Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 17. Bài luyện tập 3

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (SGK trang 60)

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3:

Hãy cho biết :

a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào ? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra ?

c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không ?

Chú thích

Về điều kiện cho phản ứng xảy ra hãy xem trong bài đọc thêm sau bài 13, trang 51. Để nhận biết có chất mới là amoniac ta thử một tính chất của amoniac mà các em đã có dịp biết trong thí nghiệm 1, bài 7. Bài thực hành 2, trang 28.

Hướng dẫn giải

a) Chất tham gia: nitơ N2, hiđro H2

    Sản phẩm: amoniac NH3

b) Trước phản ứng, hai nguyên tử hiđro liên kết với nhau. Sau phản ứng, ba nguyên tử hiđro liên kết với một nguyên tử nitơ. Phân tử hiđro và nguyên tử nitơ biến đổi, phân tử amoniac được tạo ra.

c) Số nguyên tử nguyên tố N trước và sau phản ứng đều là 2. Số nguyên tử nguyên tố H trước và sau phản ứng đều bằng 6.

Như vậy, số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi.

Bài 2 (SGK trang 60)

Khẳng định sau gồm hai ý: “ Trong phản ứng hóa học , chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn’’.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai;

B. Ý 2 đúng, ý 1 sai

C. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2;

D. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2;

E. Cả 2 ý đều sai.

Hướng dẫn giải

Chọn D

Bài 3 (SGK trang 60)

Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xẩy ra phản ứng hóa học sau:

Canxi cacbonat à Canxi oxit + Canbon đioxit

Biết rằng khi nung 280kg đá vôi tạo ra 140kg canxi CaO (vôi sống) và 110kg khí cacbon đioxit CO2.

a) Viết công thức về khối lượng phản ứng.

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

Hướng dẫn giải

a, mCaCO3 = mCaO + mCO2

b, Khối lượng CaCO3 đã phản ứng :

140 +110 = 250 kg

Tỉ lệ phần trăm khối lượng CaCO3 chứa trong đá vôi :

%CaCO3 = 250 /280 * 100% = 89,3 %

Bài 4 (SGK trang 60)

Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xẩy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi và số phần tử cacbon đioxit.Hướng dẫn giải

a)

Ta có PTHH:

C2H4 + 3O2 --to--> 2CO2 + 2H2O

1 mol 3 mol 2 mol 2 mol

b)

tỉ lệ số phân tử etilen với oxi là : 1 : 3

tỉ lệ số phân tử etilen với cacbon đoioxit là : 1 : 2

Bài 5 (SGK trang 60)

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Al + CuSO4  Alx(SO4) + Cu

a) Xác định các chỉ số x,y.

b) Lập phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại, số phân tử của cặp hợp chất.

Hướng dẫn giải

a) Ta có :

PTPU : Al + CuSO4 → Alx(SO4)y + Cu

Ta thấy :

Al có hóa trị III

So4 có hóa trị II

=> III . x = y . II

=> \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{II}{III}=\dfrac{2}{3}\)

=> x = 2 ; y = 3

b) Ta có :

PTPU :

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Tỉ lệ cặp đơn chất là : 2 : 3

Tỉ lệ cặp hợp chất là : 3 : 1

Có thể bạn quan tâm