Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đại lượng tỷ lệ thuận

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK tập 1 - Trang 53)

Cho biết hai đại lượng \(x\)\(y\) tỉ lệ thuận với nhau và khi \(x=6\) thì \(y=4\)

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) đối với \(x\)

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\)

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x=9;x=15\)

Hướng dẫn giải

Hai địa lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: y = kx.

a) Với x = 6, y = 4 ta được 4 = k6.

Suy ra k = 46=23

b) Với k = 23 ta được y = 23x.

c) Ta tìm được k = 23 => y = 23x. Do đó:

với x = 9 thì y = 6.

Với x = 15 thì y = 10

Bài 3 (SGK tập 1 - Trang 54)

Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau :

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không  ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

a) Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trị là 7,8 vì

\(\dfrac{m}{V}=\dfrac{7,8}{1}=\dfrac{15,6}{2}=\dfrac{23,4}{3}=\dfrac{31,2}{4}=\dfrac{39}{5}=7,8\)

b) Vì \(\dfrac{m}{V}\) = 7,8 nên m= 7,8 V.

Vậy hai địa lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau.


Bài 4 (SGK tập 1 - Trang 54)

Cho biết \(z\) tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng \(z\) tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ ?

Hướng dẫn giải

Vì z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có: z=k.y (1)

và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có: y=h.x (2)

Thay (2) vào (1) ta được: z=k(h.x) = (k.h)x

=>z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k.h (đpcm)

P/s;Rất chi tiết, mong tick cho mik!!!

Có thể bạn quan tâm