Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 17. Bài luyện tập 3

BÀI LUYỆN TẬP 3

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Ta nói hiện tượng hóa học khi có sự biến đổi từ chất này thành chất khác. Quá trình biến đổi của chất như thế được gọi là phản ứng hóa học.

Trong phản ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử biến đổi, kết quả là chất biến đổi.Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng.

Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng tính được khối lượng một chất khi biết khối lượng của các chất khác trong phản ứng.

2. Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau.

Để lập phương trình hóa học ta phải cân bằng số nguyên tử của mọi nguyên tố ( và số nhóm nguyên tử nếu có) 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm