Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 - Đề 5

a572deec31917178a9ddc5b38cbc9c15
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 26 tháng 1 2018 lúc 23:53:40 | Được cập nhật: 19 tháng 5 lúc 5:58:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 645 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

5Ề ỐTR NG THCS TAM NGƯỜ ƯĐ THI GI KÌ NĂM 2014 2015Ề ỌMÔN: SINH 6Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờA. PH TR NGHI (3Ầ ,0 đi m)ể Câu (2 ,0 đi m) Hãy khoanh tròn vào ch cái các câu đúng:ể 1) đi qu và phát tán nh gió là:ặ ờA. Qu có cánh gió chuy đi xa cây .ả ượ ẹB. Qu có lông gió đi xa.ả ượ ưC. Qu có lông, gai gió đi xa.ả ượ D. và b.ả2) đi nào sau đây cho th ng khác rêuặ ươ ỉA. ng nố B. Sinh ng bào ửC th t, có ch D. Sinh tínhả ữ3) Cây thông vào ngành tr vì:ượ A. Thân có ch n.ỗ B. trên các lá noãn hạ ởC. Chúng ch có hoa. D. Có ph p.ư ạ4) Cây ng gió, khô lá th ng có lông ho sáp nh m:ọ ườ ằA. ch ng ng B. ng không ăn cể ượC. Gi thoát cả ướ D. ng không ăn c, ch ng ượ ốn ngắCâu (1 ,0 mể Hãy ch các quang p, cân ng, t, đi hòaợ đi ềvào ch tr ng cho phù hoàn ch nh câu sau:ỗ ỉNh quá trình………………….……th vào khí cacbonic nh ra khí oxi nên đã ảgóp ph gi …………….………các khí này trong không khíầ ữB. PH LU (7 ,0 mể )Câu 1: (2 ,0 mể thi thí nghi nh th nào ch ng minh aầ ủDOC24.VN 1h ph thu vào ch ng gi ng?ạ ượ ốCâu 2: (3,0 mể tên các ngành th đã c( th cao)? Nêu đi ểchính ngành? ỗCâu 3: (2,0 mể sao ng ta nói: “R ng cây nh lá ph xanh con ng i”?ạ ườ ườĐÁP ÁN SINH 6A/ PH TR NGHI (Ầ 3,0 mể )Câu khoanh tròn đúng 0ỗ mể1/ A2/ C3/ B4/ CCâu 2: đi đúng 0ỗ ựơ 25 đi mểB/ PH LU (7 ,0 mể )DOC24.VN 2Câu (2 ,0 mể )- ch 10 có ph ch vào và lót xu ng nh ng ướ ỗm bông vào ch mát (1ộ ,0 mể )- ch 10 o, sâu vào và lót xu ng nh ng ướ ỗm bông vào ch mát. Sau 3- ngày đem ra quan sát (1ộ ,0 mể )Câu (3,0 mể )- Ngành o: Th th p; ch có thân, lá, ng c.ả ướ- Ngành rêu: Th cao; có thân, lá, gi ch có ch n, sinh ng bào ằt .ử- Ngành ng Có th t, có ch n, sinh ng bào .ươ ử- Ngành tr n: thân, lá phát tri n; có ch n; quan sinh là nón, sinh ảb ng trên lá noãn .ằ ở- Ngành kín: thân, lá phát tri đa ng; có hoa, qu t; trong qu nênạ ảb n.ả ơCâu (2 ,0 mể nêu các ý: ượ+ Ngăn iụ+ Di vi khu nệ ẩ+ Gi nhi môi tr ngả ườDOC24.VN