Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1.20 (Sách bài tập - trang 30)

Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ \(\overrightarrow{v}=\left(3;1\right)\) và đường thẳng d có phương trình \(2x-y=0\). Tìm ảnh của d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm  O góc \(90^0\) và phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\)

Hướng dẫn giải

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1.22 (Sách bài tập - trang 30)

Cho hình vuông ABCD có tâm I. Trên tia BC lấy điểm E sao cho BE = AI

a) Xác định một phép dời hình biến A thành B và I thành E

b) Dựng ảnh của hình vuông ABCD qua phép dời hình ấy

Hướng dẫn giải

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1.19 (Sách bài tập - trang 30)

Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\overrightarrow{v}\left(2;0\right)\) và điểm \(M\left(1;1\right)\)

a) Tìm tọa độ của điểm M' là hình ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\)

b) Tìm tọa độ của điểm M" là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\) và phép đối xứng qua trục Oy

Hướng dẫn giải

a)
Qua phép đối xứng trục Oy điểm \(M\left(1;1\right)\) biến thành điểm \(M'\left(x;y\right)\) có tọa độ là: \(\left\{{}\begin{matrix}x'=-x=-1\\y'=y=1\end{matrix}\right.\).
Suy ra: \(M'\left(-1;1\right)\).
Qua phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow{v}\left(2;0\right)\) điểm M' biến thành điểm \(A\left(x_A;y_A\right)\) là:\(\left\{{}\begin{matrix}x_A=-1+2=1\\y_A=0+1=1\end{matrix}\right.\).
Suy ra: \(A\left(1;1\right)\equiv M\) là điểm cần tìm.
b) Gọi C là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow{v}\)
là: \(\left\{{}\begin{matrix}x_C=2+1=3\\y_C=0+1=1\end{matrix}\right.\). Suy ra: \(C\left(3;1\right)\)
\(M''=Đ_{Oy}\left(C\right)\) nên \(\left\{{}\begin{matrix}x_{M''}=-x_C=-3\\y_{M''}=y_C=1\end{matrix}\right.\). Suy ra: \(M''\left(-3;1\right)\).

Bài 1.21 (Sách bài tập - trang 30)

Chứng minh rằng mỗi phép quay đều có thể xem là kết quả của việc thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục ?

Hướng dẫn giải

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Có thể bạn quan tâm