Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

§3. Dấu của nhị thức bậc nhất

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

1. Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng  và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng  Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của f(x) = ax + b như sau:

Hãy nhớ câu thần chú: “Phải cùng, Trái khác”

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Bất đẳng thức, bất phương trình

Bài tập

Có thể bạn quan tâm