Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bộ câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia - phong trào cách mạng 1930-1931

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng 5 tháng 5 2019 lúc 23:32:17 | Được cập nhật: 10 tháng 4 lúc 9:43:25 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 468 | Lượt Download: 1 | File size: 0.022362 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935 * Mức độ biết Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành kinh tế nào? A. B. C. D. Nông nghiệp. Công nghiệp. Thương nghiệp. Dịch vụ. Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 19291933 gây ra cho xã hội Việt Nam là. A. B. C. D. nhiều công nhân bị sa thải. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân. Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam. A. Có sự lãnh đạo của Đảng. B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc. Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là. A. B. C. D. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa phát xít. Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông B. Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng C. Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh D. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về. A. đấu tranh giải phóng dân tộc B. đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất C. đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp D. đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng * Mức độ hiểu Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đã lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp xã hội tham gia cuối thập niên 20 của thế kỉ XX. A. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước. B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. C. Phong trào tầng lớp tiểu tư sản. D. Phong trào tư sản Câu 8. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã đem đến hậu quả chủ yếu cho giai cấp nông dân Việt Nam là gì. A. B. C. D. Nông dân phải chịu cảnh thuế cao. Nông dân bị bần cùng hóa. Nông dân phải vay nợ nặng lãi. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất. Câu 9. Mâu thuẫn sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 bấy giờ. A. Mâu thuẫn giữa tư sản người Việt với tư sản người Pháp. B. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản Pháp. C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với tay sai phản động Pháp. D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phản động. Câu 10: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931? A.Địa chủ phong kiến tay sai tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam. B.Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. C.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh. D. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm đời sống nhân dân cơ cực. Câu 11: Hai khẩu hiệu chính trị mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là. A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. B. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít, chống chiến tranh”. C. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian”. D. "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến", "Thả tù chính trị". * Mức độ vận dụng thấp Câu 12. Một trong những hạn chế của "Luận cương chính trị" (101930) so với "Cương lĩnh chính trị" (2-1930) là gì? A. chưa vạch ra đường lối cụ thể cho cách mạng Việt Nam. B. chưa thấy được vai trò của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam. C. nặng về đấu tranh giai cấp, coi công - nông mới là động lực cách mạng. D. mang tính chất hữu khuynh, giáo điều. Câu 13. Ý nghĩa chủ yếu của phong trào cách mạng năm1930-1931 là. A.Đã để lại cho Đảng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. B.Khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. C. Tạo điều kiện Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời. D. Phong trào như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này. Câu 14: Điểm khác biệt nhau cơ bản giữa "Luận cương chính trị" với "Cương lĩnh chính trị" đầu tiên là gì ? A. Luận cương xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng nặng về đấu tranh giai cấp. B. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nhưng lại nặng về đấu tranh dân tộc. C. Luận cương không xác định đúng mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địa, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. D. Luận cương xác định nhiệm vụ đấu tranh dân tộc là hàng đầu nhưng không đề ra được sách lược liên minh giai cấp, đoàn kết dân tộc. Câu 15. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động gì đếnViệt Nam? A.bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931. B.đời sống nhân dân Việt Nam cơ cực, đói khổ. C.kinh tế Việt Nam suy sup và phụ thuộc vào kinh tế Pháp. D.Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng vào Việt Nam. * Mức độ vận dụng cao Câu 16: Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 dần đạt tới đỉnh cao? A.Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết. B.Phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong cả nước. C.Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để. D.Đã thực hiện được liên minh công - nông vững chắc. Câu 17: Sự khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nông dân NghệTĩnh với phong trào đấu tranh cả nước năm 1930 là A.Nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể. B. Nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị. C. Những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ. D.Những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống .