctalà:A.ĐắcLắcB.LâmViên.C.Plây-cu.D.DiLinh.Câu14.VùngnúithượngnguồnsôngChảycóđặcđiểm:A.Cấutạochủyếubởiđávội.B.Gồmnhữngđỉnhnúicaotrên2000m.C.Cócấutrúcvòngcung.D.Chạytheohướngtâybắc-đôngnam.Câu15.RanhgiớicủavùngnúiTâyBắclà:A.SôngHồngvàsôngĐà.B.SôngĐàvàSôngMã.C.SôngHồngvàsôngCả.D.SôngHồngvàsôngMã.ĐÁPÁN1.C2.A3.A4.B5.D6.C7.D8.C9.D10.D11.B12.D13.A14B15.C