Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 14: Lực hướng tâm

1. Lực hướng tâm

a. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

b. Công thức:  \(F_{ht} = m.a_{ht} = \dfrac{m{{v}^{2}}}{R} = m\omega^2R\) (\(R\) là bán kính của chuyển động tròn)

       O m v F ht

2. Chuyển động li tâm

Khi đặt vật trên bàn quay, nếu bàn quay nhanh quá, lực ma st nghĩ  không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm nữa, khi ấy vật trượt trên bàn ra xa tâm quay, rồi văng khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là chuyển động li tâm.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm