Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 4 (Sách bài tập trang 60)

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{2}{3}x+5\) với \(x\in\mathbb{R}\)

Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Bài 3 (Sách bài tập trang 60)

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{3}{4}x\). Tính :

\(f\left(-5\right)\)                                \(f\left(-4\right)\)                          \(f\left(-1\right)\)                                     \(f\left(0\right)\)

\(f\left(\dfrac{1}{2}\right)\)                               \(f\left(1\right)\)                              \(f\left(4\right)\)                                         \(f\left(2\right)\)

\(f\left(a\right)\)                                    \(f\left(a+1\right)\)

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=4-\dfrac{2}{5}x\) với \(x\in\mathbb{R}\)

Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Bài 1 (Sách bài tập trang 60)

Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\). Bảng nào xác định \(y\) là hàm số của \(x\) ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Bài 2 (Sách bài tập trang 60)

Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y :

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Bài 5 (Sách bài tập trang 61)

Biểu diễn các điểm sau đây trên cùng hệ trục tọa độ. Nối theo thứ tự các điểm đã cho bằng các đoạn thẳng để được một đường gấp khúc với điểm đầu A, điểm cuối M

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

Cho 4 bảng ghi các giá trị tương ứng của x và y

Trong các bảng trên đây, bảng xác định y là hàm số của x là :

(A) Bảng 1

(B) Bảng 2

(C) Bảng 3

(D) Bảng 4

Hướng dẫn giải

Trả lời : Bảng 3.

Chọn (C)

Có thể bạn quan tâm