Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình bình hành

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 4

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành:

Giải bài : Hình bình hành

Hướng dẫn giải

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành do các hình này có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Câu 2: Trang 102 sgk toán lớp 4

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

  • AB và DC là hai cạnh đối diện.
  • AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ;  trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Giải bài : Hình bình hành

Hướng dẫn giải

Dựa vào hình vẽ ta thấy tứ giác ABCD có:

  • AB và DC là hai cạnh đối diện không song song và bằng nhau.
  • AD và BC là hai cạnh đối diện không song song và bằng nhau.

Hình MNPQ là hình bình hành nên có :

  • MN và QP là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  • MQ và NP là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Câu 3: Trang 103 sgk toán lớp 4

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:
Giải bài : Hình bình hành

Giải bài : Hình bình hành

Hướng dẫn giải

a) Cạnh trên dài 6 ô. Dịch đỉnh A sang phải 6 ô ta được đỉnh D. Nối AD và CD ta có hình bình hành ABCD.

Giải bài : Hình bình hành

b) Cạnh dưới dài 5 ô. Dịch đỉnh snag trái 5 ô ta được đỉnh N. Nối MN và PN ta có hình bình hành MNPQ.

Giải bài : Hình bình hành

Có thể bạn quan tâm


Có thể bạn quan tâm