Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 48 (Sách bài tập - trang 13)

Làm tính chia :

a) \(\left(6x^2+13x-5\right):\left(2x+5\right)\)

b) \(\left(x^3-3x^2+x-3\right):\left(x-3\right)\)

c) \(\left(2x^4+x^3-5x^2-3x-3\right):\left(x^2-3\right)\)

Hướng dẫn giải

Bài 12.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 13)

Kết quả phép tính \(\left(x^3+8\right):\left(x+2\right)\) là :

(A) \(x^2+4\)                                 (B) \(\left(x+2\right)^2\)

(C) \(x^2+2x+4\)                       (D) \(x^2-2x+4\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Ta có: \(\left(x^3+8\right)=\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right)\)

=> \(\left(x^3+8\right):\left(x+2\right)\\ =\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right):\left(x+2\right)\\ =x^2-2x+4\)

Đáp án: D

Bài 12.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 13)

Cho hai đa thức \(A=2x^4-10x^3+3x^2-3x+2\)

                           \(B=2x^2+1\)

Tìm đa thức dư R trong phép chia A cho B rồi biết A = B.Q + R

Hướng dẫn giải

Bài 12.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 13)

Kết quả của phép tính \(\left(8x^3-1\right):\left(1-2x\right)\) là :

(A) \(4x^2-2x-1\)                      (B) \(-4x^2-2x-1\)

(C) \(4x^2+2x+1\)                      (D)  \(4x^2-2x+1\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

(B) \(-4x^2-2x-1\)

Bài 52 (Sách bài tập - trang 13)

Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức \(3n^3+10n^2-5\) chia hết cho giá trị của biểu thức \(3n+1\) ?

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{3n^3+10n^2-5}{3n+1}=\dfrac{n^2\left(3n+1\right)+3n\left(3n+1\right)-\left(3n+1\right)-4}{3n+1}\)3n+1 ={+-4;+-2;+-1}

3n={-5;-3;-2;0;1;3)

n={-1;0;1}

Bài 50 (Sách bài tập - trang 13)

Cho hai đa thức :

                   \(A=x^4-2x^3+x^2+13x-11\)

                   \(B=x^2-2x+3\)

Tìm thương A và dư R sao cho \(A=B.Q+R\)

Hướng dẫn giải

đây ạ

Hỏi đáp Toán

Bài 51 (Sách bài tập - trang 13)

Tìm a sao cho đa thức \(x^4-x^3+6x^2-x+a\) chia hết cho đa thức \(x^2-x+5\) ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Để có phép chia hết thì số dư bằng 0 ⇒a−5=0⇒a=5Bài 49 (Sách bài tập - trang 13)

Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia :

a) \(\left(12x^2-14x+3-6x^3+x^4\right):\left(1-4x+x^2\right)\)

b) \(\left(x^5-x^2-3x^4+3x+5x^3-5\right):\left(5+x^2-3x\right)\)

c) \(\left(2x^2-5x^3+2x+2x^4-1\right):\left(x^2-x-1\right)\)

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm