Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập bản đồ Địa lý lớp 10 bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

bb18195cd72b84be96f2cce79abfb9db
Gửi bởi: ngọc nguyễn 27 tháng 2 2019 lúc 17:44:32 | Được cập nhật: hôm qua lúc 4:52:29 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 489 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi Lí 10 ài 30: hình th chộ ủy ch lãnh th nông nghi pế ệCâu 1: vào dung SGK, em hãy ghi vào ng đây các điêmự ướ ặc ba hình th ch lãnh th nông nghi ch u:ơ ếTr i:ả ờTrang tr iạ Th ng pể ợnông nghi pệ Vùng nôngnghi pệĐ đi mặ Là hình th cứs xu nả ảtrong nôngnghi p.ệ- hìnhượthành và pháttri trong th kìể ờcông nghi hóa.ệ- xu hàngả ấhóa trênựchuyên môn hóavà thâm canh. Là hình th tứ ổch lãnh thứ ổnông nghi ởtrình cao.ộ- Có pự ợch ch gi cácặ ữxí nghi nôngệnghi và xíệnghi côngệnghi trên tệ ộlãnh th .ổ ng cácử ụph ng pháp nươ ảxu công nghi pấ ệti .ế Là hình th cứcao nh tấ ổch lãnh thứ ổnông nghi p.ệ- Đây là nh ngữlãnh th xu tổ ấnông nghi pệt ng ngươ ồnh các đi uấ ềki nhiên,ệ ựđi ki kinh tề ế- xã iộCâu 2: Em hãy nêu các hình th ch lãnh th nông nghi trên th gi iứ ớvà Vi Nam vào ng sau:ở ảTr i:ả ờTrên th gi iế Vi NamỞ ệ- Xí nghi nông nghi p:ệ ệ+ gia đìnhộ+ Trang tr iạ+ tác xãợ+ Nông tr ng qu doanhườ ố- Th ng nông nghi Vùngể ệnông nghi pệ Xí nghi nông nghi p:ệ ệ+ gia đìnhộ+ Trang tr iạ+ tác xãợ+ Nông tr ng qu doanhườ ố- Th ng nông nghi Vùngể ệnông nghi pệCâu 3: Em hãy các đây vào ng sao cho phù p:ắ ướ ợa. Hình th có xu nhứ ỏb. xu hàng hóa. ấc. quá trình công nghi hóa.ắ ệd. Ch nh th mãn nhu tiêu dùng.ủ ầe. ít, quy mô đai nh béố ỏg. ng lao ng làm thuê.ử ộh. ng lao ng gia đình.ử ội. Áp ng khoa kĩ thu t, thâm canh và chuyên mô hóaụ ậTr i:ả ờH gia đìnhộ Trang tr iạ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph ía. Hình th có xu tứ ấnhỏd. Ch nh th mãn nhu uủ ầtiêu dùng.e. ít, quy mô đai nh béố ỏh. ng lao ng gia đình.ử b. xu hàng hóa.ả ấc. quá trình công nghi hóa.ắ ệg. ng lao ng làm thuê.ử ội. Áp ng khoa kĩ thu t, thâmụ ậcanh và chuyên mô hóa VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph