Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm tới dây

LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM TỚI DÂY

Tóm tắt lý thuyết

Định lý 1: Trong một đường tròn: 

a) Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

b) Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

Định lý 2. Trong hai dây của một đường tròn:

a) Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn.

b) Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn.


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm