Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 25: Hiệu điện thế

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế.

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch

Bài tập

Có thể bạn quan tâm